Slovenija

V Sloveniji sodi varnost in zdravje pri delu v pristojnost Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za zdravje. Omenjeni ministrstvi spremljata in ocenjujeta stanje na navedenem področju ter na tej podlagi pripravljata predpise in rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Nadzor nad izvajanjem predpisov s tega področja sodi v pristojnost Inšpektorata RS za delo.Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki opravlja naloge nacionalne informacijske točke EU-OSHA, deluje tudi nacionalna mreža, v kateri sodelujejo vladni predstavniki, predstavniki sindikatov in delodajalskih organizacij, strokovnjaki in raziskovalci s področja varnosti in zdravja pri delu ter medicine dela. Nacionalna mreža se ukvarja še zlasti s promocijo varnostne kulture ter širjenjem informacij o vprašanjih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.Podrobnejše informacije o aktivnostih nacionalne informacijske točke in nacionalne mreže so na voljo na naslednjem naslovu: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Slovenija
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
E-naslov: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si