Montenegro

 • Tööohutuse õigusakti (Montenegro Vabariigi ametlikud teadaanded, nr 79/04), sellel põhinevate samalaadsete tööohutuse määruste ja meetmete rakendamist jälgib Montenegro töö- ja sotsiaalministeerium tööinspektsiooni kaudu, kui seaduses ei ole sätestatud, et eritegevuse korral jälgivad selliste määruste rakendamist teised asutused. Tööinspektsiooni koosseisu kuulub tööinspekteerimisosakond. Osakonda juhatab vanemtööinspektor. Osakonnas töötavad töösuhteid jälgivad tööinspektorid ja tööohutust jälgivad tööinspektorid. Lisaks seaduses sätestatud ülesannetele ja volitustele teeb tööohutuse inspektor inspekteerimise käigus järgmist :
 • analüüsib üldisi õigusakte, kollektiivlepinguid, töölepinguid, otsuseid, tõendeid ja teisi üksikakte, andmeid ja muud tööohutuse dokumentatsiooni;
 • uurib raskeid tööõnnetusi, töökollektiivi hõlmavaid õnnetusi ja surmajuhtumeid. Lisaks osakonna tegevusele moodustati vastavalt sotsiaalnõukogu õigusaktile (Montenegro Vabariigi ametlikud teadaanded, nr 16/07) kolmepoolne sotsiaalnõukogu, mis võttis üle avatud kolmepoolse struktuuriga ja valitsusväliseid organisatsioone hõlmava majandus- ja sotsiaalnõukogu ülesanded. Hiljuti lisati sotsiaalnõukogu koosseisu tööohutuse ja kutsehaiguste ravi osakond. 2009. a lõpus võeti vastu Montenegro töötajate tervise ja tööohutuse parandamise strateegia 2010 - 2014 koos rakenduskavaga. Lisaks Montenegro valitsusele on sotsiaalpartnerid

  Montenegro töövõtjate ametiühingute esindajad ja

  Montenegro tööandjate ametiühingute esindajad. Tööohutuse süsteemis on tähtis roll pensioni- ja töövõimetuskindlustusfondil ja ravikindlustusfondil, mille kaudu peavad kõik töövõtjad olema kindlustatud ja mis annab vastavalt nõudmisele igal kuul ning kalendriaastal kuni hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuarini töö- ja sotsiaalministeeriumile tööõnnetuste, kutsehaiguste, tööga seotud haiguste ja ameti tõttu tekkinud puuete kohta teavet. Tööohutussüsteem

  Montenegros sisaldab ka volitatud asutusi tööülesannete ohutuse kohta, kusjuures need on juriidilised või füüsilised isikud, kes on kvalifitseeritud personaliküsimustes ja teadmised organisatsiooniliste, tehniliste ja muude tingimuste kohta, mis on ette nähtud töö- ja sotsiaalministeeriumi poolt järgmiste ülesannete täitmiseks:

 1. tehnilise dokumentatsiooni analüüsimine (hindamine), et määrata tööohutuseks sobivad ennetusmeetmed, tehnilised eeskirjad ja standardid, millega kindlustatakse töövõtjate töökaitse hoonetes, mis on varustatud tööprotsesside detailse tehnilise dokumentatsiooniga,
 2. töövõtjate kvalifitseerimine ja töökaitse kvalifikatsiooni kontrollimine,
 3. tööohutuse õigusakti artikli 36 alla kuuluvad töökohad,
 4. riskihindamise ettevalmistamine koos ettepanekutega, kuidas riske ära hoida,
 5. seadmete, töötajate töövahendite ja tööseadmete ohutuse korraline uurimine ja katsetamine,
 6. elektri- ja muude seadmete korraline uurimine ja katsetamine,
 7. töökeskkonnatingimuste (füüsikalised, keemilised ja bioloogilised kahjulikud mõjud, valgustus ja mikrokliima) uurimine

Tuleb märkida ka pädevaid terviseasutusi, nagu Montenegro tööohutuse ühing,valitsusvälised organisatsioonid ja kindlustusseltsid.


Teabekeskuste kontaktandmed

Administration for Inspection Affairs
Baku 82
81000 Podgorica
Montenegro
Contact person:
Zlatko POPOVIC
Tel: +382 20655513
E-posti aadress: zlatkopuznr [at] t-com [dot] me