Zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu

Evropske direktive določajo minimalne zahteve in temeljna načela, kot je načelo preprečevanja in ocene tveganj, kot tudi odgovornosti delodajalcev in delavcev. Številne evropske smernice so namenjene spodbujanju izvajanja evropskih direktiv in evropskih standardov, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo.

Dodatne informacije o varnosti in zdravju pri delu so na voljo tudi na spletnem mestu GD Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 opredeljuje ključne strateške cilje, da bi se zmanjšalo število nezgod pri delu in poklicnih bolezni v EU.

V naslednjih razdelkih so na voljo informacije o evropski zakonodaji, njenem izvajanju ter drugi praktični dokumenti o varnosti in zdravju pri delu, urejeni po temah.