Montenegro

Kaip įgyvendinamas Darbo saugos įstatymas (Juodkalnijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 79/04) ir teisės aktai, priimti remiantis kitomis panašiomis darbo saugą reglamentuojančiomis priemonėmis, kontroliuoja Juodkalnijos Darbo ir socialinės gerovės ministerijai pavaldi Darbo inspekcija, jei įstatymuose nenumatyta, kad tam tikrose veiklos srityse šių nuostatų įgyvendinimą turi prižiūrėti kitos žinybos. Priežiūros veiklos vykdymo skyrius yra sudėtinė Darbo inspekcijos dalis. Skyriui vadovauja vyriausiasis darbo inspektorius. Skyriaus tarnautojai - tai darbo inspektoriai, kurie prižiūri darbo santykius ir darbo inspektoriai, atsakingi už darbo saugą. Neskaitant teisės aktuose numatytų funkcijų ir įgaliojimų, už darbuotojų saugą atsakingam darbo inspektoriui vykdant priežiūros veiklą taip pat suteikta atsakomybė ir įgaliojimai vykdyti toliau nurodytus veiksmus : • nagrinėti bendro pobūdžio teisės aktus, kolektyvinius susitarimus, darbo sutartis, sprendimus, pažymėjimus ir kitus su darbo sauga susijusius individualius aktus, įrašus ir kitus dokumentus;
 • tirti tuos atvejus, kai sunkiai susižaloja pavieniai darbuotojai, nuo nelaimingų atskitikimų nukenčia daugiau asmenų arba įvyksta mirtina nelaimė. Neskaitant šio skyriaus veiklos vadovaujantis Socialinės tarybos įstatymu (Juodkalnijos oficialusis leidinys Nr. 16/07) taip pat buvo sudaryta trišalė socialinė taryba, kuri vykdo Ekonominės ir socialinės tarybos, kuri dėl savo išplėstinės trišalės struktūros apėmė ir nevyriausybines organizacijas, funkcijas. Socialinėje taryboje neseniai įsteigtas skyrius, atsakingas už darbo saugą ir darbo medicinos sritį. 2009 m. pabaigoje Juodkalnijoje buvo priimta 2010-2014 m. darbo saugos ir darbuotojų sveikatos stiprinimo strategija ir jos įgyvendinimo veiksmų planas. Kartu su Juodkalnijos vyriausybe socialiniai partneriai yra Juodkalnijos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai

  ir Juodkalnijos darbdavių profesinės sąjungos atstovai

  Juodkalnija . Svarbi vieta darbo saugos užtikrinimo sistemoje tenka Pensijų draudimo ir draudimo nuo neįgalumo fondui ir Sveikatos draudimo fondui, kuriame turi būti apdrausti visi darbuotojai. Šis fondas teikia Darbo ir socialinės gerovės ministerijai duomenis apie darbuotojų patirtus sužeidimus, profesines ligas, dėl darbo patirtas ligas ir neįgalumą. Šie duomenys teikiami kiekvieną mėnesį ir atskiru ministerijos prašymu už kiekvienus kalendorinius metus, vėliausia - iki kitų metų sausio 31 d. Darbo saugos užtikrinimo sistema

  Juodkalnijoje taip pat apima įgaliotąsias darbo saugos uždavinių įgyvendinimo organizacijas. Tai - privatūs arba juridiniai vienetai, kurie kaip numato Darbo ir socialinės gerovės ministerija, turi reikiamus žmogiškuosius išteklius, organizacines, technines ir kitas priemones toliau nurodytai veiklai vykdyti:

 1. nagrinėti (vertinti) techninius dokumentus, siekiant nustatyti, ar darbo saugos prevencinės priemonės, techniniai nuostatai ir standartai užtikrina reikiamą darbuotojų apsaugą ir atitinka pastatų techninę dokumentaciją, numatytą čia atliekamiems darbo procesams,
 2. įvertinti ir nustatyti, ar užtikrinamos saugios darbuotojų darbo sąlygos,
 3. stebėti darbus, numatytus Darbo saugos įstatymo 36 straipsnyje,
 4. rengti rizikos įvertinimo veiksmus ir siūlyti rizikos šalinimo priemones,
 5. periodiškai tikrinti ir bandyti įrangos, asmeninių priemonių ir darbo saugos priemonių veikimą,
 6. periodiškai tikrinti elektros ir kitų įrenginių veikimą
 7. tirti darbo aplinkos sąlygas (fizines, chemines ir biologines grėsmes, apšvietimą ir mikroklimatą).

Taip pat reikia paminėti ir įgaliotąsias sveikatos priežiūros institucijas, Juodkalnijos nevyriausybinių organizacijų darbo saugos asociacijąir draudimo bendroves.


Focal points' contact details