Krožno gospodarstvo in njegov vpliv na varnost in zdravje pri delu

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

Tretji cikel predvidevanja agencije EU-OSHA obravnava spremembe pri delu, ki bi lahko bile posledica prehoda EU na krožno gospodarstvo, in njihov morebitni vpliv na varnost in zdravje pri delu. 

Cilj tega projekta je nosilcem odločanja, vladam držav članic, sindikatom in delodajalcem v EU zagotoviti potrebne informacije o prihodnjih spremembah in razvoju v zvezi s krožnim gospodarstvom, njihovem učinku na naravo in organizacijo dela ter o nastajajočih izzivih za varnost in zdravje pri delu, ki jih lahko prinašajo.

Kaj je krožno gospodarstvo?

Krožno gospodarstvo se nanaša na krožni tok in učinkovito (ponovno) uporabo virov, materialov in izdelkov. Življenjska doba izdelkov in materialov je podaljšana in količina odpadkov zmanjšana. Izdelki in industrijski procesi so zasnovani tako, da vire ohranjajo v rabi, vsi neizogibni odpadki ali ostanki pa se reciklirajo ali predelajo.

Zakaj je projekt potreben?  

Prehod na krožno gospodarstvo je ključno gonilo cilja EU doseči ogljično nevtralnost do leta 2050, pri tem pa ustvarjati trajnostno rast in nova delovna mesta. Ima pomembne politične in regulativne posledice, ki bodo vplivale na prihodnja delovna mesta. Prav tako bo vplival na varnost in zdravje delavcev. Na primer:

  • njegov vpliv na delovna mesta v nevarnih sektorjih, povezana z vzdrževanjem in popravili, razstavljanjem in recikliranjem, bi lahko imel negativen učinek na delovne pogoje;
  • spremembe v organizacijskih procesih in/ali preoblikovanje nalog bi lahko vplivale na vsebino dela in zadovoljstvo na delovnem mestu.

Kako si agencija EU-OSHA prizadeva, da bi prepoznala nova tveganja in predvidela spremembe, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje pri delu? 

Prihodnost se lahko razvije v različne smeri, ki jih lahko oblikujejo dejanja različnih udeležencev in odločitve, ki se sprejmejo danes. Projekti predvidevanj agencije EU-OSHA temeljijo na različnih metodah, vključno s pregledi literature, posvetovanji s strokovnjaki in pripravo možnih scenarijev. Agencija EU-OSHA organizira delavnice, da bi pridobila znanje, pomagala pospeševati rezultate in spodbujala razprave.

Prva faza te študije zajema obsežen pregled literature in razgovore s strokovnjaki za pripravo štirih makroscenarijev, ki obravnavajo Evropo leta 2040 v okviru krožnega gospodarstva in njegovih učinkov na varnost in zdravje pri delu.

Cilj druge faze je razširjanje in prilagajanje scenarijev prek dialoga z deležniki in delavnic, da bi se izdelali prilagojeni mikroscenariji. Scenariji se uporabljajo za spodbujanje dialoga in razmisleka med različnimi skupinami deležnikov o možni prihodnosti s ciljem, da se danes na podlagi teh scenarijev sprejmejo odločitve za bolj zdravo in varno delo v prihodnosti.

Tretja faza daje prednost izmenjavi ugotovitev z oblikovalci politik. Vključuje organiziranje sodelovalne delavnice s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) ter evidentiranje sinergij na področjih politike krožnega gospodarstva ter varnosti in zdravja pri delu. Agencija EU-OSHA še naprej podpira razširjanje rezultatov projekta predvidevanja svojim deležnikom.