Varnost in zdravje pri delu v mikro in malih podjetjih

©EU-OSHA/David Tijero

Mikro in mala podjetja so ključni dejavniki gospodarske rasti, inovativnosti, zaposlovanja in socialne vključenosti ter steber gospodarstva EU.

V Priporočilu Komisije 2003/361/ES so mikro in mala podjetja opredeljena na naslednji način:

  • mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR.
  • malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Leta 2018 je bilo v EU malo več kot 25 milijonov malih in srednjih podjetij, od tega jih je bilo 93 % mikro, malih in srednjih podjetij. Mala in srednja podjetja so predstavljala 99,8 % vseh podjetij v nefinančnem poslovnem sektorju EU in v tem sektorju ustvarila 56,4 % dodane vrednosti in 66,6 % delovnih mest.

Vir: Letno poročilo o evropskih malih in srednjih podjetjih za obdobje 2018/2019, str. 11

S kakšnimi izzivi se soočajo mikro in mala podjetja?

V mikro in malih podjetjih sta varnost in zdravje pri delu pogosto slabo urejena, delavci pa so izpostavljeni večjemu tveganju za nesreče na delovnem mestu in bolezni, povezane z delom. Mikro in mala podjetja so raznolika in niso enotno zastopana, kar pomeni izziv pri spremljanju delovnih pogojev, ozaveščanju ter izvajanju varnosti in zdravja pri delu. To vprašanje je prednostno v nacionalnih strategijah za varnost in zdravje pri delu, v strateškem okviru Evropske komisije in v okviru evropskega stebra socialnih pravic.

Različne študije, vključno z evropsko raziskavo podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER) agencije EU-OSHA, kažejo, da je več izzivov pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu, manjše kot je podjetje. Rezultati raziskave ESENER pa kažejo tudi, da v nekaterih državah in sektorjih EU tudi mikro in mala podjetja poročajo o veliki skrbi za varnost in zdravje pri delu. To kaže, da se lahko upravljanje varnosti in zdravja pri delu v takih podjetjih bistveno izboljša s pravo podporo. 

Projekt agencije EU-OSHA za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih

Namen obsežnega projekta agencije EU-OSHA z naslovom Izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih (2014–2018) je prepoznati ključne dejavnike uspeha, ki se nanašajo na politike, strategije in praktične rešitve za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v Evropi.

Kaj nam raziskave povedo o varnosti in zdravju pri delu v mikro in malih podjetjih?

Prva faza projekta je razkrila obsežnost izzivov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, s katerimi se soočajo mikro in mala podjetja po vsej Evropi, in nekatere dejavnike, ki prispevajo k slabemu upravljanju varnosti in zdravja pri delu v teh podjetjih. Pregled literature Okoliščine in ureditev varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih v EU kaže na „splošno in večplastno pomanjkanje virov“, zaradi katerega precejšen delež mikro in malih podjetij ubira bližnjice pri poslovnih strategijah. Ključne značilnosti takšnih podjetij so šibek ekonomski položaj, zaskrbljenost zaradi ekonomskega preživetja, pomanjkanje investicij v varnost in zdravje pri delu, pomanjkljivo znanje, ozaveščenost in kompetence lastnikov oz. vodstva ter odnos in prednostne naloge, ki niso v prid varnosti in zdravju pri delu.

Vidik delovnega mesta

Odnos do varnosti in zdravja pri delu ter prakse na tem področju v mikro in malih podjetjih so bile teme raziskav s 360 poglobljenimi intervjuji z delavci in lastniki oz. vodstvom. Med pogosto opaženimi odnosi do varnosti in zdravja pri delu so bili: močno odziven pristop nanje, mišljenje, da je „zdrava pamet“ zadosten ukrep za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, in prepričanje, da so tveganja „sestavni del dela“. Našli pa so se tudi primeri dobrih praks.

Preberite poročilo Varnost in zdravje v mikro in malih podjetjih v EU: pogled z delovnega mesta.

Ali obstajajo dobre prakse, na katere se lahko opremo?

Po vsej Evropi obstajajo različni primeri uspešnih politik, strategij in orodij na področju varnosti in zdravja pri delu, ki so usmerjeni v varnost in zdravje pri delu v mikro in malih podjetjih. Več kot 40 tovrstnih ukrepov je podrobno opisanih v dokumentu Varnost in zdravje v mikro- in malih podjetjih v EU: od politike do prakse – opis dobrih primerov.

Dobre primere so nadalje raziskali, da bi ugotovili, „kaj deluje, za koga in v kakšnih okoliščinah“, vključno z obsežnim potencialom za pozitiven vpliv in prenosljivost.

Preberite poročilo Od politike do prakse: politike, strategije, programi in ukrepi za podporo VZD v mikro- in malih podjetjih, v katerem so raziskane tudi izkušnje posrednikov za varnost in zdravje pri delu, ki sodelujejo z mikro in malimi podjetji.

Kako zagotoviti, da bodo politike in ukrepi za varnost in zdravje pri delu dosegli mikro in mala podjetja?

Na podlagi analize splošnih ugotovitev projekta so bila podana z dokazi podprta priporočila za oblikovanje učinkovitejših političnih programov in ukrepov, namenjenih izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih. Varnost in zdravje v mikro in malih podjetjih v EU: končno poročilo triletnega projekta SESAME kaže na pomembnost naslednjih točk:

  • vključevanje vseh ključnih regulativnih akterjev;
  • okrepitev regulativnih inšpekcijskih pregledov;
  • zagotavljanje trajnostnih in prenosljivih rešitev, ki jih je mogoče zlahka uporabiti;
  • boljše vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževalne sisteme, usmerjene v posamezni sektor;
  • vključitev sindikatov in organizacij delodajalcev v oblikovanje politik, ki lahko dosežejo mikro in mala podjetja;
  • boljša ureditev dobavne verige.

Agencija EU-OSHA pomaga mikro in malim podjetjem pri ocenjevanju tveganj na delovnem mestu

Ustrezna ocena tveganja je ključna za zdrava delovna mesta. Vendar je izvedba ocen tveganja lahko precej zahtevna, zlasti za mikro in mala podjetja, ki pogosto nimajo dovolj virov ali zadostnega znanja, da bi jo uspešno izvedla.

Namen platforme z orodji za spletno interaktivno oceno tveganja (OiRA) je premagati te težave. Platforma OiRA je prva pobuda na ravni EU, namenjena spodbujanju mikro in malih podjetij (v glavnem prek držav članic in socialnih partnerjev na ravni EU in držav članic) k ocenjevanju tveganj.

Če želite izvedeti več o oceni tveganja na delovnem mestu v mikro in malih podjetjih, si oglejte ta povezani članek v spletni enciklopediji OSHwiki.