Varnost in zdravje delavcev na zelenih delovnih mestih

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU si močno prizadeva uskladiti gospodarsko rast s potrebo po varovanju okolja in si je postavila visoke cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje energetske učinkovitosti, spodbujanje obnovljive energije in zmanjšanje odpadkov.

Na tej podlagi so nastala številna zelena delovna mesta – delovna mesta, ki prispevajo k ohranjanju okolja ali njegovi povrnitvi v prejšnje stanje. Če naj bi ta bila zares trajnostna, pa moramo poskrbeti, da so na njih zagotovljene varne, zdrave in dostojne delovne razmere. Zelena delovna mesta morajo biti dobra za delavce in okolje.

Kaj so zelena delovna mesta?

Izraz zelena delovna mesta zajema različna delovna mesta v različnih sektorjih in vključuje različno delovno silo. Obstajajo številne različne opredelitve pojma, na primer opredelitev Združenih narodov v Programu Združenih narodov za okolje, Evropske komisije ali Eurostata. Vendar pa je zelena delovna mesta mogoče razumeti, kot da nekako prispevajo k ohranjanju ali obnavljanju okolja. Vključujejo lahko delovna mesta, ki pomagajo varovati ekosisteme in biotsko raznovrstnost, zmanjšujejo porabo energije in surovin ali nastajanje odpadkov in onesnaževanje. Naš namen pri agenciji EU-OSHA je povečati ozaveščenost o potrebi po varnosti in zdravju na teh delovnih mestih. Da bi zelena delovna mesta prispevala k zares pametni, trajnostni in vključujoči rasti ter izpolnila cilje V strategiji Evropske komisije Evropa 2020, je treba na njih zagotoviti varne, zdrave in dostojne delovne razmere.

Kako se „zeleno gospodarstvo“ razvija?

V strategiji Evropske komisije Evropa 2020 je poudarjena potreba po trajnostni rasti, ki bo ustvarila nizkoogljično gospodarstvo in učinkovito uporabljala vire. Da bi EU to lahko izpolnila, si je za cilj postavila zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje deleža obnovljivih virov za izpolnjevanje energetskih potreb EU in povečanje energetske učinkovitosti. Izpolnitev teh ciljev bo povzročila hitro rast „zelenega gospodarstva“, saj se na primer pričakuje, da bo v EU zaradi 20-odstotnega povečanja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 nastalo več kot milijon novih delovnih mest. Sončna in vetrna energija, tehnologija izkoriščanja biomase in recikliranje odpadkov so najhitreje rastoča področja zelenega gospodarstva.

Zakaj je na zelenih delovnih mestih pomembno upoštevati varnost in zdravje pri delu?

Navadno besedo „zelen“ povezujemo z varnostjo, pa vendar – kar je dobro za okolje, ni nujno dobro za varnost in zdravje delavcev, zaposlenih na zelenih delovnih mestih. V nekaj primerih se je že zgodilo, da se je zaradi nove zakonodaje in novih tehnologij, zasnovanih za varstvo okolja, tveganje za delavce povečalo. Zaradi zmanjševanja količine odpadkov, ki se pošiljajo na odlagališča, se je med delavci, ki odpadke obdelujejo, povečalo število nezgod in bolezni.

Nove tehnologije ali delovni postopki, povezani z zelenimi delovnimi mesti, lahko pripeljejo do novih nevarnosti, za obravnavo katerih so potrebne nove kombinacije veščin in spretnosti, ker „starega“ znanja o varnosti in zdravju pri delu ni mogoče kar tako prenesti nanje. Za namestitev sončnega vodnega grelnika so na primer potrebne veščine in spretnosti krovca, vodovodnega inštalaterja in električarja.

Zaradi pričakovane hitre širitve zelenega gospodarstva bi lahko nastale vrzeli v veščinah in spretnostih, ker sicer izkušeni delavci izvajajo postopke, za katere niso bili usposobljeni, kar ogroža njihovo varnost in zdravje. Posledica je lahko tudi večji razkol delovne sile glede na veščine in spretnosti, ker so slabše usposobljeni delavci prisiljeni sprejeti slabše delovne razmere. Ne nazadnje lahko ekonomski in politični pritiski pripeljejo do ignoriranja pomislekov glede varnosti in zdravja pri delu.

Če naj bi bila zelena delovna mesta zares trajnostna, moramo zagotoviti, da so dobra za varnost in zdravje delavcev ter okolje. Tako kot drugje sta tudi v zelenem gospodarstvu varnost in zdravje pri delu bistvena za večjo konkurenčnost in produktivnost. Na tem hitro rastočem področju moramo zagotoviti, da je tisto, kar je dobro za okolje, dobro tudi za delavce.

Ukrepi agencije EU-OSHA za preprečevanje novih in nastajajočih tveganj za varnost in zdravje pri delu na zelenih delovnih mestih

Glede na pričakovano hitro rast zelenega gospodarstva je pri zelenih delovnih mestih vsa nova ali nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu pomembno predvideti še pred njihovim pojavom. Zato je agencija EU-OSHA opravila podrobno študijo Predvidevanja, s katero je preučila morebitni prihodnji razvoj zelenih delovnih mest do leta 2020 in prihodnje izzive na področju varnosti in zdravja pri delu, ki bi jih ta lahko prinesel. V študiji so opredeljeni številni morebitni prihodnji scenariji glede na razvoj zelenih tehnologij v različnih gospodarskih in družbenih razmerah. Njen cilj je opozoriti na morebitna tveganja za varnost in zdravje pri delu in zlasti oblikovalcem politike v EU zagotoviti orodja, ki jim bodo pomagala oblikovati delovna mesta prihodnosti, evropskim delavcem pa ohraniti varnost in zdravje.

Več o tem:

Poročilo o predvidevanjih glede varnosti in zdravja pri delu na zelenih delovnih mestih (The foresight report on OSH in green jobs)

Povzetek poročila in scenariji

Risanke, ki prikazujejo nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu v scenarijih

Praktične informacije o varnosti in zdravju pri delu na zelenih delovnih mestih

EU-OSHA je tudi temeljiteje raziskala vprašanja varnosti in zdravja pri delu, povezana s posebnimi zelenimi tehnološkimi področji, poudarjenimi v študiji predvidevanja, kot so manjši sistemi za uporabo sončne energije, zelene gradnje ali vetrna energija.

Več o:

Na voljo so tudi kontrolni seznami za pomoč pri opredelitvi morebitnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, povezanih s temi zelenimi tehnologijami, navedeni pa so tudi primeri preventivnih ukrepov. Ti kontrolni seznami bi se lahko uporabljali kot pomoč pri postopku ocene tveganja na delovnem mestu: