Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62143E

Info -

klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Definition:

nařízení EU z roku 2008, které slaďuje systém EU pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí s globálně harmonizovaným systémem (GHS) a které má zjednodušit celosvětový obchod, harmonizovat sdělování informací o rizicích chemických látek a přispět k účinnosti regulace

Context: Info
Context:

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích.

Term reference

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (úplné znění, stav k 1.3.2018) CELEX:02008R1272*

Translations

 • Български: класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси
 • Čeština: klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 • Dansk: klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
 • Deutsch: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
 • Ελληνικά: ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
 • English: classification, labelling and packaging of substances and mixtures
 • Español: reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
 • Eesti: ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus
 • Suomi: asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta
 • Français: règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 • Hrvatski: razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa
 • Magyar: anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása
 • Íslenska: flokkun, merkingar og umbúðir á efnum og efnablöndum
 • Italiano: regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele 
 • Lietuvių: Reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
 • Latviešu: Regula par vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana
 • Malti: Ir-Regolament dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet
 • Nederlands: verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 • Norsk: klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
 • Polski: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
 • Português: classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
 • Română: clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor
 • Slovenčina: nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
 • Slovenščina: uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
 • Svenska: förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar