Anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi

Z anketo agencije EU-OSHA o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za nastanek raka v Evropi se zbirajo podatki o tem, kako so evropski delavci izpostavljeni določenim od teh dejavnikov. Na tisoče delavcem v šestih državah bodo zastavili vprašanja, ki so prilagojena njihovemu delovnemu mestu in se nanašajo njihove vsakodnevne delovne naloge.

Ker rak po ocenah predstavlja 53 % vseh z delom povezanih smrti v EU in drugih razvitih državah, so zanesljivi podatki o izpostavljenosti dejavnikom tveganja za razvoj raka na delovnem mestu ključnega pomena za varnost in zdravje delavcev ter produktivno in trajnostno gospodarstvo.

Agencija EU-OSHA izvaja anketo o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi, s katero želi podrobneje opredeliti dejavnike tveganja za razvoj raka pri večini vrst izpostavljenosti. Z anketo namerava proučiti tudi najpogostejše primere izpostavljenosti ter število in značilnosti delavcev, izpostavljenih vrsti dejavnikov tveganja za razvoj raka, vključno z azbestom, benzenom, kromom, dizelskimi izpušnimi plini, nikljem, kremenovim prahom, UV-sevanjem, lesnim prahom in drugimi dejavniki. Cilj te ankete je bolj ciljno usmeriti kampanje za osveščanje in preventive ukrepe ter prispevati k oblikovanju politik, ki bodo temeljile na dokazih.

Njen namen je tudi zbrati informacije, ki bi lahko prispevale k posodobitvi zakonodaje EU, kjer bi to bilo potrebno, za izboljšanje zaščite pred nevarnimi snovmi in boj proti poklicnim rakavim obolenjem, zlasti kar zadeva pripravo morebitnih prihodnjih predlogov za spremembo direktive o rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snoveh.

Poleg tega naj bi anketa prispevala k ukrepom glede varnosti in zdravja pri delu evropskega načrta za boj proti raku in podprla enega od ključnih ciljev strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027, tj. izboljšati preprečevanje z delom povezanih bolezni, zlasti rakavih obolenj.

Preberite opis projekta nove ankete

Mejniki ankete

2017

Zaključi se študija izvedljivosti raziskave za oceno izpostavljenosti delavcev rakotvornim snovem, ki je bila zasnovana na uspešni avstralski anketi z uporabo inovativnega orodja za ocenjevanje poklicne izpostavljenosti (sistem za ocenjevanje poklicne izpostavljenosti v integrirani podatkovni zbirki, OccIDEAS).

2020

Začnejo se pripravljalna dela, v okviru katerih se določijo države, v katerih se bo anketa izvajala najprej, ter opravijo prvi koraki pri pripravi metodologije in prilagoditvi avstralskega modela evropskemu okviru (OccIDEAS).

2021 in 2022

Oblikovanje ankete, čemur sledijo prilagoditve in prevod njenega besedila. Pilotna faza anketiranja se izvede spomladi leta 2022. Anketiranje poteka od septembra 2022 do januarja 2023 v šestih državah članicah EU: na Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, Irskem in v Španiji. Usposobljeni anketarji pokličejo delavce na njihov mobilni telefon, da bi izpolnili skoraj 25 000 anketnih vprašalnikov.

2023 in 2024

Objava prvih izsledkov ankete je načrtovana ob koncu leta 2023. Agencija EU-OSHA bo objavila tudi poročilo, v katerem bo opisana njena inovativna metodologija. Rezultate ankete bodo dopolnjevale sekundarne analize, ki bodo vključevale poglobljene študije o posebnih temah. Po ocenjevanju bodo sprejete odločitve glede razširitve ankete na več držav in dodatne dejavnike tveganja.