You are here

CLP – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas.

CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 ankstesni ES teisės aktai suderinami su visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (angl. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), t. y. Jungtinių Tautų sukurta sistema, kurios paskirtis – nustatyti pavojingas chemines medžiagas ir informuoti vartotojus apie jų keliamus pavojus. Ši sistema taip pat yra susijusi su REACH teisės aktais.

Visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (angl. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) jau patvirtino dauguma pasaulio šalių ir dabar ja taip pat remiamasi nustatant tarptautines ir nacionalines pavojingų prekių vežimo taisykles.

Apie cheminių medžiagų keliamą pavojų informuojama etiketėse ir saugos duomenų lapuose pateikiamomis standartinėmis frazėmis ir piktogramomis.

Senąsias sąvokas keičia naujos:

 • „preparatus“ – „mišiniai“;
 • anglų kalba vietoj sąvokos „dangerous“ nuo šiol vartojama sąvoka „hazardous“ (liet. pavojinga);
 • „simbolius“ keičia „piktogramos“;
 • „rizikos frazes“ – „pavojingumo frazės“;
 • „saugos frazes“ – „atsargumo frazės“;
 • „signaliniai žodžiai“ (pvz., pavojus, įspėjimas) bus vartojami vietoj „pavojaus nuorodų“.

Naujos piktogramos raudonais rėmeliais laipsniškai pakeis jau žinomus oranžinės spalvos pavojaus simbolius.

Atsisiųskite mūsų plakatą ir lankstinuką kuriuose paaiškinamos pavojaus piktogramos.

Žiūrėkite Napo filmą „Cheminės medžiagos – pavojinga!“


© Napo konsorciumas

Klasifikavimas

Dažniausiai tiekėjai turi apsispręsti, kaip klasifikuoti cheminę medžiagą ar mišinį. Šis procesas vadinamas savarankišku klasifikavimu.

Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti, kad rizika būtų tinkamai valdoma, sprendimas dėl cheminės medžiagos klasifikavimo priimamas Bendrijos lygmeniu. Tokie sprendimai paprastai yra susiję su pačiomis pavojingiausiomis cheminėmis medžiagomis:  kancerogeninėmis, mutageninėmis, toksiškomis reprodukcijai ar kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis, biocidiniais arba augalų apsaugos produktais. Visi ankstesni cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo būdai, nustatyti ankstesniuose teisės aktuose (Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje), pakeisti suderinto klasifikavimo būdais pagal CLP reglamentą. Tiekėjai privalo laikytis šių suderinto klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių.

Svarbiausi principai:

 • tikrinkite, ar nėra naujų etikečių ir saugos duomenų lapų (SDL);
 • mokykite darbuotojus suprasti ir atpažinti naujose etiketėse pateiktą informaciją;
 • patikrinkite, ar jūsiškis cheminės medžiagos arba mišinio naudojimo būdas yra nurodytas SDL ir jam neprieštarauja;
 • vykdykite naujose etiketėse ir saugos duomenų lapuose pateiktas rekomendacijas;
 • tikrinkite, ar nepasikeitė klasifikavimas;
 • vertinkite darbuotojams kylančią riziką ir prireikus atnaujinkite savo darbo vietoje atliktus rizikos vertinimus;
 • jei esate darbdavys, praneškite darbuotojams apie šiuos pokyčius;
 • jei turite klausimų apie naują etiketę arba saugos duomenų lapą, kreipkitės į savo tiekėją.

Šaltinis: Užimtumo GD.

Ženklinimas

Pakuotėje esančią cheminę medžiagą ar mišinį tiekėjai, prieš pateikdami rinkai, turi paženklinti pagal CLP reglamentą, jei:

 • cheminė medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga;
 • mišinio sudėtyje yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos ir jų kiekis viršija tam tikrą ribinę vertę.


„OSHwiki“ straipsnis apie cheminių medžiagų ženklinimą.

Kada CLP reglamentas bus visiškai taikomas?

CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir juo bus laipsniškai pakeista klasifikavimo ir ženklinimo sistema, nustatyta Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje (67/548/EEB) ir Pavojingų preparatų direktyvoje (1999/45/EB). Abi direktyvos bus panaikintos 2015 m. birželio 1 d.

Svarbiausios datos:

 • 2010 m. gruodžio 1 d. cheminės medžiagos turėjo būti perklasifikuotos;
 • 2012 m. gruodžio 1 d. rinkoje esančios cheminės medžiagos turi būti paženklintos pagal CLP reglamentą;
 • nuo 2015 m. birželio 1 d. pagal CLP reglamentą turi būti klasifikuojami mišiniai (anksčiau vadinti preparatais);
 • 2017 m. birželio 1 d. rinkoje esantys produktai turi būti naujai paženklinti ir supakuoti.

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius yra duomenų bazė, kurioje kaupiama svarbiausia iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Į jį taip pat įtrauktas teisiškai privalomų suderintų klasifikacijų sąrašas (CLP reglamento VI priedas). Inventorių rengia ir tvarko Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA).

Valstybės narės, gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai gali siūlyti, kad cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas būtų suderintas visoje Europos Sąjungoje. Informacija taip pat bus įtraukta į inventorių. CLP reglamentas yra glaudžiai susijęs su REACH reglamentu.

Papildoma informacija: