CLP – cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas

CLP (klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 ankstesni ES teisės aktai suderinami su visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (angl. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS), t. y. Jungtinių Tautų sukurta sistema, kurios paskirtis – nustatyti pavojingas chemines medžiagas ir pranešti naudotojams apie jų keliamus pavojus. Ši sistema taip pat yra susijusi su REACH teisės aktais. CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m.  sausio  20 d. ir juo laipsniškai pakeista klasifikavimo ir ženklinimo sistema, nustatyta Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje (67/548/EEB) ir Pavojingų preparatų direktyvoje (1999/45/EB). Abi direktyvos buvo panaikintos 2015 m.  birželio  1 d.

Visuotinai suderintą cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (angl. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) jau patvirtino dauguma pasaulio šalių ir dabar ja taip pat remiamasi nustatant tarptautines ir nacionalines pavojingų prekių vežimo taisykles.

Apie cheminių medžiagų keliamą pavojų informuojama etiketėse ir saugos duomenų lapuose pateikiamais signaliniais žodžiais ir piktogramomis.

Naujos piktogramos raudonais rėmeliais pakeičia jau žinomus oranžinės spalvos pavojaus simbolius.

Senąsias sąvokas keičia naujos::

 • „preparatus“ – „mišiniai“;
 • anglų kalba vietoj sąvokos „dangerous“ nuo šiol vartojama sąvoka „hazardous“ (liet. pavojinga);
 • „simbolius“ keičia „piktogramos“;
 • „rizikos frazes“ – „pavojingumo frazės“;
 • „saugos frazes“ – „atsargumo frazės“;
 • „signaliniai žodžiai“ (pvz., pavojus, įspėjimas) bus vartojami vietoj „pavojaus nuorodų“.

 

Atsisiųskite mūsų plakatą ir lankstinuką, kuriuose paaiškinamos pavojaus piktogramos.

Žiūrėkite Napo filmą „Cheminės medžiagos – pavojinga!“

© Napo konsorciumas

Klasifikavimas

Dažniausiai tiekėjai turi apsispręsti, kaip klasifikuoti cheminę medžiagą ar mišinį. Šis procesas vadinamas savarankišku klasifikavimu.

Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti, kad rizika būtų tinkamai valdoma, sprendimas dėl cheminės medžiagos klasifikavimo priimamas Bendrijos lygmeniu. Valstybės narės, gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai gali siūlyti, kad cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas būtų suderintas visoje Europos Sąjungoje. Informacija taip pat bus įtraukta į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

Tokie sprendimai paprastai yra susiję su pačiomis pavojingiausiomis cheminėmis medžiagomis: kancerogeninėmis, mutageninėmis, toksiškomis reprodukcijai ar kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis, biocidiniais arba augalų apsaugos produktais. Visi ankstesni cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo būdai, nustatyti ankstesniuose teisės aktuose (Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje), pakeisti suderinto klasifikavimo būdais pagal CLP reglamentą. Tiekėjai privalo laikytis šių suderinto klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių.

Svarbiausi principai:

 • tikrinkite, ar nėra naujų pavojingumo etikečių ir saugos duomenų lapų (SDL);
 • mokykite darbuotojus suprasti ir atpažinti CLP ženklinimo informaciją;
 • patikrinkite, ar jūsiškis cheminės medžiagos arba mišinio naudojimo būdas yra nurodytas SDL ir jam neprieštarauja;
 • vykdykite naujose etiketėse ir saugos duomenų lapuose pateiktas rekomendacijas;
 • tikrinkite, ar nepasikeitė klasifikavimas;
 • vertinkite darbuotojams kylančią riziką ir prireikus atnaujinkite savo darbo vietoje atliktus rizikos vertinimus;
 • jei esate darbdavys, praneškite darbuotojams apie šiuos pokyčius;
 • jei turite kokių nors klausimų apie naują etiketę arba saugos duomenų lapą, kreipkitės į savo tiekėją.

Šaltinis – Užimtumo GD.

ECHA tinklalapiai, susiję su medžiagų ir mišinių klasifikavimu (23 ES kalbomis)

Ženklinimas

Pakuotėje esančią cheminę medžiagą ar mišinį tiekėjai, prieš pateikdami rinkai, turi paženklinti pagal CLP reglamentą, jei:

 • cheminė medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga;
 • mišinio sudėtyje yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos ir jų kiekis viršija tam tikrą ribinę vertę.

„OSHwiki“ straipsnis apie cheminių medžiagų ženklinimą

ECHA tinklalapiai, susiję su ženklinimu ir pakavimu (23 ES kalbomis)

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius yra duomenų bazė, kurioje kaupiama svarbiausia iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Į jį taip pat įtrauktas teisiškai privalomų suderintų klasifikacijų sąrašas (CLP reglamento VI priedas). Inventorių rengia ir tvarko ECHA.

Papildoma informacija: