" 2 6 A B C D E F G H I J K L M N O P Ř S T U V W Z

nařízení EU z roku 2008, které slaďuje systém EU pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí s globálně harmonizovaným systémem (GHS) a které má zjednodušit celosvětový obchod, harmonizovat sdělování informací o rizicích chemických látek a přispět k účinnosti regulace

množství kognitivních dovedností nebo úsilí požadované pro splnění úkolu nebo souboru úkolů

kojící zaměstnankyně ve smyslu vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí, která uvědomí zaměstnavatele o svém stavu v souladu s uvedenými právními předpisy nebo zvyklostmi

robot zkonstruovaný k přímé interakci s člověkem v rámci vymezeného sdíleného pracovního prostoru, a to tak, aby byl bezpečný, přizpůsobitelný, uživatelsky přívětivý; často s lidskými rysy, jako jsou dvě ruce a výrazy obličeje

opatření, jehož cílem je odstranit rizika na pracovišti u zdroje, a to prostřednictvím technických nebo organizačních prostředků nebo zajištěním ochrany na kolektivním základě, např. poskytnutím lešení místo ochranných pásů; je upřednostňováno před ochrannými opatřeními uplatňovanými u jednotlivých zaměstnanců

zastupování zájmů zaměstnanců v oblasti BOZP prostřednictvím formálních mechanismů mimo pracoviště, na povinném nebo dobrovolném základě, které se řídí úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 155 a mezinárodními regulačními ustanoveními o řízení BOZP, jež stanovují řadu minimálních zákonných práv na efektivní zastupování zaměstnanců