You are here

Pavojingos medžiagos

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Pavojingų medžiagų, t. y. bet kokių skystų, dujinių arba kietų medžiagų, dėl kurių kyla pavojus darbuotojų sveikatai ar saugai, galima aptikti beveik visose darbo vietose. Visoje Europoje milijonai darbuotojų susiduria su cheminiais ir biologiniais veiksniais, kurie jiems gali pakenkti.

Faktiškai 15 % ES darbuotojų dirbdami savo darbą naudoja pavojingas medžiagas, o dar 15 % darbuotojų dirba aplinkoje, kurioje kvėpuoja dūmais, garais, milteliais arba dulkėmis.

Kai kurios ypač pavojingos medžiagos, pvz., asbestas, kuris sukelia plaučių vėžį ir kitas mirtinas kvėpavimo takų ligas, šiuo metu yra uždraustos arba jų naudojimas yra griežtai kontroliuojamas. Tačiau kitos pavojingos medžiagos vis dar plačiai naudojamos, o galiojančiais teisės aktais padedama užtikrinti tinkamą su šiomis medžiagomis susijusios rizikos valdymą.

Rizika sveikatai

Sveikatos problemos, kurių gali kilti dirbant su pavojingomis medžiagomis, yra labai įvairios: tai ir nedidelis akių ir odos dirginimas, ir sunkūs padariniai, pvz., apsigimimai ir vėžys.  Padariniai gali būti ūmūs arba ilgalaikiai, o kai kurios medžiagos gali turėti kumuliacinį poveikį. Toliau nurodyti kai kurie dažniausiai pasitaikantys pavojai:

Biologiniai veiksniai

Bakterijų, virusų, grybelio sukėlėjų ir parazitų randama įvairiuose sektoriuose. Paprastai šie veiksniai nėra matomi, o tai reiškia, kad į jų keliamą riziką gali būti neatsižvelgiama.

Kai kurių sektorių darbuotojams žalingi biologiniai veiksniai kelia ypač didelį pavojų, pavyzdžiui:

 • sveikatos apsaugos;
 • žemės ūkio;
 • veterinarijos paslaugų;
 • valymo ir priežiūros;
 • nuotekų ir atliekų tvarkymo;
 • sodininkystės;
 • laboratorinio darbo.

Sužinokite daugiau:

Kiti su biologiniais veiksniais susiję leidiniai:

Kylanti rizika

Dėl naujų technologijų, sektorių plėtros ir darbo organizavimo tvarkos pakeitimų gali atsirasti didesnė biologinių arba cheminių veiksnių keliamos žalos rizika. Pavyzdžiui, aplinkos sektoriuje dėl naujoviškų technologijų gali atsirasti sunkiai pastebimų rizikos veiksnių. Kitas pavyzdys: vis daugiau paslaugų, pvz., namų priežiūros ir atliekų tvarkymo, sektoriuje dirbančių darbuotojų susiduria su pavojingomis medžiagomis ir nors šiuose sektoriuose kyla įvairių pavojų, tačiau informuotumas apie juos yra žemas. Dabar kaip niekad svarbu, kad darbdaviai ir darbuotojai suprastų galimą riziką ir imtųsi prevencinių veiksmų.

Sužinokite daugiau apie kylančią riziką, žaliąsias darbo vietas ir nanomedžiagas.

Daugiau informacijos, susijusios su kylančia rizika:

Patarimai darbdaviams

Siekdami apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų, darbdaviai pirmiausia turi įvertinti riziką. Tuomet reikėtų imtis veiksmų, kurie padėtų pašalinti arba kuo labiau sumažinti kylančią riziką. Galiausiai reikėtų reguliariai stebėti situaciją ir peržiūrėti, ar taikomos priemonės yra veiksmingos.

Valstybės narės sukūrė įvairių modelių, kuriuos naudodamos mažosios ir vidutinės įmonės gali įvertinti riziką. Apsilankykite „OSHwiki“ interneto svetainėje ir skaitykite daugiau apie pavojingų medžiagų keliamos rizikos valdymą.

Darbdaviai taip pat turi atsižvelgti į visas pažeidžiamas grupes (pvz., jaunus darbuotojus, nėščias arba krūtimi maitinančias ir dirbančias moteris), kurių speciali apsauga yra nustatyta įstatymuose.

Prevencinės priemonės

Europos teisės aktuose nustatytas priemonių, kurių darbdaviai turi imtis, kad galėtų kontroliuoti darbuotojams pavojingų medžiagų keliamą riziką, eiliškumas. Svarbiausios kontrolės priemonės yra susijusios su medžiagų šalinimu ir keitimu.

Gera komunikacija

Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą, juos reikėtų informuoti apie:

 • darbdavio atlikto rizikos vertinimo išvadas;
 • kylančius pavojus ir galimą jų poveikį;
 • priemones, kurių darbuotojai gali imtis, kad apsisaugotų patys ir apsaugotų kitus;
 • nerimą keliančių problemų nustatymo ir aptikimo tvarką;
 • asmenis, kuriems darbuotojai turėtų pranešti apie problemas;
 • bet kokio pavojaus arba sveikatos stebėjimo rezultatus;
 • prevencines priemones, kurių reikia imtis dirbant su priežiūra susijusį darbą;
 • pirmosios pagalbos suteikimo ir reagavimo skubiais atvejais procedūras.

Skaitykite EU-OSHA e. faktus apie pavojingas medžiagas ir sėkmingą komunikaciją darbo vietoje.

Teisinės apsaugos priemonės

Pagal įstatymus ES darbdaviai privalo saugoti savo darbuotojus nuo žalos, kurios jie gali patirti dėl darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų. Darbdaviai privalo įvertinti riziką ir, atsižvelgdami į tokio vertinimo rezultatus, imtis atitinkamų veiksmų. Jie taip pat turi pareigą teikti darbuotojams informaciją ir rengti mokymo kursus, susijusius su pavojingomis medžiagomis ir pavojingais šalutiniais produktais. Ieškokite susijusių ES teisės aktų santraukų.

ES taisyklės, kuriomis reglamentuojama darbuotojų sauga ir sveikata, yra perkeltos į nacionalinės teisės aktus, tačiau valstybės narės taip pat turi teisę nustatyti papildomas arba griežtesnes nuostatas, kuriomis reglamentuojama darbuotojų apsauga. Todėl svarbu, kad kiekvienos atitinkamos šalies įmonės gerai išnagrinėtų konkrečius teisės aktus.

Sužinokite daugiau: