Küpros

Küprose riiklik teabekeskus on tööinspektsioon.


Tööinspektsioon kuulub töö- ja sotsiaalkindlustusministeeriumi alla ning selle peamine eesmärk tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas on tagada töökohtades asjakohane ja piisav ohutuse ja tervisekaitse tase, et hoida ära tööõnnetusi ja kutsehaigusi või vähendada märkimisväärselt nende arvu ning kaitsta inimesi tööst tulenevate riskide eest.


Teabekeskusena vastutab inspektsioon riikliku teabevõrgustiku juhtimise eest ning osaleb agentuuri tegevuskava koostamises ja elluviimises. Riiklik teabevõrgustik koosneb sotsiaalpartneritest ning teistest tööohutuse ja töötervishoiuga tegelevatest organisatsioonidest.


Inspektsioon osaleb Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala korraldamises, korraldab Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu hea tava konkurssi. Inspektsioon osaleb aktiivselt ka agentuuri teabekeskuste ja haldusnõukogu koosolekutel ning samuti ekspertrühmade nõupidamistel.