Su kancerogenais susijusių veiksmų gairės

Veiksmai siekiant spręsti profesinio vėžio problemas

Nustatyta, kad vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių Europos Sąjungoje priežastis. Akivaizdu, kad siekiant sumažinti profesinio vėžio atvejų skaičių galima nuveikti daugiau, būtent dėl to 2016 m. gegužės 25 d. šešios Europos organizacijos pasirašė paktą, kuriuo įsipareigojo kurti savanorišką veiksmų programą, siekdamos didinti informuotumą apie su kancerogenų poveikiu susijusią riziką darbe ir keistis gerąja patirtimi.

Organizacijos partnerės yra šios:

Susitarimas buvo atnaujintas 2019 m. lapkričio 28 d. Jį pasirašė Suomijos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija ir Vokietijos federalinė Darbo ir socialinių reikalų ministerija, kurios Austrijai, Nyderlandams ir dar keturiems Europos partneriams (Europos Komisijai, EU-OSHA, ETUC ir Business Europe) padėkojo už pasiaukojamą darbą.

Paktą pasirašiusios šalys parengė programos veiksmų gaires. Prie programos raginamos prisidėti valstybės narės, socialiniai partneriai, įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos ir kitos Europos (ir net kitų pasaulio šalių) organizacijos.

Tikslius partnerių įsipareigojimus sužinosite perskaitę naująjį susitarimą.

Prevencijos įmonėse stiprinimas

Per programos vykdymo laikotarpį bus rengiama ir įgyvendinama, be kita ko, ši veikla:

  • informacijos apie ribines vertes teikimas darbdaviams ir darbdavių ir darbuotojų informuotumo apie su kancerogenų poveikiu susijusią riziką, visų pirma mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ), didinimas;
  • informacijos apie rizikos vertinimo metodus ir galimas rizikos valdymo priemones teikimas darbdaviams;
  • elgsenos ir kultūros gamybos cechuose keitimas;
  • daugelio konkrečių ekonomiškai efektyvios gerosios patirties, susijusios su konkrečiomis kancerogeninėmis medžiagomis, pavyzdžių, kurie gali būti įgyvendinami MVĮ, rinkimas, apibūdinimas ir galimybės su jais susipažinti suteikimas;
  • valstybės narės ir organizacijos bus skatinamos siūlyti konsultuoti arba megzti partnerystę vadovaujant konkrečiai veiksmų programos daliai, pavyzdžiui, susijusiai su konkrečia kancerogenų grupe arba konkrečiu sektoriumi.

Tikėtina, kad programa bus naudinga pirmiausia mažesnėms įmonėms, kurių geroji patirtis ribota. Taip pat tikimasi, kad dėl didesnio informuotumo bus diegiamos gamybos procesų naujovės, dėl kurių kancerogeninės medžiagos bus pakeistos saugesnėmis alternatyvomis.

Dalyvavimas įgyvendinant veiksmų gaires

Siekiant išvengti kancerogenų poveikio, šešios organizacijos ragina visus imtis priemonių, įgyvendinti gerąją patirtį ir didinti informuotumą.

Gerosios patirties sąvoka turi būti aiškinama plačiai: tai visos iniciatyvos, kuriomis remiamos darbuotojų ir darbdavių pastangos siekiant apsisaugoti nuo kancerogeninių medžiagų darbe. Gerosios patirties pavyzdžiai: techninės priemonės, informuotumo didinimo veikla, rizikos vertinimo priemonės, pramonės sektorių metodai, prevencijos kultūros priemonės, įmonių bendradarbiavimas, valstybių narių, mokslinių tyrimų institutų ar ekonomikos sektorių bendradarbiavimas ir pan.

Įgyvendinant veiksmų gaires, organizacijos kviečiamos pranešti apie savo (planuojamas) iniciatyvas ir (arba) pareikšti norą bendradarbiauti su kitais partneriais.

Jei norite pasiūlyti savo iniciatyvą, apsilankykite svetainėje adresu http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Tolesni veiksmai

EU-OSHA padeda reklamuoti programą ir padės partneriams rengti metinį renginį, kuriuo bus siekiama didinti informuotumą ir įvertinti pažangą. Be to, vykdant EU-OSHA 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampaniją, daugiausia dėmesio skiriama pavojingų medžiagų temai, nes ji susijusi su veiksmų gairėmis ir jų tikslais.

Pagal šią programą nustatoma veiksmų programa, kurią įgyvendinant dalyvaus įvairios ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės: programa pradėta įgyvendinti 2016 m., t. y. tuo metu, kai Tarybai pirmininkavo Nyderlandai.

Papildoma informacija:

Išsamios informacijos apie planuojamas bendras pastangas siekiant sumažinti profesinio vėžio atvejų skaičių ieškokite veiksmų gairėse.

„OSHwiki“ susiję straipsniai:

Su veiksmų gairėmis susijęs metinis EU-OSHA renginys – 2017 m. spalio 18 d. A+A kongresas. Seminaro santrauka internete

2019 m. lapkričio 27–28 d. Suomijos pirmininkavimui ES skirtos konferencijos pranešimai

2016 m. gegužės 23–25 d. Amsterdamo konferencijos, skirtos profesinio vėžio prevencijai, pranešimai