Z delom povezan rak

Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije so bili sprejeti najrazličnejši ukrepi Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropske direktive so pravno zavezujoče in države članice jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo.

Vendar pa so sevanje, stres in drugi dejavniki ter način organizacije dela vzročno povezani tudi z rakom, povezanim z delom. Poleg tega novi dokazi kažejo, da je vzrok za raka morda tudi poklicna izpostavljenost endokrinim motilcem (npr. nekaterim pesticidom) ali nanomaterialom.

Ti skrb vzbujajoči statistični podatki so bili povod za ukrepanje. Leta 2017 se je Evropska komisija s pobudo o varnosti in zdravju pri delu zavezala k zaščiti delavcev pred rakavimi obolenji, povezanimi z delom. Delno je to dosegla s spremembo direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh, pri čemer je za delovna mesta po Evropi določila mejne vrednosti izpostavljenosti za kemikalije, ki povzročajo rakava obolenja.

Oglejte si naš projekt: anketa o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za razvoj raka v Evropi