You are here

Nacionaliniai ryšių punktai

National Focal Points

Kiekvienoje valstybėje narėje EU-OSHA turi nacionalinį ryšių punktą, kurio kontaktus galite lengvai sužinoti.

Kiekviena vyriausybė paskiria nacionalinį ryšių punktą, kuris veikia kaip oficialus EU-OSHA atstovas toje šalyje; paprastai tai yra už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingos kompetentingos nacionalinės institucijos, kurios labai padeda įgyvendinti EU-OSHA darbo programas.

Koks yra nacionalinių ryšių punktų teisinis pagrindas?

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo reikalaujama įsteigti nacionalinį ryšių punktą, t. y. kompetentingą nacionalinę instituciją arba jos paskirtą nacionalinę įstaigą.

Nacionalinis ryšių punktas turi pareigą atsižvelgti į nacionalinių socialinių partnerių nuomonę pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką.

Kaip veikia nacionaliniai ryšių punktai?

Kiekvienas ryšių punktas vadovauja savo trišaliam tinklui, kurį sudaro vyriausybinės įstaigos bei darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovai. Nacionalinio tinklo struktūros EU-OSHA nenustato, jis kuriamas atsižvelgiant į konkrečią padėtį valstybėje narėje.

Šis tinklas padeda dirbti EU-OSHA ir prisideda prie produktų ir informacijos sklaidos nacionalinėms suinteresuotosioms šalims mechanizmo. Be to, ryšių punktai aktyviai dalyvauja planuojant ir įgyvendinant EU-OSHA kampanijas ir skiriant nacionalinius ekspertus į Agentūros grupes ir seminarus.

Kokia yra ne valstybių narių padėtis?

EEE šalys (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) taip pat turi nacionalinius ryšių punktus, kurie visomis teisėmis dalyvauja EU-OSHA ryšių punktų tinkle, ir jų padėtis nė kiek nesiskiria nuo valstybių narių ryšių punktų. ELPA priklausanti Šveicarija taip pat dalyvauja EU-OSHA ryšių punktų tinkle.

EU-OSHA taip pat remia pasirengimo narystei pagalbos priemonėje dalyvaujančių šalių, t. y. buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Turkijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo (pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/99), Juodkalnijos ir Serbijos, nacionalinius ryšių punktus.