Nacionalne informacijske točke

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je mrežna organizacija z informacijsko točko v vsaki državi članici EU kot tudi v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) ter državah kandidatkah in državah morebitnih kandidatkah. Agencija EU-OSHA je tako bolj uspešna pri oblikovanju bolj zdravega, varnejšega in produktivnejšega delovnega okolja, ker omogoča učinkovitejšo izmenjavo informacij.

Informacijske točke imenujejo vlade v posamezni državi kot uradne predstavnike agencije EU-OSHA v tej državi. Za informacijsko točko je načeloma izbran državni organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu, ki največ prispeva k izvajanju delovnih programov agencije EU-OSHA.

Vsaka nacionalna točka upravlja svojo lastno tristransko mrežo, ki jo sestavljajo predstavniki vladnih teles, sindikatov teh delodajalskih združenj. Ta mreža pomaga pri delu agencije in mehanizmu za razširjanje produktov in informacij zainteresiranim stranem. Poleg tega informacijske točke dejavno sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju kampanj agencije EU-OSHA in pri imenovanju nacionalnih strokovnjakov v agencijine skupine in seminarje.