Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije so bili sprejeti najrazličnejši ukrepi Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropske direktive so pravno zavezujoče in države članice jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo.

Evropske direktive določajo minimalne zahteve in temeljna načela, kot je načelo preprečevanja in ocene tveganj, in tudi odgovornosti delodajalcev in delavcev. Številne evropske smernice so namenjene spodbujanju izvajanja evropskih direktiv in evropskih standardov, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo.

Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–2027, napovedan v akcijskem načrtu evropskega stebra socialnih pravic, določa ključne prednostne naloge in ukrepe, potrebne za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev. Okvir temelji na tristranskem pristopu in se osredotoča na tri ključne cilje: predvidevanje in obvladovanje sprememb, izboljšanje preprečevanja in povečanje pripravljenosti.

Dodatne informacije o varnosti in zdravju pri delu so na voljo tudi na spletnem mestu GD Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

V naslednjih razdelkih so na voljo informacije o evropski zakonodaji, njenem izvajanju ter drugi praktični dokumenti o varnosti in zdravju pri delu, urejeni po temah.