Kylanti rizika

Darbas ir darbo vietos nuolat keičiasi dėl diegiamų naujų technologijų, naudojamų medžiagų ir darbo procesų, darbo jėgos ir darbo rinkos struktūros pokyčių bei naujų įdarbinimo ir darbo organizavimo formų. Dėl šios priežasties gali kilti nauja rizika ir atsirasti uždavinių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata. Šią riziką ir uždavinius reikia numatyti ir spręsti, kad ateityje būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata.

Vienas iš pagrindinių EU-OSHA uždavinių – nustatyti ir teikti patikimus, kokybiškus duomenis apie šią naują ir kylančią riziką darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS), kurie atitinka politikos formuotojų ir tyrėjų poreikius ir leidžia jiems laiku imtis efektyvių veiksmų.

Šiuo tikslu EU-OSHA Europos rizikos stebėjimo tarnyba, remdamasi tyrimais ir konsultacijomis su ekspertais, renka ir nagrinėja duomenis apie tendencijas ir pagrindinius veiksnius, darančius poveikį darbo vietoms ir darbuotojų saugai ir sveikatai. Ji rengia diskusijoms skirtus dokumentus, ataskaitas, santraukas ir vaizdinę medžiagą, kurios tikslinė auditorija yra politikos formuotojai, socialiniai partneriai, tyrėjai ir ES ir nacionalinio lygmens įdarbinimo tarnybos; taip siekiama visiems šiems subjektams suteikti informaciją ir priemones, kurios yra būtinos norint veiksmingai spręsti naujus ir kylančius uždavinius.

Galutinis tikslas yra didinti informuotumą apie tai, kaip visų rūšių pokyčiai (technologiniai, visuomeniniai, politiniai ir ekonominiai) gali paveikti Europos darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat skatinti laiku užkirsti kelią būsimoms DSS problemoms, siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą ateityje.

Kylančios rizikos nustatymas

Įžvalgos

EU-OSHA įgyvendina įvairius įžvalgų projektus, kuriais siekiama įvertinti galimas naujų technologijų, naujų darbo būdų ir visuomeninių pokyčių pasekmes darbuotojų saugai ir sveikatai. Projektais siekiama ne tik nustatyti naują riziką jos atsiradimo metu, bet ir numatyti pokyčius, kurie galėtų daryti poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai.

EU-OSHA įžvalgų projektuose remiamasi įvairiais metodais, įskaitant literatūros peržiūras, konsultacijas su ekspertais ir scenarijų kūrimą. EU-OSHA organizuoja praktinius seminarus, kad kauptų žinias, padėtų platinti rezultatus ir skatintų diskusijas.

Šia darbo programa siekiama pagrįsti politikos formavimą ir padėti nustatyti veiksmų ir tyrimų prioritetus. Įžvalgų tyrimai gali turėti didelį poveikį politikai; pavyzdžiui, jie gali padėti politikos formuotojams nustatyti naujoviškus sprendimo būdus, be to, tokie tyrimai skatina laikytis ilgalaike strategija pagrįsto požiūrio.

Be kita ko, apžvelgtos žaliųjų darbo vietų, IRT / skaitmeninimo, žiedinės ekonomikos ir klimato kaitos temos.

Be to, daugybėje su konkrečiu sektoriumi susijusių leidinių apie žemės ūkio ir miškininkystės ateitį aptariamos naujos ir kylančios galimybės ir rizikos. 

Ekspertų parengti diskusijoms skirti dokumentai

EU-OSHA skelbia ekspertų parengtus diskusijoms skirtus peržiūros dokumentus, kad visoje ES skatintų DSS ekspertų ir politikos formuotojų diskusijas darbo ateityje ir naujais su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiais klausimais. Šių dokumentų išvadose dažnai pateikiami pasiūlymai dėl sričių, kuriose reikia atlikti papildomus tyrimus arba imtis tolesnių veiksmų.

Įvairiose apžvalgose aptariamos temos, be kita ko, apima visuomenės patalką, robotiką ir darbo rezultatus gerinančius vaistus, trimatį spausdinimą, stebėsenos technologijas ir mažmeninės e. prekybos sektorių.

Susipažinkite su visais ekspertų parengtais diskusijoms skirtais dokumentais apie kylančią riziką