Vidaus kontrolės standartai

EU-OSHA yra vieša įstaiga, todėl ji siekia aukščiausių tikslų ir turi užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę.

EU-OSHA naudoja patikimą vidaus kontrolės standartų sistemą, kuri atitinka Komisijos nustatytus standartus. Standartuose aiškiai nustatyti kriterijai, kuriais remiantis reguliariai vertinamas Agentūros valdymas. Po kiekvieno vertinimo EU-OSHA parengia veiksmų planą ir imasi priemonių, kad pašalintų bet kokius nustatytus trūkumus. 

Vidaus kontrolės standartais siekiama užtikrinti, kad:

  • vykdoma veikla būtų veiksminga ir efektyvi;
  • būtų laikomasi teisinių ir reguliavimo reikalavimų;
  • būtų teikiamos patikimos finansinės ir kitos valdymo ataskaitos;
  • būtų užtikrinta turto ir informacijos apsauga.

Iš viso yra 16 standartų, kurie skirstomi į šešias grupes, kaip nurodyta toliau.

Misija ir vertybės

1. Misija

Agentūros veiklos pagrindas aiškiai apibrėžiamas naujausiame ir glaustame pareiškime dėl misijos, kuris daromas atsižvelgiant į Agentūros paslaugų naudotojų poreikius.

2. Etinės ir organizacinės vertybės

Vadovai ir darbuotojai yra susipažinę su atitinkamomis etinėmis ir organizacinėmis vertybėmis ir jas suvokia bei jų laikosi dirbdami ir priimdami sprendimus.

Žmogiškieji ištekliai

3. Personalo paskirstymas ir judumas

Personalo paskirstymas ir įdarbinimas yra pagrįstas Agentūros uždaviniais ir prioritetais. Vadovybė skatina darbuotojų judumą ir jį planuoja, kad išlaikytų tinkamą tęstinumo ir atsinaujinimo pusiausvyrą.

4. Personalo vertinimas ir tobulinimas

Personalo veiklos rezultatai vertinami atsižvelgiant į individualius metinius uždavinius, kurie atitinka bendrus Agentūros uždavinius. Siekiant tobulinti įgūdžius, reikalingus šiems uždaviniams įgyvendinti, imamasi tinkamų priemonių.

Planavimo ir rizikos valdymo procesas

5. Uždavinių ir veiklos rodikliai

Agentūros uždaviniai yra aiškiai apibrėžti ir prireikus atnaujinami. Uždaviniai formuluojami taip, kad būtų galima stebėti jų įgyvendinimo lygį. Pagrindiniai veiklos rodikliai nustatomi siekiant padėti vadovybei vertinti pažangą, susijusią su jai keliamų uždavinių įgyvendinimu, ir teikti tokios pažangos ataskaitas.

6. Rizikos valdymo procesas

Taikomas nuostatas ir gaires atitinkantis rizikos valdymo procesas integruojamas į metinį veiklos planą.

Veikla ir kontrolė

7. Veiklos struktūra

Agentūros veiklos struktūra padeda veiksmingai priimti sprendimus atsižvelgiant į tinkamą įgaliojimų perdavimą. Su Agentūros funkcijomis tvarkant slaptą informaciją susijusi rizika valdoma taikant rizikos mažinimo kontrolės priemones ir galiausiai užtikrinant personalo judumą. Šiuo tikslu naudojamos sukurtos tinkamos IT valdymo priemonės.

8. Procesai ir procedūros

Agentūros procesai ir procedūros, susijusios su jos veiklos įgyvendinimu ir kontrole, yra veiksmingos ir efektyvios, išsamiai dokumentuojamos ir atitinka taikomas nuostatas. Per procesus ir procedūras taikomos taisyklės, kuriomis užtikrinamas pareigų atskyrimas, atsekamumas ir išankstinio leidimo suteikimas tais atvejais, kai nepaisoma kontrolės priemonių arba nukrypstama nuo politikos ar procedūrose nustatytos tvarkos.

9. Vadovų veiklos priežiūra

Vadovų veiklos priežiūra atliekama siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų veiklos įgyvendinimą, kuris atitiktų taikomas nuostatas.

10. Veiklos tęstinumas

Taikomos tinkamos priemonės, kurių paskirtis – užtikrinti tarnybos veiklos tęstinumą, jei sutrinka įprasta jos veikla. Agentūra yra parengusi veiklos tęstinumo planus, padėsiančius užtikrinti jos gebėjimus veikti toliau nepaisant jokio galimo rimto sutrikimo pobūdžio.

11. Dokumentų valdymas

Agentūra yra nustačiusi tinkamus procesus ir procedūras, kurių paskirtis – užtikrinti, kad Agentūroje dokumentai būtų tvarkomi saugiai, veiksmingai (visų pirma atsižvelgiant į tinkamos informacijos gavimą) ir laikantis taikomų teisės aktų.

Informacija ir finansinės ataskaitos

12. Informacija ir komunikacija

Komunikuodami Agentūros viduje vadovai ir personalas gali veiksmingai ir efektyviai vykdyti savo pareigas, įskaitant vidaus kontrolės srityje nustatytas pareigas. Kai tinkama, Agentūra yra parengusi išorės komunikacijos strategiją, kad užtikrintų veiksmingą, nuoseklią ir Agentūros svarbiausią skleidžiamą informaciją atitinkančią išorės komunikaciją. Agentūros naudojamos ir (arba) valdomos IT sistemos (kai Agentūra yra IT sistemų savininkė) yra tinkamai apsaugotos nuo grėsmių jų konfidencialumui ir vientisumui.

13. Atskaitomybė ir finansinės ataskaitos

Galioja tinkamos procedūros ir kontrolės priemonės, kurių paskirtis – užtikrinti, kad apskaitos duomenys ir susijusi informacija, naudojama rengiant organizacijos metines ataskaitas ir finansines ataskaitas, būtų tiksli, išsami ir pateikiama laiku.

Vertinimas ir auditas

14. Veiklos vertinimas

Išlaidų finansavimo programų ir su išlaidomis nesusijusios veiklos vertinimas atliekamas siekiant įvertinti rezultatus, kurių siekiama šia veikla, ir padarinius bei poreikius, kuriuos turi patenkinti ši veikla.

15. Vidaus kontrolės sistemų vertinimas

Vadovybė ne mažiau kaip kartą per metus vertina Agentūros pagrindinių vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą, įskaitant vykdomosios institucijos atliekamus procesus.

16. Vidaus audito funkcija

EU-OSHA vidaus audito funkciją atlieka Europos Komisijos vidaus auditorius. Vidaus auditorius pataria EU-OSHA rizikos valdymo klausimais ir šiuo tikslu teikia nuomones dėl valdymo ir kontrolės sistemų kokybės bei rekomendacijas, kaip pagerinti veiklos įgyvendinimo sąlygas ir skatinti patikimą finansų valdymą.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip valdoma EU-OSHA.