Ekologiškose darbo vietose dirbančių darbuotojų sauga ir sveikata

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

Europos Sąjunga visomis pastangomis stengiasi subalansuoti ekonomikos augimą ir apsaugoti aplinką ir dėl to ji sau iškėlė aukštus tikslus: sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti atliekų kiekį.

Tai paskatino sukurti daug įvairių ekologiškų darbo vietų, t. y. darbo vietų, kurios padeda saugoti aplinką arba atkurti tokią aplinką, kokia ji buvo. Tačiau, kad tokios darbo vietos būtų tikrai tvarios, reikia užtikrinti, kad jose būtų sudarytos saugios, sveikatai palankios ir orumo nežeminančios darbo sąlygos. Ekologiškos darbo vietos turi atitikti darbuotojų poreikius ir tausoti aplinką.

Kas yra ekologiškos darbo vietos?

Prie ekologiškų darbo vietų priskiriama daug skirtingų įvairiuose sektoriuose kuriamų darbo vietų ir jose gali dirbti įvairūs darbuotojai. Yra daug skirtingų šio termino apibrėžčių, kaip antai apibrėžtis, kuri taikoma kalbant apie Jungtinių Tautų aplinkosaugos programą, arba apibrėžtys, kurias vartoja Europos Komisija ar Eurostatas. Tačiau ekologiškomis taip pat galima laikyti tas darbo vietas, kurios tam tikru būdu padeda saugoti arba atkurti aplinką. Tai gali būti darbo vietos, kurios padeda apsaugoti ekosistemas ir biologinę įvairovę arba sumažinti energijos ir žaliavų suvartojimą, atliekų kiekį ir taršą. EU-OSHA tikslas – didinti informuotumą apie būtinybę užtikrinti tinkamą šiose darbo vietose dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos lygį. Ekologiškose darbo vietose turi būti sudarytos saugios, sveikatai palankios ir orumo nežeminančios darbo sąlygos, kad jos padėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo bei įgyvendinti Europos Komisijos strategijoje „Europa 2020“ tikslus.

Kaip auga žalioji  ekonomika?

Europos Komisijos strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, jog augimas turi būti tvarus ir suteikti galimybę plėtoti mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei efektyvaus išteklių naudojimo ekonomiką. Siekdama padėti įgyvendinti šį uždavinį, ES iškėlė sau kelis aukštus tikslus: sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį, kad būtų patenkinti energijos poreikiai Europoje, ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Įgyvendinus šiuos tikslus, prasidės spartus žaliosios ekonomikos augimas, pvz., manoma, kad pasiekus tikslus – palyginti su 1990 m., padidinti atsinaujinančiosios energijos kiekį ir energijos vartojimo efektyvumą 20 %, – ES bus sukurta daugiau kaip milijonas naujų darbo vietų. Saulės energija, vėjo energija, biomasės technologijos ir atliekų perdirbimas yra sparčiausiai augančios žaliosios ekonomikos sritys.

Kodėl svarbu paisyti ekologiškose darbo vietose dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos?

Paprastai žodį „ekologiškas“ siejame su saugumu, tačiau tai, kas tausoja aplinką, nebūtinai palankiai veikia ekologiškose darbo vietose dirbančių darbuotojų sveikatą ar saugą. Jau būta atvejų, kai priėmus naujus teisės aktus ir pradėjus naudoti technologijas, kuriomis numatyta apsaugoti aplinką, padidėjo darbuotojams keliama rizika. Pavyzdžiui, sumažinus į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, padaugėjo nelaimingų atsitikimų ir ligų tarp darbuotojų, kurių darbas yra perdirbti tas atliekas.

Dėl naujų technologijų ar darbo procesų, susijusių su ekologiškomis darbo vietomis, gali iškilti naujų pavojų, todėl tokiose darbo vietose dirbantiems darbuotojams būtini įvairūs nauji įgūdžiai – senų žinių apie darbuotojų saugą ir sveikatą šiuo atveju nepakanka. Pavyzdžiui, vandens šildytuvui su saulės energijos kolektoriumi įrengti reikia stogdengio, santechniko ir elektriko įgūdžių.

Jeigu žalioji ekonomika bus plėtojama taip sparčiai, kaip tikimasi, gali atsiverti įgūdžių spragos, dėl kurių nepatyrusiems darbuotojams gali tekti dalyvauti darbo procesuose, kuriems jie nepasirengę. Dėl to tokių darbuotojų saugai ir sveikatai gali kilti pavojus. Taip pat gali padidėti atotrūkis tarp tam tikrus įgūdžius turinčių ir nekvalifikuotų darbuotojų. Pastarieji gali būti priversti sutikti su prastesnėmis darbo sąlygomis. Dar viena, bet ne mažiau svarbi problema yra ta, kad dėl ekonominio ir politinio spaudimo į rūpestį keliančius darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus gali būti žiūrima pro pirštus.

Kad ekologiškos darbo vietos būtų tikrai tvarios, reikia užtikrinti, kad jos būtų palankios darbuotojų saugai bei sveikatai ir aplinkai. Plėtojant žaliąją ekonomiką, kaip ir kitose srityse, siekiant padidinti konkurencingumą ir našumą, gerai darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai tenka svarbiausias vaidmuo. Šioje sparčiai besivystančioje srityje reikia užtikrinti, kad tai, kas palankiai veikia aplinką, nekenktų ir darbuotojams.

Kokiomis priemonėmis EU-OSHA siekia užkirsti kelią naujiems pavojams, kurių gali kilti ekologiškose darbo vietose dirbančių darbuotojų saugai ir sveikatai?

Atsižvelgiant į tai, kaip sparčiai žalioji ekonomika gali augti, svarbu, kad iš anksto numatytume visus su ekologiškomis darbo vietomis susijusius naujus ar atsirandančius pavojus, kurių gali kilti darbuotojų saugai ir sveikatai. Būtent todėl EU-OSHA parengė išsamų ateities įžvalgų tyrimą, kuriame analizuojama, kaip darbas ekologiškose darbo vietose galėtų pasikeisti iki 2020 m. ir kokių su darbuotojų sauga ir sveikata susijusių sunkumų dėl to gali kilti ateityje. Šiame tyrime pateikiami keli galimi ateities scenarijai, kuriuose analizuojama, kokia padėtis galėtų susiklostyti skirtingomis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į pažangą žaliųjų technologijų srityje. Šio tyrimo tikslas – atkreipti dėmesį į pavojus, kurių šioje srityje gali kilti darbuotojų saugai ir sveikatai bei suteikti ES politikos formuotojams priemonių, kurios padėtų jiems apibrėžti būsimoms darbo vietoms keliamus reikalavimus ir užtikrinti Europos darbuotojų saugą ir sveikatą.

Daugiau informacijos:

Ekologiškose darbo vietose dirbančių darbuotojų saugos ir sveikatos ateities įžvalgų ataskaita

Ataskaitos santrauka ir scenarijai

Animaciniai filmukai, kuriuose vaizduojami scenarijuose analizuojami nauji ir atsirandantys pavojai darbuotojų saugai ir sveikatai

Praktinė informacija apie rizikos prevenciją ekologiškose darbo vietose

EU-OSHA taip pat nuodugniau ištyrė DSS problemas, siejamas su konkrečiomis ekologinių technologijų sritimis, akcentuotomis ateities įžvalgų tyrime, pavyzdžiui, nedidelio masto saulės energetika, ekologinė statyba ar vėjo energetika.

Sužinokite daugiau:

Taip pat parengti kontroliniai sąrašai, kad būtų lengviau nustatyti galimus su šiomis ekologinėmis technologijomis siejamus pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai ir pateikti prevencinių priemonių pavyzdžių. Šie kontroliniai sąrašai gali būti naudingi darbo vietos rizikos vertinimo procese: