Bendradarbiavimas su kitomis agentūromis

ES agentūros

EU-OSHA aktyviai bendradarbiauja su šiomis ES agentūromis:

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound) 
Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP) 
Europos mokymo fondu (ETF) 
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) 
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga (EISMEA)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) 
Europos lyčių lygybės institutu (EIGE)

Kaip ES agentūros dirba jums

Pažiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kuo ES agentūros naudingos Europos visuomenei.

 

ES agentūrų vadovų ir bendrųjų įmonių bendras pareiškimas: Seksualinis priekabiavimas – netoleruojamas

EU-OSHA įsipareigoja netoleruoti seksualinio priekabiavimo, smurto dėl lyties ir bet kokios formos priekabiavimo darbo vietoje.

2018 m. kovo 8 d. EU-OSHA pasirašė šį ES agentūrų bendrą pareiškimą, kuriuo siekiama gerinti visų darbuotojų saugą, sveikatą ir gerovę vadovaujantis lyčių lygybės ir vienodo požiūrio darbe principu.

ES agentūrų vadovų ir bendrųjų įmonių bendras pareiškimas:Seksualinis priekabiavimas – netoleruojamas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) susitarimo memorandumas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro didžiąją dalį Europos Sąjungos įmonių; apytiksliai 99 % visų Europos Sąjungos įmonių yra MVĮ, o jose dirba daugiau nei 66 % visų ES gyventojų (Eurostatas, 2008 m.). Mažosiose ir vidutinėse įmonėse taip pat patiriama 82 % visų profesinių traumų ir apytiksliai 90 % visų mirtinų nelaimingų atsitikimų (Eurofound, 2010 m.). Todėl pagrindinis Komunikacijos partnerystės projekto įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu tikslas – geriau informuoti MVĮ ir rizikingus sektorius apie DSS svarbą.

2015 m. bendradarbiavimo deklaracija, kurią pasirašė Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas (dabar Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW)) ir EU-OSHA, palengvino oficialią partnerystę su Europos įmonių tinklu (EEN).

Komunikacijos partnerystės projekto tikslas – didinti informuotumą apie DSS svarbą MVĮ ir suteikti joms lengvą prieigą prie praktinės informacijos ir naudingų kontaktinių duomenų nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, įskaitant nacionalinius partnerių susitikimus, dalijant informuotumo didinimo medžiagą ir vykdant kitokią veiklą, pvz., EEN DSS apdovanojimus.

Svarbiausi EU-OSHA partneriai, padedantys siekti šių tikslų, yra: Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GD GROW), MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai ir EEN nariai.

GD GROW, EU-OSHA ir EASME ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo

Europos įmonių tinklas

Susitarimo memorandumo tikslas – stiprinti ECHA ir EU-OSHA bendradarbiavimą siekiant stiprinti sąveiką ir dalytis žiniomis abiem agentūroms svarbiais klausimais šiuo tikslu užtikrinant tvirtesnį bendradarbiavimą, o ypač informacijos mainus. 
Susitarimo memorandumas įsigaliojo 2010 m. gegužės 5 d.

ECHA ir EU-OSHA susitarimo memorandumas

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Ketinimų deklaracija dėl Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato, EU-OSHA ir EISMEA bendradarbiavimo

Komunikacijos partnerystės projektas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos stuburas. Jos sudaro 99 proc. visų ES įmonių. Jose dirba apie 100 mln. žmonių, sukuriama daugiau nei pusė Europos BVP; jos atlieka svarbų vaidmenį kuriant pridėtinę vertę visuose ekonomikos sektoriuose. MVĮ pateikia novatoriškus sprendimus tokiems iššūkiams kaip klimato kaita, efektyvus išteklių naudojimas ir socialinė sanglauda, taip pat padeda skleisti šias inovacijas visuose Europos regionuose. Todėl jos yra labai svarbios ES dvejopai pertvarkai pereinant prie tvarios ir skaitmeninės ekonomikos. Šios įmonės yra labai svarbios Europos konkurencingumui ir klestėjimui, pramonės ekosistemoms, ekonominiam ir technologiniam savarankiškumui ir atsparumui išorės sukrėtimams.

2015 m. paskelbta nauja Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (dabar – Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GROW GD)),  Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos  (dabar – Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA)) ir EU-OSHA bendradarbiavimo deklaracija paskatino oficialią partnerystę su Europos įmonių tinklu (EĮT).

Europos įmonių tinklas

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Europos įmonių tinklas (EĮT) padeda įmonėms diegti naujoves ir augti tarptautiniu mastu. Tai didžiausias pasaulyje paramos tinklas, skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), turinčioms tarptautinių užmojų.

Tinklas veikia visame pasaulyje. Jame dalyvauja pripažintą verslo rėmimo srities kompetenciją turinčių organizacijų narių specialistai.

Komunikacijos partnerystės projektu siekiama didinti informuotumą apie DSS svarbą MVĮ, suteikti joms galimybę lengvai susipažinti su praktine informacija ir sužinoti nacionalinio ir regioninio lygmens naudingus kontaktus, įskaitant nacionalinius partnerystės susitikimus, informuotumo didinimo priemonių rinkinius ir kitą veiklą, pavyzdžiui, EĮT DSS apdovanojimus.

EĮT nariai yra tarp svarbiausių partnerių, padedančių EU-OSHA siekti tikslų, kartu su Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu (GROW GD), Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga (EISMEA) ir EU-OSHA nacionaliniais ryšių punktais.