Časovni načrt o rakotvornih snoveh

Ukrepanje proti raku, povezanem z delom

Ocenjuje se, da je v EU rak najpogostejši vzrok smrti, povezanih z delom. Za zmanjšanje števila primerov poklicnega raka je nedvomno mogoče storiti več. Zato je 25. maja 2016 šest evropskih organizacij podpisalo dogovor, s katerim so se zavezale k prostovoljni shemi ukrepov za ozaveščanje o tveganjih, ki izhajajo iz izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu, in izmenjavo dobrih praks.

Ti partnerji so:

Dogovor je bil obnovljen 28. novembra 2019, podpisala pa sta ga finsko ministrstvo za socialne zadeve in zdravstvo in nemško zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve, ki sta se Avstriji in Nizozemski ter štirim evropskim partnerjem (Evropski komisiji, agenciji EU-OSHA, konfederaciji ETUC in organizaciji Business Europe) zahvalila za njihovo predanost.

Organizacije podpisnice dogovora so oblikovale časovni načrt za shemo. K sodelovanju so vabljeni države članice, socialni partnerji, podjetja, raziskovalne organizacije in druge organizacije po Evropi (in celo zunaj nje).

Preberite novi dogovor in natančno preverite, čemu so se zavezale partnerice.

Okrepitev preventivnih dejavnosti v podjetjih

Nekatere od dejavnosti, ki se bodo razvijale in izvajale v času izvajanja sheme, so:

  • obveščanje delodajalcev o mejnih vrednostih ter povečanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o tveganjih zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih;
  • obveščanje delodajalcev o metodah za ocenjevanje tveganja in morebitnih ukrepih za obvladovanje tveganja;
  • vplivanje na vedenje in kulturo delovne sile;
  • zbiranje, opisovanje in omogočanje razpoložljivosti številnih posebnih in stroškovno učinkovitih dobrih praks, ki so izvedljive za mala in srednje velika podjetja ter so povezane z določenimi rakotvornimi snovmi;
  • spodbujanje držav članic in organizacij k izražanju pripravljenosti za prevzem mentorske ali partnerske vloge z vodenjem posebnega dela sheme ukrepov, na primer v zvezi s posebno skupino rakotvornih snovi ali določenim sektorjem.

Od sheme bodo verjetno imela koristi zlasti manjša podjetja, ki nimajo veliko izkušenj z dobrimi praksami. Pričakuje se tudi, da bo večja ozaveščenost omogočila inovacije v proizvodnih postopkih, zaradi česar se bodo rakotvorne snovi nadomestile z varnejšimi alternativami.

Sodelovanje v časovnem načrtu

Šest organizacij poziva vse, naj sprejmejo ukrepe, izvajajo dobre prakse in ozaveščajo, da bi se preprečila izpostavljenost rakotvornim snovem.

Koncept dobrih praks je treba razlagati široko – vanj so zajete vse pobude, ki delavce in delodajalce podpirajo pri varovanju pred rakotvornimi snovmi pri delu. Primeri vključujejo: tehnične ukrepe, dejavnosti ozaveščanja, orodja za oceno tveganja, pristope sektorske industrije, ukrepe za kulturo preprečevanja, sodelovanje med podjetji, sodelovanje med državami članicami, raziskovalnimi inštituti ali gospodarskimi sektorji itd.

Organizacije naj objavijo svoje (načrtovane) pobude in/ali pripravljenost za sodelovanje v okviru časovnega načrta.

Če želite predložiti pobudo, obiščite spletišče: http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Pot naprej

Agencija EU-OSHA pomaga pri spodbujanju sheme in bo podpirala partnerice pri organizaciji letnega dogodka, namenjenega ozaveščanju in oceni napredka. Poleg tega so tema njene kampanje „Zdrava delovna mesta“ v letih 2018 in 2019 nevarne snovi, kar sovpada s časovnim načrtom in njegovimi cilji.

V shemi je predviden program ukrepov, pri katerih bo udeleženih več predsedstev Sveta EU; začetek sheme je tako že sovpadel z nizozemskim predsedovanjem leta 2016.

Dodatne informacije

V časovnem načrtu poiščite vse podrobnosti o načrtovanih skupnih prizadevanjih za zmanjšanje poklicnega raka.

OSHwiki vsebuje povezane članke o:

Letni dogodek agencije EU-OSHA o časovnem načrtu – A+A, 18. oktober 2017 – povzetek spletnega seminarja

Prispevki s konference finskega predsedovanja EU, 27.–28. november 2019

Prispevki z amsterdamske konference o rakavih obolenjih, povezanih z delom, 23.–25. maj 2016