Nacionaliniai ryšių punktai

Image

Kiekvienoje valstybėje narėje EU-OSHA turi nacionalinį ryšių punktą, kurio kontaktus galite lengvai sužinoti.

Kiekviena vyriausybė paskiria nacionalinį ryšių punktą, kuris veikia kaip oficialus EU-OSHA atstovas toje šalyje; paprastai tai yra už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingos kompetentingos nacionalinės institucijos, kurios labai padeda įgyvendinti EU-OSHA darbo programas.

Koks yra nacionalinių ryšių punktų teisinis pagrindas?

1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo reikalaujama įsteigti nacionalinį ryšių punktą, t. y. kompetentingą nacionalinę instituciją arba jos paskirtą nacionalinę įstaigą.

Nacionalinis ryšių punktas turi pareigą atsižvelgti į nacionalinių socialinių partnerių nuomonę pagal nacionalinės teisės aktus ir (arba) praktiką.

Kaip veikia nacionaliniai ryšių punktai?

Kiekvienas ryšių punktas vadovauja savo trišaliam tinklui, kurį sudaro vyriausybinės įstaigos bei darbuotojų ir darbdavių organizacijų atstovai. Nacionalinio tinklo struktūros EU-OSHA nenustato, jis kuriamas atsižvelgiant į konkrečią padėtį valstybėje narėje.

Šis tinklas padeda dirbti EU-OSHA ir prisideda prie produktų ir informacijos sklaidos nacionalinėms suinteresuotosioms šalims mechanizmo. Be to, ryšių punktai aktyviai dalyvauja planuojant ir įgyvendinant EU-OSHA kampanijas ir skiriant nacionalinius ekspertus į Agentūros grupes ir seminarus.

Kokia yra ne valstybių narių padėtis?

Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas, kaip EEE šalys taip pat turi nacionalinius ryšių punktus, kurie pilnateisiškai dalyvauja EU-OSHA ryšių punktų tinklo veikloje ir turi tas pačias teises kaip ES valstybės narės. Šveicarija, kaip ELPA šalis, taip pat dalyvauja EU-OSHA ryšių punktų tinklo veikloje.

Be to, EU-OSHA taip pat turi nacionalinius ryšių punktus Vakarų Balkanų regione ir Turkijoje. Jų veikla vykdoma pagal programą, kuri finansuojama iš Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP) lėšų. Šiuo metu dalyvauja šios šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas (pagal JT ST rezoliuciją 1244/99), Juodkalnija, Serbija ir Turkija.

Šiuo bendradarbiavimu siekiama padėti šioms šalims pasirengti ateityje pilnateisiškai dalyvauti EU-OSHA tinklo veikloje ir padėti plėtoti rizikos prevencijos kultūrą. Daugiausia remiama veikla, susijusi su informacijos mainais ir informuotumo apie DSS didinimu, vykdoma pagal Sveikų darbo vietų kampanijas.