Participácia pracovníkov na prevencii rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Keywords:

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy pri práci majú nepriaznivý vplyv na zdravie miliónov európskych pracovníkov, produktivitu a náklady podnikov vo všetkých odvetviach. Pri riešení týchto zásadných problémov zohrávajú kľúčovú úlohu sami pracovníci.

V tejto správe sa navrhujú metódy na aktívne zapojenie pracovníkov do predchádzania poškodeniam podporno-pohybovej sústavy. Zahŕňa praktické príklady a prípadové štúdie z pracovísk, na ktorých sa pracovníci podieľali na úspešnom riešení problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy. Uvádzajú sa v nej aj faktory a podmienky, ktoré sú potrebné na účinné zapojenie zamestnancov.

V správe sa ponúka organizáciám (vrátane malých podnikov) a tvorcom politík poradenstvo a usmernenia o tom, ako riadiť riziká a vykonávať participatívne intervencie v súvislosti s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en