Preprečevanje goljufij in navzkrižja interesov

Agencija EU-OSHA se je zavezala izboljšati preprečevanje in odkrivanje goljufij ter pogojev za preiskave goljufij, s sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami doseči zadostni odškodovalni in svarilni učinek ter upoštevati zakonitost postopka.

Preprečevanje goljufij

V ta namen je sprejela  celovito strategijo za boj proti goljufijam, v kateri so opredeljene odgovornosti različnih deležnikov.

To je v skladu s finančno uredbo agencije (členoma 30 in 111) in zahtevami iz časovnega načrta za ukrepanje na podlagi skupnega pristopa za decentralizirane agencije EU, ki ga je pripravila medinstitucionalna delovna skupina.

Koristne povezave

Preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov

Agencija EU-OSHA je zavezana k zagotavljanju neoporečnosti sprejetih odločitev in objavljenih informacij ter h krepitvi odgovornosti za svoje delo in dejavnosti. Zaradi tega imata preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov pomembno vlogo.

Člani upravnega odbora in izvršnega odbora v skladu s politiko agencije o preprečevanju in upravljanju navzkrižja interesov vsake štiri leta predložijo izjavo o interesih in izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov. Vse informacije so na voljo na spletni strani Enake določbe veljajo za zunanje strokovnjake.

Da bi se zagotovila večja preglednost, so javno dostopne tudi izjave o odsotnosti navzkrižja interesov, ki so jih predložili izvršna direktorica in višje vodstveno osebje.

Koristne povezave

Politika agencije o upravljanju navzkrižja interesov

Izjave o odsotnosti navzkrižja interesov članov upravnega odbora, izvršnega odbora in svetovalnih skupin

Izjave o odsotnosti navzkrižja interesov izvršne direktorice in višjega vodstvenega osebja

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA