Dalyvavimo kriterijai

Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų konkursui skirtų paraiškų teikimo terminas baigėsi.

Kokie geros praktikos pavyzdžiai yra tinkami?

Paraiškose galima nurodyti bet kokius realius veiksmingo streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo pavyzdžius. Jose reikia aiškiai parodyti, kaip gera praktika taikoma darbo vietoje (hipotetiniai pavyzdžiai nėra tinkami). Galimos priemonės:

 • nuodugnus psichosocialinės rizikos darbe įvertinimas ir praktiniai veiksmai, kurių tikslas – bendromis jėgomis užkirsti kelią psichosocialinei rizikai arba ją mažinti;
 • organizaciniai veiksmai, kurių tikslas – mažinti stresą darbe, įskaitant pirmines (rizikos šalinimo), antrines (darbuotojų apsaugojimas nuo rizikos, kurios negalima pašalinti) ir tretines (pagalba darbuotojams, patiriantiems stresą ir susiduriantiems su psichosocialinėmis problemomis) priemones;
 • organizacinės priemonės, sutelktos į aukščiausios ir vidurinės grandies vadovų vaidmenį kuriant gerą psichosocialinę darbo aplinką;
 • holistinio požiūrio į darbuotojų saugą ir sveikatą puoselėjimas, įskaitant psichosocialinės rizikos vertinimą ir valdymą, ir psichikos sveikatos darbo vietoje stiprinimą;
 • praktinių priemonių, skirtų stresui ir psichosocialinei rizikai darbo vietoje vertinti ir valdyti, kūrimas ir įgyvendinimas.

Ką nurodyti paraiškoje?

Konkurso vertinimo komisija vertins, kaip įmonė ar organizacija įrodo, kad:

 • iš tikrųjų veiksmingai valdo psichosocialinę riziką ir stresą darbe;
 • taiko naujoviškas į darbo vietą orientuotas priemones;
 • sėkmingai įgyvendina nurodytas priemones;
 • realiai ir akivaizdžiai gerina saugą ir sveikatą;
 • atsižvelgia į darbuotojų įvairovę;
 • spręsdama atitinkamus klausimus leidžia dalyvauti darbuotojams ir jų atstovams;
 • jos taikomos priemonės yra ilgalaikės;
 • jos taikomų priemonių modelius galima  pritaikyti kitose darbo vietose (įskaitant darbo vietas kitose valstybėse narėse ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse);
 • priemonės yra pakankamai naujos arba dar mažai žinomos.

Be to, priemonė turi atitikti valstybės narės, kurioje ji įgyvendinama, teisės aktų reikalavimus, geriausiu atveju net juos viršyti. Individualios priemonės, pvz., mokymai, taip pat turi parodyti platesnį požiūrį į psichosocialinės rizikos valdymą darbe.

Geros praktikos pavyzdžiai neturėtų būti sukurti vien komerciniais tikslais. Tai pasakytina apie produktus, priemones arba paslaugas, kurios yra arba gali būti teikiamos rinkai.

Kas gali dalyvauti?

Paraiškas dalyvauti geros praktikos apdovanojimų konkurse gali teikti ES valstybių narių, šalių kandidačių, potencialių šalių kandidačių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių įmonės arba organizacijos, būtent:

 • individualios įmonės;
 • įmonės arba organizacijos, dalyvaujančios produkto, įrangos arba personalo tiekimo grandinėje;
 • mokymo paslaugų teikėjai ir švietimo bendruomenės nariai;
 • darbdavių organizacijos, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos;
 • regionų arba vietos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos paslaugų teikėjai, draudimo paslaugų teikėjai ir kitos tarpininkų organizacijos;
 • oficialūs saugių darbo vietų kampanijos partneriai.

Kaip dalyvauti?

Geros praktikos apdovanojimų konkursą nacionaliniu lygmeniu koordinuoja EU-OSHA ryšių punktų tinklas (www.healthy-workplaces.eu/fops). Išsamią informaciją apie tai, kaip dalyvauti konkurse, jums gali suteikti jūsų šalies tinklo partneris.

Paraiškos pirmiausia vertinamos nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinių laimėtojų paraiškos teikiamos Europos konkursui, kuriame atrenkami ir paskelbiami galutiniai laimėtojai.

Jeigu esate tarptautinė arba Europos organizacija ir oficialus saugių darbo vietų kampanijos partneris, galite kreiptis tiesiai į EU-OSHA. Išsamią informaciją apie paraiškų teikimą geros praktikos apdovanojimų konkursui Europoje galima gauti el. paštu gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Daugiau informacijos pateikiama skrajutėje „2014-2015 m. geros praktikos apdovanojimai“