Severna Makedonija

Za področje varnosti in zdravja pri delu v Severni Makedoniji je pristojen državni inšpektorat za delo, ki je eden od organov ministrstva za delo in socialno politiko.

Državni inšpektorat za delo kot organ Ministrstva za delo in socialno politiko s pomočjo svojih inšpektorjev opravlja inšpekcijski nadzor nad uveljavljanjem zakonov o delovnih razmerjih, varnosti in zdravju pri delu, inšpekciji dela, javnih uslužbencih, zaposlovanju in zavarovanju v primeru brezposelnosti, agencijah za začasno zaposlovanje, zaposlovanju invalidnih oseb, zaposlovanju tujcev, prostovoljstvu ter zakonov na področju izobraževanja, zakonov o trgovini, prepovedi kajenja, kolektivnih pogodbah, pogodbah o zaposlitvi, lokalnih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov (glejte tukaj).

Področje varnosti in zdravja pri delu je večdisciplinarno področje, ki obsega številne predpise, ki urejajo posebne oblike dela in delovne postopke. Navedeno področje je kot skupek ukrepov, predpisov in standardov, namenjenih zagotavljanju varnih delovnih pogojev v Severni Makedoniji, ustavna kategorija. V okviru zakonodaje Severne Makedonije sta varnost in zdravje sestavna dela organizacije dela in delovnega postopka, kar zagotavlja varstvo vsakega delavca. To je v skladu z ustavnim pravnim načelom, ki določa, da mora imeti vsak zaposleni na delovnem mestu zagotovljeno varstvo. Kompleksni pojem „varnosti in zdravja pri delu“ ne pomeni le varstva zaposlenih pred fizičnimi poškodbami ali poklicnimi boleznimi, pač pa tudi varovanje psihološkega (duševnega) zdravja, ki predstavlja čedalje pomembnejše kompleksno vprašanje.

Focal points' contact details