Bendradarbiavimas su kitomis agentūromis

ES agentūros

EU-OSHA aktyviai bendradarbiauja su šiomis ES agentūromis:

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound)
Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP)
Europos mokymo fondu (ETF)
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąja įstaiga (EASME)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Europos lyčių lygybės institutu (EIGE)

Kaip ES agentūros dirba jums

Pažiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kuo ES agentūros naudingos Europos visuomenei.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) susitarimo memorandumas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro didžiąją dalį Europos Sąjungos įmonių; apytiksliai 99 % visų Europos Sąjungos įmonių yra MVĮ, o jose dirba daugiau nei 66 % visų ES gyventojų (Eurostatas, 2008 m.). Mažosiose ir vidutinėse įmonėse taip pat patiriama 82 % visų profesinių traumų ir apytiksliai 90 % visų mirtinų nelaimingų atsitikimų (Eurofound, 2010 m.). Todėl pagrindinis Komunikacijos partnerystės projekto įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu tikslas – geriau informuoti MVĮ ir rizikingus sektorius apie DSS svarbą.

2015 m. bendradarbiavimo deklaracija, kurią pasirašė Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas (dabar Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW)) ir EU-OSHA, palengvino oficialią partnerystę su Europos įmonių tinklu (EEN).

Komunikacijos partnerystės projekto tikslas – didinti informuotumą apie DSS svarbą MVĮ ir suteikti joms lengvą prieigą prie praktinės informacijos ir naudingų kontaktinių duomenų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, įskaitant nacionalinius partnerių susitikimus, dalijant informuotumo didinimo medžiagą ir vykdant kitokią veiklą, pvz., EEN DSS apdovanojimus.

Svarbiausi EU-OSHA partneriai, padedantys siekti šių tikslų, yra: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW), MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai ir EEN nariai.

GD GROW, EU-OSHA ir EASME ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Europos įmonių tinklas

Susitarimo memorandumo tikslas – stiprinti ECHA ir EU-OSHA bendradarbiavimą siekiant stiprinti sąveiką ir dalytis žiniomis abiem agentūroms svarbiais klausimais šiuo tikslu užtikrinant tvirtesnį bendradarbiavimą, o ypač informacijos mainus.
Susitarimo memorandumas įsigaliojo 2010 m. gegužės 5 d.

ECHA ir EU-OSHA susitarimo memorandumas

GD GROW, EU-OSHA ir EASME ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Komunikacijos partnerystės projektas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro didžiąją dalį Europos Sąjungos įmonių; apytiksliai 99 % visų Europos Sąjungos įmonių yra MVĮ, o jose dirba daugiau nei 66 % visų ES gyventojų (Eurostatas, 2008 m.). Mažosiose ir vidutinėse įmonėse taip pat patiriama 82 % visų profesinių traumų ir apytiksliai 90 % visų mirtinų nelaimingų atsitikimų (Eurofound, 2010 m.). Todėl pagrindinis Komunikacijos partnerystės projekto įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu tikslas – geriau informuoti MVĮ ir rizikingus sektorius apie DSS svarbą.

2015 m. bendradarbiavimo deklaracija, kurią pasirašė Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas (dabar Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW)) ir EU-OSHA, palengvino oficialią partnerystę su Europos įmonių tinklu (EEN).

Europos įmonių tinklas

Europos įmonių tinklo apdovanojimai darbuotojų saugos ir sveikatos temaEuropos įmonių tinklas (EEN) yra pavyzdinė Europos iniciatyvia, kurios tikslas – skatinti inovacijas ir teikti verslo paramą visoms Europos Sąjungos MVĮ. Tinklas, kuris sukurtas įgyvendinant Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, veikia pagal vieno langelio principą ir jame teikiama informacija apie ES politiką ir teisės aktus, finansavimo galimybes, pagalba ieškant verslo partnerių ir parama stiprinant gebėjimus mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Tinkle veikia apytiksliai 600 organizacijų partnerių (iš 53 šalių), kurios teikia MVĮ pačias įvairiausias paslaugas.

Komunikacijos partnerystės projekto tikslas – didinti informuotumą apie DSS svarbą MVĮ ir suteikti joms lengvą prieigą prie praktinės informacijos ir naudingų kontaktinių duomenų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, įskaitant nacionalinius partnerių susitikimus, dalijant informuotumo didinimo medžiagą ir vykdant kitokią veiklą, pvz., EEN DSS apdovanojimus.

Svarbiausi EU-OSHA partneriai, padedantys siekti šių tikslų, yra: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW), MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai ir EEN nariai.