Europos Parlamento bandomasis projektas, susijęs su vyresnio amžiaus darbuotojų sauga ir sveikata

Projektą „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) senėjančios darbo jėgos sąlygomis“ inicijavo ir finansavo Europos Parlamentas (žr. 2012 m. vasario 29 d. Europos Bendrijų oficialųjį leidinį, II/230–II/231), o Europos Komisijos pavedimu šį projektą įgyvendino EU-OSHA.

Europos Parlamentas siekė ištirti būdus, kaip pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą, atsižvelgiant į uždavinius, susijusius su darbo jėgos senėjimu, ir padėti formuoti politiką šioje srityje. Agentūros įgyvendintame projekte išsamiai apžvelgiami klausimai, susiję su senėjimu, darbu ir DSS, ir pateikiama politikos ir iniciatyvų, kuriomis sprendžiami su Europos darbo jėgos senėjimu susiję uždaviniai, analizė. Įgyvendinant projektą, taip pat atsižvelgta į Eurofound tyrimą dėl tvaraus darbo.

Internete galima susipažinti su interaktyvia pagrindinių projektų rezultatų vizualizacija, įskaitant demografinius duomenis, duomenis apie užimtumą, darbo sąlygas ir sveikatą, taip pat DSS pavyzdžius ir susijusią Europos politiką, kuria sprendžiami su darbo jėgos senėjimu susiję uždaviniai. 

Vykdant projektą parengtos ataskaitos

BENDRA ANALIZĖ

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Galutinė bendra analitinė ataskaita. Ataskaitoje apibendrinamos projekto išvados ir pateikiami įvairių lygių ir rūšių auditorijai skirtos politinės gairės ir rekomendacijos.

 

DARBO JĖGOS SENĖJIMAS IR PADARINIAI DARDUOTOJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI

Darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai. Tyrimo apžvalga. Tyrimas pagrįstas dokumentų ir duomenų analize, kurią atliekant buvo nagrinėjama su minėtomis temomis susijusi informacija.

Moterys ir darbo jėgos senėjimo padariniai darbuotojų saugai ir sveikatai. Tyrimo apžvalga. Tyrimas pagrįstas dokumentų ir duomenų analize.

 

POLITIKA, STRATEGIJOS IR PROGRAMOS

ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų analitinė ataskaita. Ataskaitoje aptariami su darbo jėgos senėjimu susiję DSS uždaviniai ir politikos sritys, darančios įtaką DSS, pvz., užimtumas ir socialiniai reikalai, visuomenės sveikata ir švietimas.

 

REABILITACIJA IR GRĮŽIMAS Į DARBĄ 

Reabilitacija ir grįžimas į darbą: ES ir valstybių narių politikos, strategijų ir programų analitinė ataskaita.

Tyrimo apie reabilitaciją ir grįžimą į darbą apžvalga. Tyrimas atliktas pasitelkiant dokumentų ir duomenų analizę, siekiant pateikti šios srities žinių ir rekomendacijų apžvalgos santrauką.

9 atvejų tyrimai, susiję su reabilitacijos ir (arba) grįžimo į darbą programomis. Atvejų tyrimuose aprašomos ekspertų, suinteresuotųjų šalių arba dalyvavusiųjų nuomonės.

 

NACIONALINĖ PADĖTIS

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Šalių aprašymai. Informacija buvo surinkta kiekvienos šalies ekspertams atliekant dokumentų ir duomenų analizę, kurią papildė grupių diskusijos, į kurias buvo įtraukti dešimties valstybių narių DSS tarpininkai ir ekspertai.

Šalių aprašai įvairiomis kalbomis

 

GEROJI PATIRTIS IR IŠTEKLIAI

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Darbo vietoje taikomos gerosios patirties ir paramos poreikių analizė. Ataskaitoje apibendrinamos atvejo tyrimo ir kokybinio tyrimo išvados.

24 atvejų tyrimai, susiję su darbo vietoje taikoma gerąja patirtimi. Atvejų tyrimuose aprašoma gerąją patirtį taikančių asmenų patirtis ir mažųjų įmonių nuomonės ir poreikiai.

Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Darbo vietoms skirtų išteklių apžvalga

 

Daugiakalbis e. vadovas apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą darbo jėgos senėjimo sąlygomis

Suinteresuotųjų šalių konferencija

2015 m. rugsėjo 22 d. Briuselyje surengtoje suinteresuotųjų šalių konferencijoje valstybių narių atstovams ir Europos lygmens politikos formuotojams pristatyti pagrindiniai projekto faktai ir išvados.

Žr. daugiau apie konferenciją

Šiuo projektu remiama 2016–2017 m. saugių darbo vietų kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“, nes jame pateikiama pagrindinė informacija apie kampaniją.