Kampanje za zdravo delovno okolje

Kampanje za zdravo delovno okolje so naše vodilne dejavnosti ozaveščanja. So glavni način širjenja našega sporočila med vse delavce po vsej Evropi.

Sporočilo kampanj za zdravo delovno okolje je „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel. S pripravo prosto dostopnih praktičnih vodnikov in orodij prispevamo k njegovi promociji. V okviru vsake kampanje poteka tudi podelitev priznanj za dobro prakso in filmske nagrade za zdravo delovno okolje.

Te kampanje so zdaj največje tovrstne kampanje na svetu. Zakaj se nam ne bi pridružili in za organizacijo lastne kampanje uporabili našo zbirko orodij za vodenje kampanje?

Kampanje za zdravo delovno okolje, prej imenovane „evropski tedni varnosti in zdravja pri delu“, se izvajajo od leta 2000.

Več informacij o kampanjah najdete v nadaljevanju.

2023 - 2025: Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Kampanja za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025 ozavešča o vplivu novih digitalnih tehnologij na delo in delovno okolje ter s tem povezanih izzivih in priložnostih na področju varnosti in zdravja pri delu. Zagotavlja tudi platformo za izmenjavo primerov dobre prakse.

V skladu s pristopom „vizija nič“ k smrtim, povezanim z delom, iz strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027 ter cilji evropske digitalne strategije je namen kampanje vključiti varnost in zdravje pri delu v širšo politično razpravo EU ter upoštevati razsežnost spola in potrebe posebnih skupin delavcev, ki so izpostavljeni večjemu tveganju.

Kampanja je sestavljena iz petih prednostnih področij:

  • Delo na digitalnih platformah
  • Napredna robotika in umetna inteligenca
  • Delo na daljavo
  • Pametni digitalni sistemi
  • Upravljanje delavcev z umetno inteligenco

Kampanja temelji predvsem na ugotovitvah in virih pregleda varnosti in zdravja pri delu v zvezi z digitalizacijo za obdobje 2020–2023, vključuje pa tudi raziskave agencije EU-OSHA na drugih področjih, kot so prognostične študije in pregled varnosti in zdravja pri delu v zvezi s podporo skladnosti.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

Kampanja zaobdobje 2020–2022je osredotočena na preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom. 

Kostno-mišična obolenja so ena najpogostejših oblik poklicnih bolezni v Evropi.

Tveganja v zvezi s telesno držo, izpostavljenost ponavljajočim se gibom ali utrujajočim in bolečim položajem, nošenje ali premikanje težkih bremen – vsi našteti zelo pogosti dejavniki tveganja na delovnem mestu lahko povzročijo kostno-mišična obolenja. Glede na to, kako pogosta so kostno-mišična obolenja, povezana z delom, je jasno, da je treba storiti več na področju ozaveščanja o načinu njihovega preprečevanja.

Kampanja ponuja celovit pogled na vzroke te trajne težave. Cilj kampanje je širiti kakovostne informacije o težavi, spodbujati celostni pristop k njenemu reševanju ter ponuditi praktična orodja in rešitve, ki so lahko v pomoč na delovnem mestu. 

Več informacij o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom

2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Izpostavljenost nevarnim kemičnim snovem na delovnih mestih je v Evropi pogostejša, kot večina ljudi misli, zato je treba narediti več, da jih zaščitimo pred takšnimi nevarnostmi. Cilj kampanje Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta 2018–2019 je bilo ozaveščanje o tveganjih, ki jih povzročajo nevarne kemične snovi na delovnem mestu, ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj s širjenjem gradiva o kampanji in izvajanjem promocijskih ter motivacijskih dejavnosti. V okviru kampanje je bila vzpostavljena zbirka znanja o tem, kako učinkovito ravnati z nevarnimi snovmi, vključno z informacijami o obstoječem pravnem in političnem okviru, rešitvami z dobro prakso, orodji in instrumenti ter predlogi za uspešno komunikacijo in ozaveščanje.

Poseben poudarek kampanje je bil na ranljivih skupinah, nadomestitvi nevarnih snovi z varnejšimi ter rakotvornih snoveh in raku, povezanem z delom, ki zajema največji delež življenjsko nevarnih poklicnih bolezni v EU. Agencija EU-OSHA tudi po zaključku kampanje ostaja dejavni partner Časovnega načrta o rakotvornih snoveh, tj. evropskega akcijskega programa za zmanjšanje izpostavljenosti tem snovem.

Več informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu

2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

Kampanja Zdrava delovna mesta za vse generacije je krepila pomen trajnostnega dela – to pomeni varne in zdrave delovne pogoje od začetka do konca življenja. Ker se delovna sila v Evropi stara in starostna doba za upokojitev povišuje, je še toliko bolj pomembno, da so delovne pogoji varni, zdravi in pošteni. To bo ljudem omogočilo, da bodo delali dlje in se upokojili v dobrem zdravstvenem stanju. 
Kampanja je poudarila načine za obvladovanje varnosti in zdravja pri delu v smislu starajoče se delovne sile ter spodbudila izmenjavo informacij in dobrih praks. Demografske spremembe vplivajo na večino delovnih mest v Evropi. Vendar pa lahko z uvajanjem ukrepov, ki zagotavljajo vzdržno delo, podjetja in organizacije zmanjšajo negativne učinke in povečajo produktivnost ter zagotovijo varnejše in bolj zdravo delo za vse. 

 Več informacij o staranju ter varnosti in zdravju pri delu

2014–2015: Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta!

Slabo psihosocialno delovno okolje ima lahko škodljive posledice za zdravje delavcev.

Psihosocialna tveganja se pojavljajo na vsakem delovnem mestu, vendar jih je mogoče uspešno ocenjevati in obvladovati že z omejenimi sredstvi. Ta kampanja delavcem in delodajalcem zagotavlja podporo in smernice pri obvladovanju stresa in psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, ter spodbuja uporabo praktičnih in za uporabo preprostih orodij, ki lahko to nalogo olajšajo

 Več informacij o psihosocialnih tveganjih in stresu pri delu

2012–2013: Partnerstvo za preprečevanje tveganj

Kampanja agencije EU-OSHA za obdobje 2012–2013 je osredotočena na preprečevanje tveganj. Povedano na kratko, pri preprečevanju gre za obvladovanje z delom povezanih tveganj s končnim ciljem zmanjšati število nezgod, povezanih z delom, in poklicnih bolezni.

Končno odgovornost za obvladovanje tveganj nosijo delodajalci in višje vodstvo, vendar bodo njihova prizadevanja brez dejavnega sodelovanja delavcev nedvomno spodletela.

Zaradi tega je pri kampanji poseben poudarek namenjen temu, kako pomembno je, da višje vodstvo izpolnjuje svojo vodstveno vlogo in da lastniki podjetij dejavno sodelujejo z delavci.

Več informacij o vodstvu in sodelovanju delavcev

2010–2011: Varnost pri vzdrževalnih delih

Vzdrževanje je dejavnost, ki je prisotna povsod. Vpliva na vsa delovna mesta v vseh gospodarskih panogah ter na zaposlene na vseh ravneh. Vzdrževanje se torej ne nanaša samo na delavce, katerih delovne naloge vključujejo vzdrževanje.

V tej kampanji je bil poudarjen pomen varnega vzdrževanja kot nečesa, kar je bistveno za dobro delovno prakso, pri kateri so upoštevani vsi vidiki varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav med posameznimi gospodarskimi panogami obstajajo razlike (na primer glede na posamezne vrste strojev, ki se uporabljajo), so bila v tej kampanji opredeljena splošna načela pravilnega vzdrževanja, ki veljajo za najrazličnejša delovna okolja v Evropi.

Cilji kampanje:

  • ozaveščanje o pomembnosti vzdrževalnih del za varnost in zdravje delavcev, tveganjih, povezanih z vzdrževanjem, in potrebi po varnem vzdrževanju;
  • ozaveščanje o pravnih in drugih obveznostih delodajalcev v zvezi z varnostjo pri izvajanju vzdrževalnih del in o njegovi gospodarski upravičenosti;
  • spodbujanje enostavnega, strukturiranega pristopa k upravljanju varnosti in zdravja pri vzdrževalnih delih na podlagi ustrezne ocene tveganja („pet osnovnih pravil za varno vzdrževanje“).

Končni cilj pa je seveda prispevati k zmanjšanju števila ljudi, ki se poškodujejo ali zbolijo zaradi neustreznega ali nezadostnega vzdrževanja – zdaj in v prihodnosti.

Več informacij:

2008–2009: Ocenjevanje tveganja

Ocenjevanje tveganj je temelj upravljanja varnosti in zdravja pri delu.

Splošni cilj te kampanje je bil uveljaviti celosten pristop k obvladovanju in ocenjevanju tveganj, ki bi bil organizacijam v pomoč pri sistematičnem izvajanju tega postopka in ukrepanju na podlagi dobljenih rezultatov.

Njen namen je bil ozaveščati o zakonskih obveznostih, na podlagi katerih morajo delodajalci izvajati ocene tveganja, pa tudi pojasniti postopek ocenjevanja tveganj, ki ni nujno zapleten, birokratski ali naloga, ki jo lahko opravljajo samo strokovnjaki. Kampanja je zagovarjala preprost pristop po korakih, ki zajema posvetovanje z delavci in njihovo vključevanje.

Naše spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj (OiRA) je zapuščina te kampanje in se lahko šteje za odgovor 21. stoletja na izziv spodbujanja varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih. Projekt OiRA lahko več tisoč malim podjetjem iz vse EU pomaga enostavno in stroškovno učinkovito oceniti tveganja.

Več informacij:

2007–2008: Pobuda za zdravo delovno okolje

S Pobudo za zdravo delovno okolje smo želeli delodajalcem in delavcem v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) zagotoviti lahek dostop do informacij o tem, kako narediti delovna mesta varnejša, bolj zdrava in produktivnejša.

Kampanja je potekala v 12 evropskih državah članicah, in sicer v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem in v Sloveniji, poleg tega pa še v Turčiji in na Hrvaškem.

Osredotočena je bila na mala in srednja podjetja s sporočilom: „Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel!“

Več informacij o varnosti in zdravju pri delu v mikropodjetjih in malih podjetjih

2007: Naredite si breme lažje (kostno-mišična obolenja)

Kostno-mišična obolenja, ki vplivajo na mišice, sklepe, kite, vezi in živčevje, so najpogostejši razlog za odsotnost z dela v skoraj vseh državah članicah EU.

Namen te kampanje je bil uveljaviti celosten pristop k obvladovanju te težave s poudarkom na zamisli, da morajo delodajalci, delavci in vlada sodelovati, če želijo zmanjšati število teh obolenj.

V okviru kampanje je bil poudarjen pojem „obvladati breme“ ob upoštevanju ne le bremena, ki se na primer premešča, ampak vseh obremenitev telesa zaradi dejavnikov okolja in hitrosti opravljanja delovnih nalog.

Poudarjen je bil tudi pomen ohranjanja, rehabilitacije in ponovnega vključevanja delavcev, ki trpijo ali so trpeli za kostno-mišičnimi obolenji.

Več informacij o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom

2006: Varen začetek – mladi delavci

Cilj te kampanje je bilo zagotavljanje, da mladi varno in zdravo začnejo svoje poklicno življenje.

Mladi so na delovnih mestih še posebno ranljivi, ker tam pogosto ni ustrezno poskrbljeno za njihovo varnost in zdravje pri delu.

Vendar je mogoče številne nezgode in zdravstvene težave, ki prizadenejo mlade delavce, preprečiti, mladi pa so dovzetni za informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu ter bodo, če so seznanjeni z možnimi nevarnostmi, ukrepali, da bi se zavarovali.

Kampanja je vključevala spodbujanje ozaveščenosti o tveganjih med mladimi delavci in njihovimi delodajalci, pa tudi v šolah in na univerzah: mlade smo želeli ozavestiti dovolj zgodaj, da bi nanje prenesli kulturo preprečevanja tveganj.

Več informacij o mladih ter varnosti in zdravju pri delu

2005: Prenehajte s tem hrupom!

Hrupu niso izpostavljeni samo delavci v panogah, kot sta gradbeništvo in proizvodnja. Hrup je lahko težava v številnih delovnih okoljih, od tovarn do kmetij, klicnih centrov in koncertnih dvoran.

Ta kampanja je bila usmerjena v vprašanje obvladovanja hrupa pri delu s sloganom „Hrup pri delu – lahko da vas bo stalo več kot samo sluh“.

Več informacij o težavah s hrupom je na voljo v spletni enciklopediji OSHwiki

2004: (V)gradimo varno(st)

Gradbeništvo je ena od najobsežnejših panog v Evropi.

Žal pa je ta sektor tudi med najslabšimi, kar zadeva rezultate na področju varnosti in zdravja pri delu – težava, ki poleg strašnega človeškega trpljenja, ki ga povzroča, podjetja in davkoplačevalce vsako leto stane več milijard evrov.

Ta kampanja je bila zasnovana, da bi vsem zainteresiranim stranem v panogi pomagala vzpostaviti varnejše, bolj zdravo in produktivnejše delovno okolje.

Več informacij: OSHwiki

2003: Nevarne snovi – ravnaj skrbno!

Milijoni delavcev iz vse Evrope so na svojih delovnih mestih izpostavljeni nevarnim snovem, neobvladovanje z njimi povezanih tveganj pa lahko najrazličnejše ogrozi zdravje ljudi.

Evropska zakonodaja določa, da morajo delodajalci taka tveganja obvladovati, poleg tega je na voljo zelo veliko napotkov za delodajalce in delavce, vendar jih je treba upoštevati, če naj zaščitimo zdravje delavcev.

Ključni cilj te kampanje je bil povečati ozaveščenost o tveganjih in spodbuditi ukrepe za zmanjšanje zdravstvenih tveganj zaradi uporabe nevarnih snovi.

Več informacij o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi pri delu

2002: Obvladajmo stres!

Stresu je mogoče vsako leto pripisati milijone izgubljenih delovnih dni.

Vse preveč žrtev molče trpi in vse preveč podjetij se ne zaveda, v kolikšnem obsegu stres škoduje njihovim poslovnim rezultatom.

Ta kampanja je bila osredotočena na preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu.

Več informacij o psihosocialnih tveganjih in stresu pri delu

2001: Uspeh brez nezgod

V Evropski uniji vsako leto več tisoč ljudi umre v nezgodah pri delu, več milijonov nezgod pa privede do več kot tridnevne odsotnosti z dela.

Težava je zlasti izrazita v malih in srednje velikih podjetjih.

Ta kampanja je bila usmerjena v preprečevanje z delom povezanih nezgod.

Več informacij o tem je na voljo v spletni enciklopediji OSHwiki

2000: Obrnite hrbet kostno-mišičnim obolenjem!

Kostno-mišična obolenja so med najpogostejšimi z delom povezanimi tegobami. Prizadenejo več milijonov evropskih delavcev v vseh zaposlitvenih sektorjih, delodajalce pa stanejo več milijard evrov.

Vendar bi bilo mogoče te težave v precejšnjem obsegu preprečiti ali zmanjšati z upoštevanjem veljavnih zdravstvenih in varnostnih predpisov in napotkov o dobri praksi.

Prva kampanja agencije EU-OSHA je bila osredotočena na učinkovito obvladovanje tveganj kostno-mišičnih obolenj.

Več informacij o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom