Glossary

Chemical Terms

Chemikalas

Visuotinai vartojamas terminas, kuriuo apibūdinami cheminiai elementai, junginiai ir junginių bei elementų mišiniai.

Cheminė medžiaga

‘Substance’ means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition; cheminė medžiaga – natūralus arba gamybos proceso metu gautas cheminis elementas ir cheminių elementų junginys, įskaitant priedus, reikalingus jo stabilumui išlaikyti, ir priemaišas, atsirandančias gaminant, išskyrus tirpiklius, kurie gali būti atskirti nedarant poveikio cheminės medžiagos stabilumui ar nepakeičiant jos sudėties; Cheminis elementas arba dviejų ar daugiau cheminių elementų junginys.

Cheminis gaminys

An object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition Cheminis gaminys – daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą, paviršių ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis; Tipiniai cheminio gaminio pavyzdžiai: padangos, plastikiniai baldai, elektroniniai prietaisai, iš cheminio pluošto pagaminti tekstilės gaminiai, kabeliai.

Cheminis produktas

Produktas, kurį sudaro viena arba daugiau cheminių medžiagų arba junginių. Jo funkciją didžiąja dalimi nulemia jo cheminė sudėtis. Tipiniai cheminių produktų pavyzdžiai: klijai, dažai, rašalas, dezinfekcijos priemonės, biocidai, plastifikatoriai, silikonas, fejerverkai, tepalinės alyvos ir pan.

Cheminis veiksnys

Šis terminas vartojamas pagrindiniuose DSS teisės aktuose: 'Chemical agent`1 means any chemical element or compound, on its own or admixed, as it occurs in the natural state or as produced, used or released, including release as waste, by any work activity, whether or not produced intentionally and whether or not placed on the market; cheminis veiksnys – cheminis elementas ar junginys, grynas ar mišinyje, egzistuojantis natūraliai arba pagamintas, naudojamas arba išskiriamas, įskaitant atliekas, bet kokio darbo proceso metu, pagamintas tikslingai ar ne, teikiamas rinkai ar ne;

Dujos

Gas means a substance which:
(i) at 50 °C has a vapour pressure greater than 300 kPa
(absolute); or
(ii) is completely gaseous at 20 °C at a standard pressure of
101,3 kPa;
Dujos – tai cheminė medžiaga:
i) kurios garų slėgis esant 50 oC temperatūrai yra didesnis
kaip 300 kPa (absoliutus); arba
ii) kuri esant 20 oC temperatūrai ir normaliajam 101,3 kPa
slėgiui visiškai virsta dujomis;

Dulkės

Solid particles of a substance or mixture suspended in a gas
(usually air).
Dulkės - dujose (paprastai – ore) pakibusios kietosios
medžiagos ar mišinio dalelės

Dūmai

Sąvoka dūmai visų pirma taikoma ore esančiai smulkių kietųjų dalelių suspensijai, kuri dažnai atsiranda dėl ištirpusių cheminių medžiagų garavimo (pvz., virinimas arba gumos apdirbimo metu išsiskiriantys dūmai).

Generated air contaminants - see: Generated substances
Generated substances - generated air contaminants

Substances and air contaminants may be generated from processes at work places, e.g. combustion processes where fumes, exhausts and smoke is emitted and, grinding and cutting processes emitting dust. These generated substances and air contaminants may be dangerous.

Hazardous substance - see ‘Dangerous substance’

A substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex.

The classification of dangerous substances is based on categories defined in the CLP Directive. These categories include physical hazards (explosive, flammable, instable etc.) health hazards (all aspects of short and long term harm to health) and environmental hazards (aquatic environment etc.)

Often hazardous substances and dangerous substances are used like synonyms. There is no clear distinction, language preferences play a role.

Junginys

Cheminis junginys, kurį sudaro du ar daugiau cheminių elementų.

Kietoji medžiaga

Solid means a substance or mixture which does not
meet the definitions of liquid or gas (CLP)
Kietoji medžiaga – tai cheminė medžiaga arba mišinys,
kuris neatitinka dujų arba skysčio apibrėžties.
Tai yra medžiagos būklė. Jai būdingas struktūrinis
standumas ir atsparumas formos arba apimties
pakitimams.

Liquid

Liquid means a substance or mixture which:
(i) at 50 °C has a vapour pressure of not more than 300 kPa
(3 bar);
(ii) is not completely gaseous at 20 °C and at a standard
pressure of 101,3 kPa; and
(iii) which has a melting point or initial melting point of 20
°C or less at a standard pressure of 101,3 kPa;
Skystis – tai cheminė medžiaga arba mišinys:
i) kurio garų slėgis esant 50 oC temperatūrai yra ne
didesnis kaip 300 kPa (3 barai);
ii) kuris esant 20 oC temperatūrai bei normaliajam 101,3
kPa slėgiui nėra visiškai dujinio būvio; ir iii) kurio lydymosi temperatūra arba pradinė lydymosi
temperatūra esant normaliam 101,3 kPa slėgiui yra
20 oC arba mažesnė;

Mišinys

‘Mixture’ means a mixture or solution composed of two or
more substances.
Mišinys – dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar
tirpalas;

Pavojingoji cheminė medžiaga

A substance which fulfils the criteria relating to physical hazards, health hazards or environmental hazards, laid down in Parts 2 to 5 of Annex I of the CLP Regulation, and classified in relation to the respective hazard classes provided for in that Annex. Cheminė medžiaga arba mišinys, atitinkantys I priedo 2–5 dalyse nustatytus fizinio pavojaus, pavojingumo sveikatai arba aplinkai kriterijus, yra pavojingi ir klasifikuojami pagal atitinkamas tame priede numatytas pavojingumo klases. Pavojingųjų cheminių medžiagų klasifikacija yra pagrįsta CLP direktyvoje apibrėžtomis kategorijomis. Šios kategorijos apima fizinius pavojus (sprogios, degios, nestabilios ir pan. cheminės medžiagos), pavojus sveikatai (visi trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio sveikatai aspektai) ir
pavojus aplinkai (vandens aplinka ir pan.)
Sąvokos angl. „hazardous substances“ ir „dangerous
substances“ dažnai vartojamos kaip sinonimai. Aiškaus
skirtumo nėra, šiuo atveju reikšmę turi tai, kuriam terminui
teikiamas prioritetas.

Proceso metu išsiskiriantys teršalai

Proceso metu išsiskiriantys teršalai gali išsiskirti kaip bet kokios rūšies proceso teršalai, kurie daro poveikį darbo vietoje; tai, pvz., gali būti degimo procesai arba procesai, kurių metu pradinė medžiaga chemiškai ar fiziškai suyra arba kitaip pasikeičia.

Health and Safety

Degus

CLP išskiriama degiosios dujos, aerozoliai, skysčiai ir kietosios medžiagos ir šioms medžiagoms taikomi skirtingi kriterijai. Pagal supaprastintą apibrėžtį visos cheminės medžiagos, kurios gali užsiliepsnoti ir degti arba palaiko kitų medžiagų užsiliepsnojimą ir degimą, yra klasifikuojamos kaip degiosios medžiagos.

Hazard

A hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazards can affect people, property, processes; they can cause accidents and ill-heath, loss of output, damage to machinery, etc. 

Įkvėpimas

Oro įkvėpimas per kvėpavimo takus ir plaučius.

Kancerogenas

Carcinogen means a substance or a mixture of substances which induce cancer or increase its incidence. Kancerogenas – tai medžiaga ar medžiagų mišinys, sukeliantys vėžį ar didinantys jo paplitimą.

Kvėpavimo takus ir odą jautrinančios medžiagos

Kvėpavimo takus ir odą jautrinančios medžiagos

Mutagenas

A mutation means a permanent change in the amount or structure of the genetic material in a cell. The term ‘mutation’ applies both to heritable genetic changes that may be manifested at the phenotypic level and to the underlying DNA modifications when known (including specific base pair changes and chromosomal translocations). Mutacija – tai nuolatinis ląstelėje esančios genetinės medžiagos kiekio ar sandaros pokytis. Mutacijos terminas taikomas tiek paveldimiems genetiniams pokyčiams, kurie gali pasireikšti fenotipų lygiu, tiek žinomiems pagrindiniams DNR pakitimams (įskaitant konkrečius pagrindinių porų pokyčius ir chromosomų translokacijas). Terminai mutageniškas ir mutagenas taikomi medžiagoms, kurios padidina mutacijų skaičių ląstelių ir (arba) organizmų populiacijose.

Nurijimas

Maisto, vaistų, skysčių ar kitų cheminių medžiagų patekimas į kūną per burną.

Odą jautrinančios medžiagos

Skin irritation means the production of reversible damage to
the skin following the application of a test substance for up
to 4 hours
Odos dirginimas – tai grįžtamasis sužalojimas bandomąja
medžiaga veikiant ne ilgiau kaip 4 valandas.

Poveikis

Poveikis apibūdinamas kaip cheminės medžiagos buvimas darbuotojo aplinkoje, kurioje cheminė medžiaga gali būti įkvepiama, susiliesti su oda (taip pat akimis, ausimis) arba nuryjama. Contact of an organism with a chemical, radiological, or physical agent. Exposure is quantified as the amount of the agent available at the exchange boundaries of the organism (e.g. skin, lungs, gut) and available for absorption. Poveikis - organizmo sąveika su cheminiu, radiologiniu ar fiziniu agentu; poveikio kiekybinis įvertis apibrėžiamas agento kiekiu, kuris susikaupia organizmo mainų sluoksniuose (pvz., odoje, plaučiuose, žarnose) ir kurį galima absorbuoti.

Risk

Occupational risk refers to the likelihood and the severity of an injury or an illness occurring as a result of exposure to a hazard. 

Sensitising

Respiratory sensitiser means a substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance.

Sprogstamasis

An explosive substance or mixture is a solid or liquid substance or mixture of substances which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings. Sprogioji medžiaga ar mišinys – tai kieta ar skysta medžiaga ar medžiagų mišinys, kurie savaime gali chemiškai reaguoti išskirdami tokios temperatūros ir slėgio dujas tokiu greičiu, kad tai gali padaryti žalą aplinkai. Pirotechninės medžiagos priskiriamos, net jei neišskiria dujų.

Toksiškas (kita)

Pavojingųjų cheminių medžiagų poveikis gali pakenkti konkrečiam organui. CLP daromas skirtumas tarp konkretaus organo pažeidimo, kurį sukelia vienkartinis poveikis, ir konkretaus organo pažeidimo, kurį sukelia kartotinis poveikis.

Toksiškas (ūmus poveikis)

Teisiniu požiūriu chemikalas (cheminė medžiaga, mišinys) turi ūmų toksišką poveikį, jei jis atitinka šiuos CLP kriterijus: Acute toxicity means those adverse effects occurring following oral or dermal administration of a single dose of a substance or a mixture, or multiple doses given within 24 hours, or an inhalation exposure of 4 hours. Ūmus toksiškumas – tai neigiamas poveikis, pasireiškiantis per 24 valandas prarijus ar susilietus su oda, veikiant viena ar keliomis medžiagos ar mišinio dozėmis, arba veikiant kvėpavimo takus 4 valandas. CLP išskiriama toksiškumas prarijus, toksiškumas susilietus su oda ir toksiškumas įkvėpus.

Toksiškumas reprodukcijai

Reproductive toxicity includes adverse effects on sexual function and fertility in adult males and females, as well as developmental toxicity in the offspring. Toksinis poveikis reprodukcijai aprėpia neigiamą poveikį suaugusių vyrų ir moterų lytinei funkcijai ir vaisingumui, taip pat toksinį poveikį palikuonių vystymuisi.

Legislation

CAD

see: Chemical Agents Directive

Carcinogens and Mutagens Directive

Directive 2004/37/EC (the Carcinogens and Mutagens Directive, CMD) 
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Chemical Agents Directive

Directive 98/24/EC (the Chemical Agents Directive, CAD)
of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Classification, labelling and packaging plus the abbr. CLP

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

CMD

see Carcinogens and Mutagens Directive

GHS

see: Globally Harmonised System 

Globally Harmonised System
Occupational Exposure Limit

Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values

OEL

see: Occupational Exposure Limit 

REACH

see:  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH Regulation)
of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency

Safety Data Sheet

Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH

SDS

see: Safety Data Sheet

Measures and Procedures

Asmeninės apsaugos priemonė (santrumpa AAP)

PPE means: (a) equipment designed and manufactured to be worn or held by a person for protection against one or more risks to that person's health or safety; (b) interchangeable components for equipment referred to in point (a) which are essential for its protective function; (c) connexion systems for equipment referred to in point (a) that are not held or worn by a person, that are designed to connect that equipment to an external device or to a reliable anchorage point, that are not designed to be permanently fixed and that do not require fastening works before use; a)priemonė, suprojektuota ir pagaminta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsaugoti nuo vieno ar daugiau pavojų to asmens sveikatai arba saugai; b)a punkte nurodytos priemonės tarpusavyje pakeičiami komponentai, kurie yra labai svarbūs jos apsauginei funkcijai; c)a punkte nurodytos priemonės jungiamosios sistemos, kurių asmuo nenešioja ir nedėvi, kurios suprojektuotos tai priemonei prijungti prie išorinio prietaiso ar patikimos tvirtinimo vietos, kurios nėra suprojektuotos taip, kad būtų stacionariai pritvirtintos, ir prieš kurias naudojant nereikia atlikti pritvirtinimo darbų;

Control Measures – see: Measures

All measures that aim at the reduction of the generation of dangerous substances and the exposure risk.

Kontrolės priemonės

Visos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų atsiradimą ir tokių medžiagų poveikio riziką

Measurement of air contaminants

Measurement of the concentration of air contaminants at the workplace. Measurements may be used for measuring workers´ exposure or to study the concentration of air contaminants at the workplace, e.g. leakages, identification of sources emitting air contaminants and evaluation of the effectiveness of local exhausts as a basis for decisions about what measures should be taken. Depending on which substance is to be measured, different kinds of measuring equipment are available. 

Organizacinės priemonės

Visos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti pavojingųjų cheminių medžiagų poveikį naudojant organizacines priemones (pvz., teritorijose, kuriose daromas poveikis, dirbančių darbuotojų skaičiaus mažinimas).

Pakeitimas

Pavojingos cheminės medžiagos arba cheminio produkto, arba proceso, kurio metu atsiranda pavojingosios cheminės medžiagos, pakeitimas mažiau pavojinga medžiaga, produktu arba procesu.

Pavojaus piktogramos

Hazard pictogram means a graphical composition that includes a symbol plus other graphic elements, such as a border, background pattern or colour that is intended to convey specific information on the hazard concerned; pavojaus piktograma – grafinis vaizdas, kurį sudaro simbolis ir kiti grafiniai elementai, pavyzdžiui, rėmelis, fonas ar spalva, skirti tam tikrai informacijai apie pavojų perteikti;

Pavojingumo frazė

Hazard statement means a phrase assigned to a hazard class and category that describes the nature of the hazards of a hazardous substance or mixture, including, where appropriate, the degree of hazard; pavojingumo frazė – pavojingumo klasei ir kategorijai priskirta frazė, kuria aprašomas pavojingos cheminės medžiagos ar mišinio pavojingumo pobūdis, įskaitant, kai tinkama, pavojingumo laipsnį;

Risk Assessment

The aim of occupational risk assessment is to protect workers’ health and safety. Risk assessment includes identifying risks, evaluating how severe the risk is and deciding if there is a need to take action to reduce the risk.
Under health and safety laws, all employers must carry out regular risk assessment.

Safety data sheets (SDS)

SDS provide information about the properties of a chemical product, its hazards, and instructions for handling, disposal and transport, first-aid, fire-fighting and safety measures to reduce exposure. The information in SDS is needed to understand the risks and know how to handle the chemical product safely.

Techninės priemonės

Visos priemonės, kuriomis siekiama sumažinti pavojingųjų cheminių medžiagų poveikį naudojant techninę įrangą.