CLP – razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi

Uredba CLP (ES) št. 1272/2008 usklajuje predhodno zakonodajo EU z globalno usklajenim sistemom za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), tj. sistemom Združenih narodov za opredelitev nevarnih kemikalij in obveščanje uporabnikov o zadevnih nevarnostih. Povezana je tudi z zakonodajo REACH. Uredba CLP je začela veljati 20. januarja 2009 ter je postopoma nadomestila razvrščanje in označevanje v skladu z direktivo o nevarnih snoveh (67/548/EGS) in direktivo o nevarnih pripravkih (1999/45/ES). Obe direktivi sta bili razveljavljeni 1. junija 2015.

Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) so sprejele že številne države po svetu in se zdaj uporablja tudi kot podlaga za mednarodne in nacionalne predpise za prevoz nevarnih snovi.

Nevarnost kemikalij se sporoča z opozorilnimi besedami in piktogrami na etiketah in varnostnih listih.

Novi piktogrami z rdečo obrobo nadomeščajo že znane oranžne simbole za nevarnost.

Stare izraze so zamenjali novi:

 • zmesi namesto pripravkov;
 • nevarno namesto škodljivo;
 • piktogrami namesto simbolov;
 • stavki o nevarnosti namesto opozorilnih stavkov;
 • previdnostni stavki namesto obvestilnih stavkov;
 • opozorilne besede (npr. nevarnost, opozorilo) namesto znakov za nevarnost.

 

Prenesite naš plakat in zloženko z razlago piktogramov za nevarnost

Oglejte si film Napo v … nevarnost: kemikalije!

© Konzorcij Napo

Razvrstitev

V večini primerov se morajo dobavitelji odločiti o razvrstitvi snovi ali zmesi. To imenujemo samorazvrstitev.

V nekaterih primerih se odločitev o razvrstitvi snovi sprejme na ravni Skupnosti, da se zagotovi ustrezno obvladovanje tveganja. Države članice, proizvajalci, uvozniki in nadaljnji uporabniki lahko predlagajo uskladitev razvrščanja in označevanja snovi v vsej Evropski uniji. Informacije bodo na voljo tudi v popisu razvrstitev in označitev.

To so običajno najnevarnejše snovi: rakotvorne ali mutagene snovi, snovi, ki so strupene za razmnoževanje ali povzročajo preobčutljivost dihal, ter biocidni proizvodi ali fitofarmacevtska sredstva. Vse razvrstitve snovi, ki so bile že usklajene na podlagi predhodne zakonodaje (direktive o nevarnih snoveh), so bile pretvorjene v usklajene razvrstitve na podlagi uredbe CLP. Dobavitelji morajo obvezno uporabljati to usklajeno razvrščanje in označevanje.

Ključne točke

 • Bodite pozorni na nove oznake za nevarnost in varnostne liste.
 • Usposobite zaposlene, da bodo razumeli in prepoznali označevanje na podlagi uredbe CLP.
 • Preverite, ali varnostni list zajema vaš način uporabe snovi ali zmesi ter ga ne odsvetuje.
 • Sledite nasvetom na novih etiketah in varnostnih listih.
 • Preverite, ali je razvrstitev spremenjena.
 • Ocenite tveganja za delavce in po potrebi posodobite ocene tveganja za svoje delovno mesto.
 • Če ste delodajalec, o teh spremembah obvestite svoje zaposlene.
 • O morebitnih vprašanjih glede novih etiket ali varnostnih listov se pogovorite s svojim dobaviteljem.

Vir: GD za zaposlovanje

Spletne strani agencije ECHA o razvrščanju snovi in zmesi (v 23 jezikih EU)

Označevanje

Dobavitelji morajo snov ali zmes v embalaži označiti v skladu z uredbo CLP, preden jo dajo na trg, kadar:

 • je snov razvrščena kot nevarna;
 • zmes vsebuje eno ali več snovi, ki so razvrščene kot nevarne pri koncentraciji nad določeno mejo.

Članek v spletni enciklopediji OSHwiki o označevanju kemikalij

Spletne strani agencije ECHA o označevanju in pakiranju (v 23 jezikih EU)

Popis razvrstitev in označitev

Popis razvrstitev in označitev je podatkovna zbirka z osnovnimi informacijami o razvrstitvah in označitvah prijavljenih in registriranih snovi, ki so jih poslali proizvajalci in uvozniki. Vsebuje tudi seznam pravno zavezujočih usklajenih razvrstitev (Priloga VI k uredbi CLP). Popis je vzpostavila in ga vzdržuje agencija ECHA.

Dodatne informacije