Saugios darbo vietos. Sustabdykime pandemiją

Image

COVID-19: Ištekliai darbo vietoms

COVID-19 pandemija – vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susidūrė visuomenė ir įmonės. Įveikti šį iššūkį galėsime tik, jei bendromis jėgomis stabdysime šios ligos plitimą ir kursime saugią ir sveiką darbo aplinką tiek namuose nuotoliniu būdu dirbantiems žmonėms, tiek į įprastines darbo vietas sugrįžusiems darbuotojams. Šioje skiltyje pateikiamas gairių, informuotumo didinimo medžiagos ir papildomų nuorodų šia tema rinkinys.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Ilgalaikio COVID sindromo poveikis darbuotojams ir darbo vietoms ir DSS vaidmuo

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Darbovietėse, kuriose darbuotojai gali užsikrėsti virusu, priklausančiu biologinių veiksnių kategorijai, darbdaviai turi atlikti darbo vietos rizikos vertinimą ir imtis atitinkamų priemonių. Šiame puslapyje pateiktomis gairėmis siekiama padėti darbdaviams vykdyti šias pareigas. Būtiniausi teisiniai reikalavimai nustatyti Biologinių veiksnių direktyvoje. Daugiau informacijos šia tema galima rasti mūsų skiltyje apie pavojingas medžiagas (po antrašte Biologiniai veiksniai).

ES gairės

Kaip darbovietės gali praktiškai padėti suvaldyti šią pandemiją ir apsaugoti darbuotojus? Žinios ir informuotumas yra labai svarbūs – kiekvienas turi būti gerai informuotas apie tai, kaip virusas plinta, infekcijos simptomus ir kaip kuo labiau sumažinti tikimybę užsikrėsti. Mūsų gairės padeda organizacijoms teikti darbuotojams reikalingą informaciją ir imtis infekcijos prevencijos priemonių.

COVID-19. Grįžimas į darbo vietą. Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga (PDF versija)

Informuotumui didinti skirtas Napo filmas „Sustabdykime pandemiją“

Nuotolinis darbas

Epidemics and the Workplace

Dėl COVID-19 pandemijos taikomas karantinas privertė milijonus Europos darbuotojų visą darbo dieną dirbti iš namų ir taip saugotis nuo viruso. Tokia nauja realybė gali turėti poveikį mūsų fizinei ir psichinei būklei. Šios gairės parodo, kaip žmonėms veiksmingai apsisaugoti dirbant nuotoliniu būdu iš namų.

Praktiniai patarimai, padedantys užtikrinti, kad nuotolinis darbas iš namų būtų kuo sveikesnis, saugesnis ir veiksmingesnis

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams pažaboti skirtų praktinių priemonių ir gairių duomenų bazė: nuotolinis darbas

Informuotumui didinti skirtas filmas „Napas dirba nuotoliniu būdu, kad padėtų sustabdyti pandemiją“

ES ir tarptautinių organizacijų ištekliai

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming