You are here

Upravljanje agencije EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

Agencija EU-OSHA je tristranska organizacija, ki je zavezana dobremu upravljanju. Dobro upravljanje vključuje številne elemente, kot so odprtost in odzivnost, preglednost, skladnost, učinkovitost, uspešnost ter odgovornost.

Ker spada med agencije EU, imata njen upravni odbor in biro skupaj z direktorjem temeljno vlogo pri izvajanju načel dobrega upravljanja.

Zakaj je upravljanje pomembno?

Dobro upravljanje zagotavlja, da dejavnosti agencije odražajo širše interese, izpolnjujejo pričakovanja deležnikov in zadovoljujejo interese tistih, ki jih zadevajo. Prav tako zagotavlja, da se človeški in finančni viri, namenjeni izpolnjevanju ciljev, uspešno in učinkovito razporedijo. Dobro upravljanje s povečanjem preglednosti spodbuja odgovornost do deležnikov in državljanov EU.

V naslednjih razdelkih je opisano, kako agencija EU-OSHA zagotavlja dobro upravljanje.

Ključni nosilci odločanja

Direktor: upravni odbor imenuje direktorja agencije v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije. Mandat traja pet let z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Sedanja direktorica je dr. Christa Sedlatschek. Pristojna je za vodenje agencije, pri čemer ji pomaga vodstveno osebje, odgovorna pa je upravnemu odboru.

Upravni odbor: upravni odbor, ki mu odgovarja direktor, zastavlja strategije in cilje agencije. Vključuje predstavnike:

  • vlad
  • delodajalcev
  • delavcev
  • Evropske komisije.

Vlogo predsednika upravnega odbora izmenično opravljajo predstavniki treh interesnih skupin, tj. vlade, delodajalcev in delavcev.

Biro: je manjša usmerjevalna skupina, sestavljena iz članov upravnega odbora. Nadzoruje pripravo in izvajanje odločb upravnega odbora.

Svetovalne skupine agenciji zagotavljajo strateške napotke in povratne informacije o našem delu. Njihove člane imenuje agencija EU-OSHA in njen upravni odbor, vključujejo pa posameznike iz skupin delavcev in delodajalcev ter vlade.

Doseganje preglednosti in odgovornosti

Preglednost je predpogoj za odgovornost.

Za zagotavljanje preglednosti so ključni dokumenti agencije javno dostopni. Vključujejo poslovno strategijo, programske dokumente in poročila o dejavnostih ter letne proračune, računovodske izkaze in poročila Računskega sodišča.

Direktor, vodstveno osebje in člani upravnega odbora morajo prijaviti svoje interese (Preberite politiko agencije glede navzkrižja interesov). Zapisniki sej upravnega odbora so javno dostopni.

Na voljo so številni ukrepi v zvezi z odgovornostjo.

Direktor mora kot odredbodajalec v zvezi z izvajanjem proračuna prejeti razrešnico Evropskega parlamenta na priporočilo Sveta.

Upravni odbor ima pomembno vlogo pri izdaji mnenja o letnih poročilih o dejavnostih, ki jih pripravi direktor, in o letnih računovodskih izkazih ter pri sprejemanju letnega poročila agencije. Poleg tega odloča o imenovanju direktorja in podaljšanju njegovega mandata. Sprejema tudi poslovno strategijo, programske dokumente in letne proračune agencije.

Agencija se opira na sklop standardov notranje kontrole za zagotovitev izpolnjevanja njenih ciljev. Zato je vzpostavila organizacijsko strukturo in sisteme notranjih kontrol, ki so v skladu s standardi ter upoštevajo tveganja v okolju, v katerem deluje.

Agencija kot del sistemov notranjih kontrol, ki so vzpostavljeni za zagotovitev zakonitosti in pravilnosti delovanja, izvaja posebne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje goljufivega ravnanja, vključno s strategijo za boj proti goljufijam.

V agenciji se izvajajo notranje in zunanje revizije, ki zagotavljajo neodvisne nasvete, mnenja in priporočila o kakovosti in delovanju sistemov notranjih kontrol ter o skladnosti njenega delovanja s finančno uredbo in drugimi uredbami EU.

Upravni odbor je sprejel Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev.

Oglejte si sestavo upravnega odbora in biroja ter se seznanite z njuno vlogo.