Raziskave o psihosocialnih tveganjih in duševnem zdravju

© fizkes - stock.adobe.com

Agencija EU-OSHA na podlagi svojih prejšnjih dejavnosti o psihosocialnih tveganjih, posameznih projektov o digitalizaciji in kostno-mišičnih obolenjih, izvaja raziskovalni projekt (2022–2025), da bi pridobila zanesljive poglobljene informacije o psihosocialnih tveganjih, povezanih z delom, in duševnem zdravju pri delu za potrebe politike, preprečevanja tveganj, ozaveščanja in prakse. Ta dejavnost je povezana tudi z vzporedno dejavnostjo na področju zdravstvenega in socialnega varstva.

Raziskava je zametek kampanje agencije EU-OSHA za zdravo delovno okolje za obdobje 2026–2028, ki bo osredotočeno na duševno zdravje in psihosocialna tveganja pri delu v „novih in spregledanih poklicnih skupinah, gospodarskih panogah in dejavnostih“.

S tem bodo podprti tudi ukrepi Evropske komisije v zvezi s celovitim pristopom k duševnemu zdravju.

 

Cilji teh dejavnosti so:

  • uporabiti obstoječe raziskave in nove podatke za izboljšanje razumevanja osnovnih vzrokov za psihosocialna tveganja in učinkovitih praks njihovega preprečevanja v različnih panogah, poklicih in skupinah;
  • opredeliti uspešne pobude za preprečevanje in obvladovanje psihosocialnih tveganj, povezanih z delom, ter promocijo duševnega zdravja na delovnem mestu med širokim krogom ljudi;
  • izpopolniti znanje in spodbuditi razprave o politiki in preventivnih ukrepih na nacionalni ravni med oblikovalci politik in strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu.

Raziskovalne naloge vključujejo preglede literature, zbiranje in analizo podatkov ter opredeljevanje dobrih praks, študij primerov, praktičnih orodij in gradiva za ozaveščanje.

 

Projekt zajema naslednja raziskovalna področja:

 

Dejstva in številke o psihosocialnih tveganjih, povezanih z delom

Potrebujemo informacije o razširjenosti in stroških z delom povezanih psihosocialnih tveganj po vsej Evropi, da bi oblikovalcem politik na ravni EU in nacionalni ravni pomagali bolje usmerjati njihove instrumente in ukrepe. To raziskovalno področje vključuje rezultate raziskave „EU Flash Eurobarometer – OSH Pulse“ iz leta 2022 in evropske raziskave med podjetji o novih in pojavljajočih se tveganjih (ESENER). Ločene raziskave združujejo in analizirajo podatke iz ustreznih in zanesljivih uradnih virov, da bi izboljšali razumevanje razširjenosti in temeljnih vzrokov psihosocialnih tveganj, povezanih z delom. 

 

Politika in praksa obvladovanja psihosocialnih tveganj, povezanih z delom

To raziskovalno področje raziskuje, kako različne države članice pristopajo k preprečevanju z delom povezanih psihosocialnih tveganj, in sicer z opisom ukrepov, ki so jih sprejele določene države članice, ter opredelitvijo dejavnikov uspeha in izzivov. 

 

Gospodarske panoge in raznolikost/ranljive skupine 

Psihosocialna tveganja, povezana z delom, so v nekaterih poklicih še posebno zaskrbljujoča. Med nekaterimi skupinami delavcev, ki se lahko srečujejo s posebnimi težavami, jim je namenjene manj pozornosti.  Raziskave na tem področju proučujejo, kako psihosocialna tveganja vplivajo na nekatere gospodarske panoge in poklice ter s tem povezane preventivne prakse. To vključuje delavce z nizkim socialno-ekonomskim statusom ter delavce v gradbeništvu in kmetijstvu. 

 

Psihosocialna tveganja in zdravje

Psihosocialna tveganja izhajajo iz slabega načrtovanja, organizacije in upravljanja dela ter slabih socialnih okoliščin dela in lahko privedejo do negativnih psiholoških, fizičnih in družbenih izidov. Cilj raziskav na tem področju je izboljšanje znanja o psihosocialnih tveganjih in zdravju.

 

Nasilje in nadlegovanje

Raziskave na tem področju zajemajo nasilje, ki ga nad tretjimi osebami izvajajo bolniki, stranke in drugi, ustrahovanje in nadlegovanje na delovnem mestu ter povezave med varnostjo in zdravjem pri delu ter nasiljem v družini. 

 

Vrnitev na delo in podpora delavcu z motnjami v duševnem zdravju 

Raziskave na tem področju zagotavljajo dobro prakso pri podpiranju posameznikov z motnjami v duševnem zdravju, ki so povezane z delom ali tudi ne, da bi ostali na delovnem mestu ali se po bolniški odsotnosti uspešno vrnili na delo.

 

Smernice in orodja

To področje zagotavlja sredstva za obvladovanje psihosocialnih tveganj.