Institucije EU

Agencija EU-OSHA je kot ena od decentraliziranih agencij EU samostojen organ EU, ki vzdržuje tesne formalne in neformalne odnose z institucijami EU ter številnimi organi in agencijami EU. Pri ohranjanju teh povezav ima pomembno vlogo urad za zvezo v Bruslju.

Agencija EU-OSHA zagotavlja informacije institucijam EU ter državam članicam, socialnim partnerjem ter skupnosti za varnost in zdravje pri delu. Institucije so med glavnimi uporabniki njenih proizvodov in storitev.  Formalni odnosi vključujejo naslednje:

  1. agencija EU-OSHA ima ključno vlogo pri izvajanju politik EU na področju varnosti in zdravja pri delu, zlasti strateškega okvira EU za varnost in zdravje pri delu;
  2. upravni odbor agencije EU-OSHA sestavljajo predstavniki Evropske komisije in opazovalec, ki ga imenuje Evropski parlament (EP);
  3. finančni prispevek v proračun agencije EU-OSHA se določi po splošnem proračunskem postopku EU;
  4. vzpostavljeni so različni mehanizmi odgovornosti, ki zagotavljajo celovito poročanje agencije EU-OSHA institucijam o njenih dejavnostih.

Obstajajo tudi neformalni odnosi:

  1. agencija EU-OSHA vabi predstavnike institucij, da sodelujejo v različnih projektih in mrežah. Uradniki Evropske komisije redno sodelujejo v svetovalnih ali usmerjevalnih odborih za pripravo projektov agencije EU-OSHA. Govorniki ali predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta ali drugih organov EU so vabljeni na konference agencije EU-OSHA;
  2. agencija EU-OSHA sodeluje z institucijami pri projektih in dogodkih ter svetuje Svetu EU pri programih predsedstva, pri čemer zagotavlja strokovno znanje, govornike, moderatorje ali drugo podporo pri dogodkih v okviru predsedstva. Skupne dogodke organizira tudi z Evropskim parlamentom;
  3. agencija EU-OSHA sodeluje v odborih in mrežah institucij EU, kot sta na primer Svetovalni odbor Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu (ACSH) in Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC);
  4. agencija EU-OSHA redno sodeluje v okviru formalnega evropskega socialnega dialoga in obvešča njegove odbore za sektorski socialni dialog.

Evropska komisija

Evropski parlament

  • Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve: agencija EU-OSHA redno poroča Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve.  Odbor redno obvešča o delovnem programu in dejavnostih agencije EU-OSHA, pa tudi o stalnem sodelovanju s ključnimi poslanci Evropskega parlamenta. 

Svet EU

  • Svet EU:  agencija EU-OSHA sistematično sodeluje pri dejavnostih Sveta EU, zlasti prek svoje nacionalne mreže kontaktnih točk in članov tristranskega upravnega odbora.  Prav tako zagotavlja pomoč državam, ki predseduje Svetu po načelu rotacije, prek svojih nacionalnih mrež in v sodelovanju s stalnimi predstavništvi pri EU s sedežem v Bruslju.