You are here

Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

Na podlagi člena 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije so bili sprejeti najrazličnejši ukrepi Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu. Evropske direktive so pravno zavezujoče in države članice jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo.

Evropske direktive določajo minimalne zahteve in temeljna načela, kot je načelo preprečevanja in ocene tveganj, kot tudi odgovornosti delodajalcev in delavcev. Številne evropske smernice so namenjene spodbujanju izvajanja evropskih direktiv in evropskih standardov, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo.

Dodatne informacije o varnosti in zdravju pri delu so na voljo tudi na spletnem mestu GD Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 opredeljuje ključne strateške cilje, da bi se zmanjšalo število nezgod pri delu in poklicnih bolezni v EU.

V naslednjih razdelkih so na voljo informacije o evropski zakonodaji, njenem izvajanju ter drugi praktični dokumenti o varnosti in zdravju pri delu, urejeni po temah.