Poola

Poola põhiline õigusakt, mis sätestab õiguse ohutule ja tervislikule töökeskkonnale, on Poola Vabariigi konstitutsioon. Selle õiguse rakendamine on määratletud tööseaduses. Tööohutust ja töötervishoidu käsitletakse põhiliselt selle seaduse X jaotises, naiste töökaitset VIII jaotises ja noorte töökaitset IX jaotises. Töökaitsekorralduse võib jagada üldriiklikuks ja töökohal toimivaks süsteemiks.


Esimene koosneb parlamendist, valitsusest ja teistest riigiasutustest, riiklikest järelevalve- ja kontrolliorganitest, neil kõigil on eri ülesanded. Järelevalve- ja kontrolliorganiteks on riiklik tööinspektsioon, riiklik tervishoiuinspektsioon, tehniline inspektsioon ning kohtud ja riiklik prokuratuur. Tööohutuse ja töötervishoiu korralduses on tähtis koht töökaitse nõukogul, mis tegutseb Poola Vabariigi seimis ja kontrollib riiklikku tööinspektsiooni (vt: http://www.ciop.pl/15845.html)