Sodelovanje z drugimi agencijami

Agencije EU

Agencija EU-OSHA dejavno sodeluje z naslednjimi agencijami EU:

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)         
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)         
Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)         
Evropska agencija za kemikalije (ECHA)         
Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA)        
Agencija za temeljne pravice (FRA)         
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Kako agencije EU delajo za vas

V tem posnetku si oglejte, kako agencije EU prispevajo k evropski družbi.

 

Skupna izjava vodij agencij in skupnih podjetij EU: ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja

Agencija EU-OSHA se zavzema za ničelno toleranco do spolnega nadlegovanja, nasilja na podlagi spola in kakršnega koli nadlegovanja na delovnem mestu.

V podporo zdravju, varnosti in dobremu počutju vseh delavcev je 8. marca 2018 podpisala to skupno izjavo agencij EU, ki temelji na načelu enakosti spolov in enakega obravnavanja pri delu.

Skupna izjava vodij agencij in skupnih podjetij EU: ničelna toleranca do spolnega nadlegovanja

Memorandum o soglasju med Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

V tem memorandumu o soglasju med agencijo EU-OSHA in fundacijo Eurofound so opredeljena področja, na katerih tesno sodelujeta. Izbrana so bila, da bi čim bolj povečali koristi za obe organizaciji in se izognili podvajanju dejavnosti na opredeljenih področjih skupnega interesa.  
Sedanji memorandum je začel veljati februarja 2007.

Memorandum o soglasju med fundacijo EUROFOUND in agencijo EU-OSHA 

Okvir za sodelovanje med Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropskim inštitutom za enakost spolov (EIGE)

Cilj okvira za sodelovanje med agencijo EU-OSHA in inštitutom EIGE je zagotoviti učinkovito sodelovanje med obema organizacijama in preprečiti podvajanje dejavnosti.

Okvir za sodelovanje med agencijo EU-OSHA in inštitutom EIGE 

Memorandum o soglasju med Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Namen tega memoranduma o soglasju je okrepiti sodelovanje med agencijama ECHA in EU-OSHA, da bi razvili sinergije ter si izmenjali znanje o zadevah skupnega interesa na podlagi okrepljenega sodelovanja in zlasti dejavne izmenjave informacij.  
Memorandum o soglasju je začel veljati 5. maja 2010.

Memorandum o soglasju med agencijama ECHA in EU-OSHA 

Okvir za sodelovanje med Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) ter Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 

Izjava o nameri za sodelovanje med GD GROW ter agencijama EU-OSHA in EISMEA

Projekt partnerstva na področju komuniciranja

Mala in srednja podjetja (MSP) so hrbtenica evropskega gospodarstva. Predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. Zaposlujejo približno sto milijonov ljudi, ustvarijo več kot polovico evropskega BDP in imajo ključno vlogo pri ustvarjanju dodane vrednosti v vseh gospodarskih panogah. MSP prinašajo inovativne rešitve za izzive, kot so podnebne spremembe, učinkovita raba virov in socialna kohezija, ter prispevajo k širjenju teh inovacij po vseh evropskih regijah. Zato so osrednjega pomena za dvojni, trajnostni in digitalni, prehod gospodarstva EU. So bistvenega pomena za konkurenčnost in blaginjo Evrope, industrijske ekosisteme, gospodarsko in tehnološko suverenost ter odpornost na zunanje pretrese.

Leta 2015 je nova izjava o sodelovanju med Generalnim direktoratom za podjetništvo in industrijo (zdaj Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)),  Izvajalsko agencijo za MSP (zdaj Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA)) in agencijo EU-OSHA omogočila vzpostavitev uradnega partnerstva z evropsko podjetniško mrežo (EEN).

Evropska podjetniška mreža

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Evropska podjetniška mreža (EEN) pomaga podjetjem pri inovacijah in rasti na mednarodni ravni. Je največja svetovna podporna mreža za mala in srednja podjetja (MSP) z mednarodnimi ambicijami.

Mreža je dejavna po vsem svetu. Povezuje strokovnjake iz organizacij članic, ki slovijo po svoji odličnosti pri podpori podjetjem.

Cilj projekta partnerstva na področju komuniciranja je povečati ozaveščenost malih in srednjih podjetij o pomenu varnosti in zdravja pri delu ter jim omogočiti enostaven dostop do praktičnih informacij in koristnih stikov na nacionalni in regionalni ravni, vključno s srečanji nacionalnih partnerstev, svežnji za ozaveščanje in drugimi dejavnostmi, kot so nagrade evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu.

Člani evropske podjetniške mreže so eden ključnih partnerjev, ki agenciji EU-OSHA pomagajo pri doseganju njenih ciljev, skupaj z Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW), Izvajalsko agencijo Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) in nacionalnimi informacijskimi točkami agencije EU-OSHA.