Vidaus kontrolės principai

Vidaus kontrolė taikoma visai veiklai, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra finansinė, ar nefinansinė. Tai procesas, kuris padeda organizacijai pasiekti savo tikslus ir užtikrinti veiklos bei finansavimo tęstinumą laikantis taisyklių ir reglamentų. Ja prisidedama prie patikimų sprendimų priėmimo, atsižvelgiant į riziką, susijusią su tikslų pasiekimu, ir sumažina ją iki priimtino lygio taikant ekonomiškai efektyvią kontrolę.

EU-OSHA vidaus kontrolės sistema atitinka peržiūrėtą Europos Komisijos vidaus kontrolės sistemą (C(2017) 2373 final, 2017 m. balandžio 19 d.). Vidaus kontrolės sistemą sudaro penki vidaus kontrolės komponentai ir 17 principų. Remdamasi metiniu rizikos vertinimu, EU-OSHA parengia veiksmų planą ir imasi veiksmų, kad kuo labiau sumažintų riziką. 

Penki vidaus kontrolės komponentai ir 17 principų:

Kontrolės aplinka

1. EU-OSHA yra įsipareigojusi laikytis sąžiningumo ir etinių vertybių.

2. Valdyba yra nepriklausoma nuo vadovybės ir stebi vidaus kontrolės plėtrą ir vykdymą.

3. Direktorius nustato struktūras, atskaitomybės ryšius ir atitinkamus įgaliojimus bei atsakomybę siekiant tikslų.

4. EU-OSHA yra įsipareigojusi pritraukti, plėtoti ir išlaikyti kompetentingus asmenis laikantis tikslų.

5. EU-OSHA vustato asmenų atsakomybę už jų vidaus kontrolės pareigas, kurias reikia įvykdyti siekiant tikslų. 

Rizikos vertinimas

6. EU-OSHA pakankamai aiškiai nurodo tikslus, kad būtų galima nustatyti ir įvertinti su tikslais susijusią riziką.

7. EU-OSHA nustato tikslų įgyvendinimui kylančią riziką visoje organizacijoje ir ją analizuoja kaip pagrindą, kuriuo remiantis nustatoma, kaip rizika turėtų būti valdoma.

8. Vertindama riziką, susijusią su jos tikslų įgyvendinimu, EU-OSHA atsižvelgia į sukčiavimo galimybes.

9. EU-OSHA nustato ir vertina pakeitimus, kurie galėtų turėti didelį poveikį vidaus kontrolės sistemai.

Kontrolės veikla

10. EU-OSHA atrenka ir plėtoja kontrolės veiklą, kuri padeda sumažinti tikslų įgyvendinimui kylančią riziką iki priimtino lygio.

11. EU-OSHA atrenka ir plėtoja bendros technologijų kontrolės priemones, kad padėtų siekti tikslų.

12. EU-OSHA vykdo kontrolės veiklą taikydama organizacijos politiką, kuria nustatoma, ko tikimasi, ir procedūras, kuriomis įgyvendinama politika. 

Informavimas ir ryšiai

13. EU-OSHA gauna arba kuria ir naudoja atitinkamą kokybės informaciją vidaus kontrolės veikimui palaikyti.

14. EU-OSHA viduje perduoda informaciją, įskaitant vidaus kontrolės tikslus ir atsakomybę už ją, kuri yra būtina vidaus kontrolės veikimui palaikyti.

15. EU-OSHA palaiko ryšius su išorės šalimis vidaus kontrolės veikimui įtakos turinčiais klausimais. 

Stebėsenos veikla

16. EU-OSHA atrenka, plėtoja ir atlieka atliekamus ir (arba) atskirus vertinimus, kad įsitikintų, ar yra vidaus kontrolės komponentų ir ar jie veikia.

17. EU-OSHA atitinkamai laiku nustato vidaus kontrolės trūkumus ir apie juos praneša šalims, atsakingoms už taisomųjų veiksmų taikymą.