Estonija

Glavni dokument, ki ureja področje varnosti in zdravja pri delu v Estoniji, je zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki ga je sprejel estonski parlament. Na njem temeljijo številni povezani predpisi, ki sta jih oblikovala in jih izvajata vlada in ministrstvo za socialne zadeve. Zakon je začel veljati 26. julija 1999. V estonskem sistemu varnosti in zdravja pri delu ministrstvo za socialne zadeve predstavlja izvršilni organ, ki ureja celotno področje, dve strukturni enoti (služba za razvoj delovnega življenja in služba za zdravstvene storitve) pa neposredno sodelujeta pri oblikovanju politik varnosti in zdravja pri delu. Estonska informacijska točka agencije EU-OSHA deluje pod okriljem ministrstva za socialne zadeve (službe za razvoj delovnega okolja). Trenutno združuje 16 vladnih in nevladnih ustanov.Informacijska točka deluje kot predstavništvo Agencije EU-OSHA v Estoniji in pri ustreznih dejavnostih agencijo povezuje z državo članico, obenem pa deluje tudi kot usklajevalni organ za dejavnosti na ravni države članice. Cilj spletne strani informacijske točke je ponujati obširne informacije o varnosti in zdravju pri delu na državni ravni in ravni EU, še zlasti v povezavi z dobrimi praksami in evropskimi kampanjami. Z nacionalnimi informacijskimi točkami lahko stopite v stik na spodaj navedenih naslovih: tiit.kaadu@sm.ee in ester.runkla@sm.ee .Svet za delovno okolje deluje znotraj ministrstva za socialne zadeve. Je tristransko posvetovalno telo, ki ga sestavlja 15 članov, njegova glavna naloga pa je, da predlaga in izraža mnenja o razvoju in izvajanju politike glede delovnega okolja. Ker je center za poklicno zdravje leta 2004 prenehal z delovanjem, je njegovo izvršilno vlogo na področju zdravja pri delu prevzel odbor za zdravstvene storitve (služba za delovno okolje). Spoštovanje zahtev po varnosti in zdravju pri delu nadzoruje delovni inšpektorat, ki se po sestavi in zemljepisnem obsegu deli na severni, južni, vzhodni in zahodni inšpektorat.


Kontaktni podatki kontaktnih točk

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estonija
Contact person:
Kristel PLANGI
E-naslov: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee