Prepoznavanje bolezni z zdravstvenim nadzorom

Določene vrste škodljive izpostavljenosti na delovnem mestu in povezane učinke na zdravje je mogoče prepoznati in spremljati prek nadzora in presejalnih pregledov na področju medicine dela, pri čemer se uporabljajo:

  • zdravstveni pregledi, prilagojeni vrstam izpostavljenosti in pogojem na delovnem mestu;
  • biološki preizkusi (vključno z biološkim monitoringom) glede posebnih kazalnikov tveganja.

Programe zdravstvenega nadzora bi bilo treba vzpostaviti samo, če izboljšujejo zaščito in preprečevanje tveganj ter izpolnjujejo štiri merila: potreba, ustreznost, znanstvena veljavnost in učinkovitost. Običajno jih organizirajo službe medicine dela. Mednarodna komisija za etični kodeks medicine dela določa štiri etična merila za zdravstveni nadzor.

V nekaterih evropskih direktivah in nacionalnih zakonodajnih aktih sta za posebne dejavnike določena vsebina in metodologija zdravstvenega nadzora. Treba je voditi evidence in delavce obvestiti o rezultatih. Ker pa so informacije zaupne, delodajalec prejme samo obvestilo o delavčevi zmožnosti za delo in morebitnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti na delovnem mestu.

Direktive tudi določajo, da je treba dati na razpolago podatke o spremljanju in zdravstvenem nadzoru, ter posebna pravila za vodenje evidenc. Direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh na primer določa, da je treba evidence voditi 40 let.