Nastajajoča tveganja

Delo in delovna mesta se zaradi uvedbe novih tehnologij, snovi in delovnih procesov, sprememb v strukturi delovne sile in delovnega trga ter novih oblik zaposlitve in organizacije dela stalno spreminjajo. Zato se lahko pojavljajo nova tveganja in izzivi za varnost in zdravje delavcev. Te je treba predvideti in obravnavati, da se zagotovijo varna in zdrava delovna mesta v prihodnosti.

Eden od bistvenih ciljev agencije EU-OSHA je opredelitev in zagotavljanje verodostojnih, visokokakovostnih podatkov o teh novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu, ki zadovoljujejo potrebe oblikovalcev politike in raziskovalcev ter jim omogočajo, da sprejmejo ukrepe pravočasno in učinkovito.

Zato Evropska opazovalnica tveganj agencije EU-OSHA zbira in proučuje podatke o gibanjih in dejavnikih, ki so razlog zanje, ki vplivajo na delovna mesta ter varnost in zdravje delavcev, pri tem pa se opira na raziskave in posvetovanja s strokovnjaki. Pripravlja dokumente za razpravo, poročila, povzetke in grafične predstavitve, namenjene oblikovalcem politike, socialnim partnerjem, raziskovalcem in posrednikom na delovnih mestih na ravni EU in nacionalni ravni, da jim zagotavlja informacije in orodja, potrebna za učinkovito obravnavanje opredeljenih novih in nastajajočih izzivov.

Končni cilj je ozaveščati o tem, kako bodo raznovrstne spremembe – tehnološke, družbene, politične in gospodarske – verjetno vplivale na varnost in zdravje evropskih delavcev, ter spodbujati pravočasno preprečevanje prihodnjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, da se zagotovijo varna in zdrava delovna mesta prihodnosti.

Opredelitev novih tveganj

Predvidevanje

Agencija EU-OSHA je izvedla vrsto projektov predvidevanja, da bi ocenila morebitne učinke novih tehnologij, novih načinov dela ter družbenih sprememb na varnost in zdravje delavcev. Projekti niso namenjeni le opredelitvi novih tveganj, ko se ta pojavijo, temveč tudi predvidevanju sprememb, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje na delovnem mestu.

Pri projektih predvidevanja agencija EU-OSHA uporablja različne metode, vključno s pregledi literature, posvetovanji s strokovnjaki in pripravo različnih scenarijev. Organizira delavnice za zbiranje znanja, razširjanje rezultatov in spodbujanje razprave.

Ta delovni program je namenjen obveščanju oblikovalcev politike ter določanju prednostnih nalog za ukrepanje in raziskave. Študije predvidevanja lahko pomembno vplivajo na politiko, saj lahko oblikovalcem politike na primer pomagajo pri iskanju inovativnih rešitev in spodbujajo dolgoročni strateški pristop.

V nizu poročil so že obravnavane teme, kot so zelena delovna mesta, IKT/digitalizacija, krožno gospodarstvo in podnebne spremembe.

Poleg tega so v nizu publikacij, namenjenih posameznim sektorjem, o prihodnosti kmetijstva in gozdarstva obravnavane nove in nastajajoče priložnosti in tveganja. 

Strokovni dokumenti za razpravo

Agencija EU-OSHA objavlja pregledne strokovne članke, da med strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu in oblikovalci politike po vsej EU spodbudi razpravo o prihodnjem delu ter nastajajočih vprašanjih na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu. V ugotovitvah iz teh člankov so pogosto predlagana področja za nadaljnje raziskovanje ali ukrepanje.

V sklope pregledov so bile že zajete naslednje teme: črpanje iz množic, robotika in prepovedana poživila, tridimenzionalno tiskanje, tehnologije za spremljanje in sektor e-maloprodaje.

Preglejte vse strokovne dokumente za razpravo o nastajajočih tveganjih