Bulgaaria

Bulgaaria vabariigis haldab ja kujundab töötervishoiu ja tööohutuse poliitikat ministrite nõukogu. Töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium töötab välja, koordineerib ja rakendab riiklikku tööohutuse ja töötervishoiu poliitikat. Tervishoiuministeerium haldab ja koordineerib töötervishoidu edendavaid ja kaitsvaid tegevusi. Peatööinspektsiooni täitevasutus on riiklik organ, mis teostab järelevalvet ja peab tagama kooskõla tööseadustega, mis reguleerivad tervishoidu ja tööohutust ning tööks vajalikke tingimusi. Riiklik sotsiaalkindlustuse instituut (НОИ) jälgib töövõime teaduslikke uurimusi, uurib tööõnnetusi ning haldab tööõnnetuste andmebaasi.Riiklik töötervishoiu ja tööohutuse poliitika töötatakse välja ja seda arendatakse kolmepoolse koostöö vormis riiklikul, sektori ja piirkondlikul tasandil. Riiklik töötingimuste nõukogu (НСУТ) on alaline organ, mis vastutab riikliku tööohutuse ja töötervishoiu koordineerimise, sellealase nõustamise ning selle arendamisele ja rakendamisele suunatud koostöö eest. Igas kohalikus haldusüksuses on piirkondlikud nõukogud, kes vastutavad kolmepoolse tööohutuse- ja töötervishoiu koostöö eest. Samuti on kõikides ettevõtetes töötingimuste komiteed, kes aitavad kaasa tööandjate ja töötajate dialoogile.Teabekeskuste kontaktandmed

Ministry of Labour and Social Policy
2 Triaditza Street
1051 Sofia
Bulgaaria
Contact person:
Darina KONOVA
Tel: +359 +359(2) 8119 518
E-posti aadress: darina [dot] konova [at] mlsp [dot] government [dot] bg