Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymosi gerinimas

© EU-OSHA/Jim Holmes

Kadangi darbo struktūra, organizavimas ir kontrolė tebesikeičia, dabar kaip niekad svarbu užtikrinti, kad įmonės vykdytų savo įsipareigojimus pagal darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) taisykles. Skatindama laikytis DSS taisyklių 2021–2024 m. EU-OSHA nagrinėja DSS standartų atitikčiai įtakos turinčius veiksnius, siekiant skatinti įmonių pastangas gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą palaikančias organizacines sąlygas.

DSS atitikties gerinimas labai mažose ir mažosiose įmonėse

Labai mažoms ir mažosioms įmonėms ypač sunku laikytis DSS taisyklių. Tačiau ankstesniuose EU-OSHA tyrimuose nustatyta, kad labai mažose ir mažosiose įmonėse didelę įtaką DSS atitikties reikalavimų laikymuisi daro tam tikri išorės veiksniai:

  • teisės aktų vykdymo užtikrinimas;
  • tiekimo grandinės poveikis;
  • išorės DSS paslaugos;
  • socialinės ar sektorių normos;
  • finansinė parama.

Šios veiklos tikslas – imtis tolimesnių su šiomis išvadomis susijusių veiksmų ir peržiūrėti teikiamos paramos rūšis ir ištirti novatoriškas atitikties užtikrinimo strategijas. Nors ypač daug dėmesio skiriama labai mažoms ir mažosioms įmonėms, taip pat atsižvelgiama ir į svarbų didesnių įmonių vaidmenį kuriant atitikties reikalavimų laikymąsi skatinančią aplinką.

Tyrimų programos etapai

Atlikus pirminę bendrąją DSS atitikties apžvalgą, buvo nustatytos tolimesnių išsamių tyrimų dvi pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys:

  • pirmoji susijusi su rinka grindžiamais DSS skatinimo metodais ir gilinasi į politiką ir strategijas, darančias įtaką tiekimo grandinės ryšiams, kad būtų gerinamas DSS taisyklių laikymasis, ypač daug dėmesio skiriant žemės ūkio maisto produktų ir statybos sektoriams;
  • atliekant antrosios krypties tyrimus daugiausia dėmesio skiriama valstybės įtakai, t. y., reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo metodams, skirtiems užtikrinti DSS atitikties reikalavimų laikymąsi, siekiant nustatyti inspekcijų ir prevencijos tarnybų taikomą novatorišką praktiką, skirtą remti DSS.

COVID-19 poveikis DSS atitikties reikalavimų laikymuisi

Bendrojoje apžvalgoje taip pat nustatyta, kad reikia išnagrinėti, kokį poveikį DSS atitikties reikalavimų laikymuisi daro COVID-19 sukelti sunkumai. Tai akivaizdžiausiai atsiskleidžia žemės ūkio maisto produktų ir statybos sektoriuose, nes šių sektorių darbuotojai yra vieni labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos ir tiekimo grandinės sutrikimų. Tyrimu siekiama prisidėti plėtojant politiką, gerinančią darbo sąlygas padedant įmonėms laikytis DSS taisyklių.