Upravljanje agencije EU-OSHA

Upravljanje je proces določanja strateških ciljev in usmeritev ter zagotavljanja odgovornosti.

Agencija EU-OSHA je tristranska organizacija, ki je zavezana dobremu upravljanju. Dobro upravljanje vključuje številne elemente, kot so odprtost in odzivnost, preglednost, skladnost, učinkovitost, uspešnost ter odgovornost.

Ker spada med agencije EU, imata njen upravni in izvršni odbor skupaj z izvršnim direktorjem temeljno vlogo pri izvajanju načel dobrega upravljanja.

Zakaj je upravljanje pomembno?

Dobro upravljanje zagotavlja, da dejavnosti agencije odražajo širše interese, izpolnjujejo pričakovanja deležnikov in zadovoljujejo interese tistih, ki jih zadevajo. Prav tako zagotavlja, da se človeški in finančni viri, namenjeni izpolnjevanju ciljev, uspešno in učinkovito razporedijo. Dobro upravljanje s povečanjem preglednosti spodbuja odgovornost do deležnikov in državljanov EU.

V naslednjih razdelkih je opisano, kako agencija EU-OSHA zagotavlja dobro upravljanje.

Ključni nosilci odločanja

Izvršni direktor: upravni odbor imenuje izvršnega direktorja agencije v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije. Mandat traja pet let z možnostjo enkratnega podaljšanja.

Upravni odbor: upravni odbor, ki mu odgovarja izvršni direktor, zastavlja strategije in cilje agencije. Vključuje predstavnike iz držav članic EU iz:

  • vlad
  • delodajalcev
  • delavcev
  • in predstavnike Evropske komisije.

Evropski parlament imenuje neodvisnega strokovnjaka brez volilne pravice.

V upravnem odboru kot opazovalci sodelujejo tudi predstavniki iz držav Efte, ki so del EGP, ter predstavniki nekaterih drugih agencij EU.

Vlogo predsednika upravnega odbora izmenično opravljajo predstavniki treh interesnih skupin vlad, delodajalcev in delavcev.

Izvršni odbor: je manjša usmerjevalna skupina, sestavljena iz članov upravnega odbora. Nadzoruje pripravo in izvajanje sklepov upravnega odbora.

Svetovalne skupine agenciji zagotavljajo strateške napotke in povratne informacije o našem delu. Njihove člane imenuje upravni odbor, vključujejo pa posameznike iz skupin delavcev in delodajalcev ter vlade.

Doseganje preglednosti in odgovornosti

Preglednost je predpogoj za odgovornost.

Za zagotavljanje preglednosti so ključni dokumenti agencije javno dostopni. Vključujejo poslovno strategijo, programske dokumente in poročila o dejavnostih ter letne proračune, računovodske izkaze in poročila Računskega sodišča.

Izvršni direktor, vodstveno osebje in člani upravnega odbora morajo objaviti svoje interese (preberite politiko agencije EU-OSHA o navzkrižju interesov). Zapisniki sej upravnega odbora so javno dostopni.

Na voljo so številni ukrepi v zvezi z odgovornostjo.

Izvršni direktor mora kot odredbodajalec v zvezi z izvajanjem proračuna prejeti razrešnico Evropskega parlamenta na priporočilo Sveta.

Upravni odbor ima tudi pomembno vlogo pri sprejemanju konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih in posredovanju mnenja o letnih računovodskih izkazih. Poleg tega odloča o imenovanju izvršnega direktorja in podaljšanju njegovega mandata. Sprejema tudi poslovno strategijo, programske dokumente in letne proračune agencije.

Agencija se opira na okvir notranje kontrole za zagotovitev izpolnjevanja njenih ciljev kontrole. Zato je vzpostavila organizacijsko strukturo in sisteme notranjih kontrol, ki so v skladu s tem okvirjem ter upoštevajo tveganja v okolju, v katerem deluje.

Agencija kot del sistemov notranjih kontrol, ki so vzpostavljeni za zagotovitev zakonitosti in pravilnosti delovanja, izvaja posebne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje goljufivega ravnanja, vključno s strategijo za boj proti goljufijam.

V agenciji se izvajajo notranje in zunanje revizije, ki zagotavljajo neodvisne nasvete, mnenja in priporočila o kakovosti in delovanju sistemov notranjih kontrol ter o skladnosti njenega delovanja s finančno uredbo in drugimi uredbami EU.

Upravni odbor je sprejel Evropski kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev.

Oglejte si seznam članov upravnega in izvršnega odbora ter se seznanite z njuno vlogo.