REACH – Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij

Proizvajalci in dobavitelji morajo v celotni dobavni verigi zagotavljati informacije o tveganjih, ki jih predstavljajo snovi, in napotke za ravnanje z njimi.

Uredba REACH od podjetij ali posameznikov, ki med svojimi industrijskimi ali poklicnimi dejavnostmi uporabljajo kemikalijo, bodisi posamezno bodisi v zmesi, še zahteva, da informacije sporočajo proizvajalcem in dobaviteljem kemikalij ali Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Ta podjetja se imenujejo nadaljnji uporabniki. Nadaljnji uporabniki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju varne uporabe kemikalij z uvajanjem varne uporabe v lastnih prostorih ter sporočanjem pomembnih informacij svojim dobaviteljem in strankam.

Uredba je tudi neposredno povezana z uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi (CLP), ki določa stavke o nevarnosti in previdnostne stavke ter piktograme, ki so pomemben vir informacij za varnost na delovnem mestu.

Povezave do zakonodaje o delovnih mestih

V skladu z zakonodajo o delovnih mestih je dolžnost delodajalca, da opravi oceno tveganja in zagotovi, da so delavci zaščiteni in imajo zagotovljene informacije, smernice in usposabljanje o varni uporabi kemikalij na delovnem mestu na podlagi informacij, ki jih vsebujejo etikete in varnostni listi. Delodajalec ima tudi pravico, da od dobavitelja zahteva dodatne informacije.

V skladu z uredbo REACH se nenehno zbirajo podatki o tveganjih za zdravje in varnost zaradi uporabe kemikalij. Registracijski zavezanec (proizvajalec ali uvoznik), ki mora te podatke predložiti agenciji ECHA, mora te informacije sporočiti tudi nadaljnjemu uporabniku, in sicer tako, da mu predloži razširjen varnostni list s scenariji izpostavljenosti, ki vsebuje pogoje uporabe in ukrepe za obvladovanje tveganj za varno uporabo, kar je namenjeno olajševanju usposabljanja delavcev in postopka ocene tveganja. Hkrati ima registracijski zavezanec pravico, da ga nadaljnji uporabniki obveščajo o ustreznosti predlaganih ukrepov za obvladovanje tveganj, zlasti če ti niso ustrezni.

Registracija

Uredba REACH zahteva registracijo vseh kemikalij, ki so proizvedene ali uvožene v EU v količini, ki presega 1 tono na leto.

Ključne točke
Večina podjetij uporablja kemikalije, pri čemer se včasih tega celo ne zavedajo, zato morate preveriti, kakšne so vaše obveznosti, če med industrijsko ali poklicno dejavnostjo uporabljate kemikalije, na primer barve, lepila ali čistila. V okviru uredbe REACH lahko za vas veljajo določene obveznosti. Če vaše podjetje uporablja kemikalije na delovnem mestu, pri svojem delodajalcu preverite:

  • ali so bile kemikalije, ki jih uporabljate, registrirane oziroma so predvidene za registracijo. Te informacije so na voljo na spletnem mestu agencije ECHA;
  • ali so vaši načini uporabe zajeti v posodobljenih varnostnih listih;
  • ali so bili ukrepi za obvladovanje tveganj, kot so opisani v varnostnih listih, in scenariji izpostavljenosti obravnavani v oceni tveganja, da se zagotovi varna uporaba kemikalije;
  • ali je bilo opravljeno posvetovanje z delavci ali njihovimi predstavniki glede ocene tveganja na delovnem mestu in ali so bili obveščeni o njej.

Vir: ECHA, ETUI

Proizvajalci in uvozniki agenciji ECHA predložijo informacije o nevarnih lastnostih snovi, o razvrstitvi in označevanju ter o oceni morebitnega tveganja, ki ga predstavljajo snovi. Sodelovati morajo z drugimi podjetji, ki so v postopku za registracijo iste snovi. Manjkajoče podatke je treba pridobiti in posodobiti varnostne liste.

Razdelek spletnega mesta agencije ECHA „Informacije o kemikalijah“ zagotavlja dostop do centralizirane podatkovne zbirke, ki je prosto dostopna javnosti in organom (agenciji ECHA, Evropski komisiji, pristojnim organom držav članic in izvršilnim organom).

Roki za registracijo

Uredba REACH je začela veljati 1. junija 2007, njen cilj pa je racionalizirati in izboljšati predhodni zakonodajni okvir EU na področju kemikalij.

Določa tri faze registracije, ki so se oz. se bodo končale 30. novembra 2010, 30. maja 2013 in 30. maja 2018.

Več o skupnih kampanjah ozaveščanja o obveznostih delodajalcev v skladu z uredbo REACH, organiziranih v sodelovanju z evropskimi sindikati in agencijo ECHA: 2010, 2012, 2013 in 2015.

Ocenjevanje

Agencija ECHA in države članice ocenijo informacije, ki jih predložijo podjetja, da preučijo kakovost registracijske dokumentacije in predlogov za testiranje ter pojasnijo, ali zadevna snov predstavlja tveganje za zdravje ljudi ali okolje. Imenovana država članica za določeno število snovi opravi podrobnejšo oceno. Kemikalije, ki jih že ureja druga zakonodaja, kot so na primer zdravila ali radioaktivne snovi, so delno ali v celoti izvzete iz zahtev uredbe REACH.

Več informacij o ocenjevanju kemikalij (ECHA)

Avtorizacija in omejevanje

V skladu z uredbo REACH je mogoče nevarne snovi prepovedati, kadar tveganj, povezanih z njimi, ni mogoče obvladovati. Njihova uporaba se lahko tudi omeji ali pa se zanjo zahteva predhodno dovoljenje.

Država članica ali agencija ECHA lahko (na zahtevo Evropske komisije) predlaga omejitve. Dva znanstvena odbora opravljata ocene, agencija ECHA pa njuni mnenji posreduje Evropski komisiji, ki predlaga sprejetje nove omejitve ali spremembo trenutno veljavne.

Država članica ali agencija ECHA lahko (na zahtevo Komisije) predlaga, da se snov opredeli kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVHC), za katero se lahko zahteva avtorizacija. Če se snov SVHC vključi na seznam za avtorizacijo, lahko podjetja agenciji ECHA pošljejo zahtevo za avtorizacijo za posebne vrste uporabe, vendar je ne smejo uporabljati drugače. Rakotvorne snovi, snovi, ki so strupene za razmnoževanje, mutagene snovi in snovi, ki povzročajo preobčutljivost dihal, spadajo med snovi SVHC, predlagajo pa se lahko tudi druge snovi.

Dolgoročno bi bilo treba najnevarnejše snovi nadomestiti z manj nevarnimi. Opustitev uporabe nevarnih snovi in zamenjava z manj nevarnimi je tudi prvi ukrep, ki se uporabi za zaščito delavcev. Preverite nacionalno zakonodajo v zvezi s posebnimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti, prepovedmi in omejitvami uporabe.

Podpora

Z uredbo REACH je bila ustanovljena tudi agencija ECHA, ki ima v celotnem postopku osrednjo vlogo pri usklajevanju in izvajanju.

Nacionalne službe za pomoč uporabnikom podpirajo agencijo ter zagotavljajo nasvete in informacije. Pogosto zagotavljajo tudi usklajevanje z nacionalnimi organi za varnost in zdravje pri delu.