Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi

Rak, povezan z delom, ostaja ena največjih težav na področju zdravja na delovnem mestu v Evropi. Eden od načinov za reševanje tega vprašanja je zagotavljanje aktualnih in zanesljivih podatkov o izpostavljenosti delavcev tveganjem, ki lahko povzročijo bolezen. Zato je agencija EU-OSHA izvedla anketo o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi (v nadaljnjem besedilu: anketa o izpostavljenosti delavcev).

Cilj ankete

Namen ankete je bolje opredeliti dejavnike tveganja za razvoj raka, ki so odgovorni za večino izpostavljenosti, zagotoviti natančen in celovit pregled, ki lahko prispeva k preventivnim ukrepom, ozaveščanju in oblikovanju politik, ter tako nazadnje pomagati v boju proti poklicnemu raku.

Namen te dejavnosti je zapolniti pomembno informacijsko vrzel, ki je bila ugotovljena med različnimi pregledi direktive o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh.

Pripravljalno delo za anketo o izpostavljenosti delavcev se je začelo leta 2020, anketa pa je bila od takrat oblikovana, preizkušena in izvedena z naključnim vzorčenjem več tisoč delovnih oseb v šestih državah članicah EU: v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, Franciji, na Madžarskem in Finskem. Vprašalniki so bili zasnovani tako, da se oceni verjetna izpostavljenost delavcev 24 znanim dejavnikom tveganja za razvoj raka, ki med drugim vključujejo industrijske kemikalije, snovi, ki nastanejo v postopku, zmesi in fizične dejavnike tveganja.

Vpliv ankete

Anketiranci so bili v vsaki državi izbrani naključno; odgovarjali so na podrobna vprašanja o nalogah, ki so jih opravili na delovnem mestu v zadnjem delovnem tednu, in o uporabljenih preventivnih ukrepih. Na podlagi njihovih odgovorov je bila verjetnost izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka samodejno ocenjena z inovativnim orodjem, imenovanim sistem za oceno poklicne izpostavljenosti v integrirani podatkovni zbirki (OccIDEAS).

Agencija EU-OSHA bo lahko na podlagi informacij iz ankete pripravila boljše statistične podatke in pridobila izsledke za oblikovanje politik na podlagi dokazov. S to anketo naj bi se izboljšala zaščita pred nevarnimi snovmi, kar bo pripomoglo k zmanjšanju števila primerov raka, povezanega z delom. Anketa lahko prispeva tudi k najrazličnejšim drugim dejavnostim, in sicer tako, da:

Zbrani podatki se lahko uporabijo tudi za razvoj in vzdrževanje orodij za spremljanje varnosti in zdravja pri delu, do katerih lahko dostopa javnost. Na podlagi podatkov se pripravijo in objavijo poročila z analizami ter informativni pregledi, s čimer se omogoči širši dostop javnosti do informacij.

V splošnem je anketa o izpostavljenosti delavcev pomemben vir podatkov za oblikovalce politik, raziskovalce in posrednike, ki lahko določijo prednostne naloge ter sprejmejo pravočasne in ustrezne ukrepe za zmanjšanje števila primerov raka, povezanega z delom.

Pregled začetnih ugotovitev ankete

Prvi rezultati ankete o izpostavljenosti delavcev so pokazali, da so sončno ultravijolično (UV) sevanje, emisije izpušnih plinov iz dizelskih motorjev, benzen, vdihljiv kristalinični silicijev dioksid in formaldehid najpogostejši verjetni dejavniki poklicne izpostavljenosti med 24 analiziranimi dejavniki tveganja za razvoj raka. 

Anketa zagotavlja tudi informacije o delavcih, ki so bili v zadnjem delovnem tednu večkrat izpostavljeni dejavnikom tveganja, kar pomeni izpostavljenost vsaj dvema dejavnikoma tveganja za razvoj raka, ki se ne pojavita nujno sočasno ali v istem delovnem procesu. Podatki kažejo, da je bilo več kot 60 % delavcev v rudarstvu, kamnolomstvu in gradbeništvu večkrat izpostavljenih dejavnikom tveganja za razvoj raka. V anketi je bilo ugotovljeno, da je bilo za delavce na delovnih mestih v mikro ali malih podjetjih (z manj kot 50 zaposlenimi) 1,3-krat bolj verjetno, da so bili izpostavljeni enemu ali več dejavnikom tveganja za razvoj raka, kot za tiste, ki so delali v srednjih ali velikih podjetjih. Agencija EU-OSHA je analizirala tudi podatke o različnih okoliščinah izpostavljenosti posameznemu dejavniku tveganja. 

Anketo o izpostavljenosti delavcev so med septembrom 2022 in februarjem 2023 usposobljeni lokalni anketarji izvedli z orodjem CATI (računalniško podprtim telefonskim anketiranjem). Po končanem terenskem delu in kontroli kakovosti je bila analiza izvedena na podlagi 24 402 veljavnih razgovorih. Anketiranci so bile osebe, ki so bile starejše od 15 let in delajo v vseh gospodarskih panogah v šestih navedenih državah članicah EU. Študija vključuje samozaposlene osebe in delavce v organizacijah vseh velikosti. Vprašanja so bila iz angleščine prevedena v posamezne nacionalne jezike.