Seminárne správy

Pracovný seminár „Karcinogény a rakovina súvisiaca s prácou“

Seminár s názvom „Karcinogény a rakovina súvisiaca s prácou“ usporiadala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a priestory poskytlo nemecké ministerstvo práce a sociálnych vecí vo svojich kanceláriách v Berlíne 3. a 4. septembra 2012. Zúčastnilo sa na ňom približne 60 osôb z rôznych európskych krajín, Európskej komisie, pracovnej skupiny pre chemické látky Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia, zo skupiny Chemex Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC),z Vedeckého výboru pre najvyššie expozičné limity (SCOEL), Európskej chemickej agentúry a Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom tohto pracovného seminára bolo zhrnúť súčasné poznatky týkajúce sa expozície karcinogénom a príčin a okolností týkajúcich sa rakoviny súvisiacej s prácou a diskutovať o tom, ako tieto poznatky možno využiť v rámci Európskej únie (EÚ) na zníženie budúceho zaťaženia v dôsledku týchto druhov rakoviny.

Event Details

Miesto: 
Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin
Dátum začatia: 
03/09/2012 - 13:00
Dátum ukončenia: 
04/09/2012 - 18:00
Number of pages 21