Infekcia COVID-19 a dlhodobý covid – príručka pre manažérov

Keywords:

Manažéri a nadriadení zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri návrate zamestnancov do práce potom, ako prekonali akútne ochorenie COVID-19 alebo dlhodobý covid. Táto príručka obsahuje kroky, ktoré majú podniknúť manažéri a nadriadení, aby vytvorili čo najlepšie prostredie na návrat zamestnancov a ich zotrvanie na pracovisku.

Patrí sem napríklad nadviazanie kontaktu so zamestnancom, príprava postupného návratu, prípadné úpravy náplne práce a prispôsobenie načasovania plnenia pracovných úloh. V príručke sa uvádzajú konkrétne opatrenia, ktoré manažérom môže poskytnúť útvar pre BOZP alebo oddelenie pre ľudské zdroje.

Zamestnanci budú potrebovať pomoc rôznej intenzity a rozsahu v závislosti od náplne práce a existujúcich príznakov ochorenia, preto je nevyhnuté pozorne sledovať ich potreby a byť s nimi v kontakte.

Prevziať in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |