Vadovų ir darbuotojų dalyvavimas

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Tvirta, veiksminga ir matoma lyderystė yra naudinga darbuotojų saugai ir sveikatai. Be to, gera darbuotojų sauga ir sveikata yra lemiamas sėkmingo verslo veiksnys.

Darbuotojų apsauga nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos problemų yra ne tik teisinė ir etinė pareiga, bet ir įmonės augimo ir klestėjimo garantija.

Rizikos mažinimas pagal principą „iš viršaus į apačią“

Įmonių vadovai (vyresnieji vadovai, direktoriai ir (arba) valdyba) turi galimybę užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir sveikatos problemoms darbo vietoje. Šiuo tikslu jie gali:

 • parengti veiksmingą DSS valdymo strategiją ir apie ją informuoti;
 • sukurti patikimas darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemas;
 • stebėti šių sistemų veikimą;
 • visada laikytis visų saugumo procedūrų ir taip rodyti gerą pavyzdį;
 • motyvuoti darbuotojus, kad jie dalyvautų užtikrinant tinkamą darbuotojų saugą ir sveikatą.

Prastos lyderystės kaina

Dėl neveiksmingos arba nesamos lyderystės sprendžiant DSS klausimus gali įvykti nelaimingi atsitikimai arba net žūti darbuotojai, taip pat susilpnėti fizinė ir psichinė darbuotojų sveikata. Visa tai gali pakenkti įmonės reputacijai. Prasta lyderystė, tiesą sakant, sukelia didelius finansinius nuostolius, pvz., dėl darbuotojų nedarbingumo, iššvaistyto laiko ir kompensacijų mokėjimo.

Kita vertus, gera lyderystė sprendžiant DSS klausimus padeda:

 • užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir ligoms;
 • didinti našumą ir efektyvumą;
 • gerinti darbuotojų moralę;
 • įmonėms sudaryti naujas sutartis ir pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų.

Lyderystė darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Norėdami, kad jūsų organizacija iš tikrųjų gautų geros lyderystės DSS srityje teikiamą naudą, galite imtis kelių paprastų priemonių. Toliau pateikiama keletas praktinių patarimų, pagrįstų Didžiosios Britanijos darbuotojų sveikatos ir saugos inspektoriaus parengtomis gairėmis:

 • reguliariai vertinkite riziką ir, atsižvelgdami į vertinimo rezultatus, imkitės atitinkamų veiksmų;
 • įdarbindami naujus darbuotojus, diegdami naujus procesus ir darbo metodus, visada apsvarstykite poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • žinokite, kad veiksminga yra tik matoma lyderystė; užtikrinkite, kad vadovai nuolat apsilankytų jūsų organizacijos žemiausios grandies darbuotojų darbo vietose ir su jais aptartų DSS problemas ir jų sprendimo būdus;
 • rodykite savo įsipareigojimą užtikrinti, kad saugos ir sveikatos klausimai visada būtų numatyti valdybos posėdžių darbotvarkėje;
 • visiems vadovams suteikite mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos tema ir didinkite informuotumą apie DSS naudą.

Darbas drauge ir darbuotojų dalyvavimas

Vienas iš pagrindinių geros lyderystės sprendžiant DSS klausimus aspektų yra susijęs su darbuotojų dalyvavimu. Darbdaviai yra teisiškai įpareigoti konsultuotis su darbuotojais jų saugos ir sveikatos klausimais. Tačiau daug naudingiau laikytis ne tik būtiniausių reikalavimų. Tikėtina, kad DSS valdymas bus daug sėkmingesnis, jei bus pagrįstas aktyviu darbuotojų dalyvavimu ir darbuotojų ir vadovų dialogu.

2012 m. EU-OSHA pradėjo įgyvendinti dviejų metų trukmės kampaniją šia tema – 2012–2013 m. saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“.

Ši kampanija baigta surengus apibendrinamąjį renginį, per kurį kampanijos partneriai pasikeitė gerosios patirties pavyzdžiais ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose tema „Vadovų mokymas“ ir „Saugos ir sveikatos kultūra organizacijoje“. Skaitykite renginio santrauką.