Bendradarbiavimas su kitomis agentūromis

ES agentūros

EU-OSHA aktyviai bendradarbiauja su šiomis ES agentūromis:

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound)             
Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP)             
Europos mokymo fondu (ETF)             
Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)             
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga (EISMEA)            
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)             
Europos lyčių lygybės institutu (EIGE)

Kaip ES agentūros dirba jums

Pažiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kuo ES agentūros naudingos Europos visuomenei.

 

ES agentūrų vadovų ir bendrųjų įmonių bendras pareiškimas: Seksualinis priekabiavimas – netoleruojamas

EU-OSHA įsipareigoja netoleruoti seksualinio priekabiavimo, smurto dėl lyties ir bet kokios formos priekabiavimo darbo vietoje.

2018 m. kovo 8 d. EU-OSHA pasirašė šį ES agentūrų bendrą pareiškimą, kuriuo siekiama gerinti visų darbuotojų saugą, sveikatą ir gerovę vadovaujantis lyčių lygybės ir vienodo požiūrio darbe principu.

ES agentūrų vadovų ir bendrųjų įmonių bendras pareiškimas:Seksualinis priekabiavimas – netoleruojamas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) susitarimo memorandumas

Šiame EU-OSHA ir EUROFOUND susitarimo memorandume nustatomos glaudaus jų bendradarbiavimo sritys. Jos pasirinktos siekiant kuo labiau padidinti naudą abiem agentūroms ir išvengti veiklos dubliavimo nustatytose bendro intereso srityse.  
Dabartinis susitarimo memorandumas įsigaliojo 2007 m. vasario mėn.

EUROFOUND ir EU-OSHA susitarimo memorandumas 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimo programa

EU-OSHA ir EIGE bendradarbiavimo programa siekiama užtikrinti veiksmingą abiejų agentūrų bendradarbiavimą ir išvengti veiklos dubliavimo.

EU-OSHA ir EIGE bendradarbiavimo programa 

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) susitarimo memorandumas

Šio susitarimo memorandumo tikslas – stiprinti ECHA ir EU-OSHA bendradarbiavimą, siekiant didinti sinergiją ir dalytis žiniomis abiem pusėms svarbiais klausimais, glaudžiau bendradarbiaujant ir visų pirma aktyviai keičiantis informacija.  
Susitarimo memorandumas įsigaliojo 2010 m. gegužės 5 d.

ECHA ir EU-OSHA susitarimo memorandumas 

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) bendradarbiavimo programa 

Ketinimų deklaracija dėl Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato, EU-OSHA ir EISMEA bendradarbiavimo

Komunikacijos partnerystės projektas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos stuburas. Jos sudaro 99 proc. visų ES įmonių. Jose dirba apie 100 mln. žmonių, sukuriama daugiau nei pusė Europos BVP; jos atlieka svarbų vaidmenį kuriant pridėtinę vertę visuose ekonomikos sektoriuose. MVĮ pateikia novatoriškus sprendimus tokiems iššūkiams kaip klimato kaita, efektyvus išteklių naudojimas ir socialinė sanglauda, taip pat padeda skleisti šias inovacijas visuose Europos regionuose. Todėl jos yra labai svarbios ES dvejopai pertvarkai pereinant prie tvarios ir skaitmeninės ekonomikos. Šios įmonės yra labai svarbios Europos konkurencingumui ir klestėjimui, pramonės ekosistemoms, ekonominiam ir technologiniam savarankiškumui ir atsparumui išorės sukrėtimams.

2015 m. paskelbta nauja Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (dabar – Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (GROW GD)),  Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos  (dabar – Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA)) ir EU-OSHA bendradarbiavimo deklaracija paskatino oficialią partnerystę su Europos įmonių tinklu (EĮT).

Europos įmonių tinklas

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Europos įmonių tinklas (EĮT) padeda įmonėms diegti naujoves ir augti tarptautiniu mastu. Tai didžiausias pasaulyje paramos tinklas, skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), turinčioms tarptautinių užmojų.

Tinklas veikia visame pasaulyje. Jame dalyvauja pripažintą verslo rėmimo srities kompetenciją turinčių organizacijų narių specialistai.

Komunikacijos partnerystės projektu siekiama didinti informuotumą apie DSS svarbą MVĮ, suteikti joms galimybę lengvai susipažinti su praktine informacija ir sužinoti nacionalinio ir regioninio lygmens naudingus kontaktus, įskaitant nacionalinius partnerystės susitikimus, informuotumo didinimo priemonių rinkinius ir kitą veiklą, pavyzdžiui, EĮT DSS apdovanojimus.

EĮT nariai yra tarp svarbiausių partnerių, padedančių EU-OSHA siekti tikslų, kartu su Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniu direktoratu (GROW GD), Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomąja įstaiga (EISMEA) ir EU-OSHA nacionaliniais ryšių punktais.