Sukčiavimo ir interesų konfliktų prevencija.

EU-OSHA yra įsipareigojusi gerinti sukčiavimo prevenciją ir nustatymą, sukčiavimo atvejų tyrimo sąlygas ir užtikrinti tinkamą žalos atlyginimą ir atgrasomąjį poveikį, įskaitant proporcingas ir atgrasomąsias sankcijas ir procedūrų laikymąsi.

Sukčiavimo prevencija

Šiuo tikslu Agentūra patvirtino išsamią kovos su sukčiavimu strategiją, kurioje apibrėžiamos įvairių suinteresuotųjų subjektų pareigos.

Tai atitinka Agentūros finansinį reglamentą (30 ir 111 straipsnius) ir reikalavimus, nustatytus Gairėse dėl tolesnio vadovavimosi bendruoju požiūriu, susijusiu su ES agentūrų ateitimi, kurias parengė Tarpinstitucinė darbo grupė.

Naudingos nuorodos

Interesų konflikto prevencija ir valdymas

Be to, EU-OSHA yra įsipareigojusi užtikrinti agentūros priimtų sprendimų ir pateiktos informacijos patikimumą ir skatinti atskaitomybę, susijusią su jos darbu ir veikla. Todėl vengti interesų konfliktų ir juos valdyti – labai svarbu.

Laikydamiesi agentūros interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politikos, naujai paskirti Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos nariai ir vėliau kas 4 metus pateikia interesų ir interesų konflikto nebuvimo deklaraciją. Informacija pateikiama interneto svetainėje. Tokios pačios taisyklės galioja ir išorės ekspertams.

Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą, vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų patvirtintos interesų deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo taip pat skelbiamos viešai.

Naudingos nuorodos

Agentūros politika dėl interesų konflikto valdymo

Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir patariamųjų grupių narių patvirtintos interesų deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo

Vykdomojo direktoriaus ir vyresniųjų pareigūnų patvirtintos interesų deklaracijos dėl interesų konflikto nebuvimo

Good Practices for the Management Board members at EU-OSHA