Sveikatos problemų nustatymas atliekant sveikatos priežiūrą

Konkretų neigiamą poveikį darbo vietoje ir su tuo susijusias pasekmes sveikatai galima nustatyti ir stebėti vykdant sveikatos priežiūrą ir patikrinimus ir atliekant:

  • medicininius sveikatos patikrinimus, vykdomus atsižvelgiant į darbo vietoje daromą poveikį ir sąlygas;
  • biologinius bandymus (įskaitant biostebėseną), susijusius su konkrečiais rizikos rodikliais.

Sveikatos priežiūros programos turėtų būti rengiamos tik jeigu jos padeda gerinti saugą ir rizikos prevenciją ir atitinka keturis kriterijus: yra reikalingos, svarbios, moksliškai pagrįstos ir veiksmingos. Paprastai jas rengia profesinės sveikatos priežiūros tarnybos. Tarptautinės profesinės sveikatos komisijos parengtame etikos kodekse nustatyti etiniai sveikatos priežiūros kriterijai.

Kai kuriose Europos direktyvose ir konkrečiuose nacionalinės teisės aktuose nurodyta sveikatos priežiūros metodika ir turinys, atsižvelgiant į konkrečius veiksnius. Būtina saugoti įrašus, o darbuotojus reikėtų informuoti apie rezultatus. Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad ši informacija yra konfidenciali, darbdavys informuojamas tik apie darbuotojo tinkamumą darbui ir visas priemones, kurių reikia imtis darbo vietoje.

Direktyvose taip pat nustatyti reikalavimai, susiję su stebėsenos ir sveikatos priežiūros duomenų prieinamumu, ir konkrečios įrašų saugojimo taisyklės. Pavyzdžiui, Kancerogenų ir mutagenų direktyvoje nurodyta, kad informacija turi būti saugoma 40 metų.