ErgoPar - participačný ergonomický prístup na prevenciu rizík na pracovisku

Keywords:

Prípadová štúdia sa zaoberá participačným ergonomickým prístupom ErgoPar (Ergonomía participativa) vyvinutým v Španielsku. Hlavným prvkom ErgoPar je, že na určovaní rizík súvisiacich s prácou, hľadaní riešení a rozhodovacích procesoch by sa mali podieľať všetky zainteresované strany v podniku, ako je vrcholový a stredný manažment, rôzne skupiny pracujúcich a odborníci na bezpečnosť. Niektoré základné kroky spočívajú v uskutočňovaní rozhovorov, vypĺňaní dotazníkov, zriadení skupiny Ergo Group, konzultáciách so zástupcami pre bezpečnosť a vo vytváraní komunikačných štruktúr v oblasti ochrany zdravia na pracovisku.

ErgoPar posilňuje kultúru prevencie v podniku zintenzívnením komunikácie medzi všetkými zainteresovanými stranami, zlepšovaním informovanosti a prenechaním zodpovednosti za ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancom. Podniku to umožní využiť vlastné zdroje na dlhodobú prevenciu bez pomoci externých dodávateľov. 

Prevziať in: en | ro | sk |