EU-OSHA valdymas

Valdymas yra procesas, kurio metu nustatomi strateginiai tikslai ir kryptis ir užtikrinama atskaitomybė.

EU-OSHA yra trišalė organizacija, įsipareigojusi užtikrinti gerą valdymą. Geram valdymui priskiriami įvairūs aspektai, kaip antai atvirumas ir reagavimas, skaidrumas, taisyklių laikymasis, veiksmingumas, efektyvumas ir atskaitomybė.

Valdančioji taryba ir Vykdomoji valdyba, kaip sudedamoji ES agentūros dalis, kartu su vykdomuoju direktoriumi, atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant gero valdymo principų laikymąsi.

Kodėl svarbu užtikrinti gerą valdymą?

Geru valdymu užtikrinama, kad agentūros veikloje būtų paisoma platesnio masto interesų, kad ji atitiktų suinteresuotųjų subjektų lūkesčius ir būtų naudinga susijusiems subjektams. Juo užtikrinama, kad žmogiškieji ir finansiniai ištekliai tikslams pasiekti būtų skiriami efektyviai ir veiksmingai. Didinant skaidrumą, geru valdymu užtikrinama didesnė atskaitomybė suinteresuotiesiems subjektams ir ES piliečiams.

Tolesniuose skyriuose aprašoma, kaip EU-OSHA siekia gero valdymo.

Pagrindiniai sprendimus priimantys asmenys

Vykdomasis direktorius. Valdančioji taryba agentūros direktorių skiria vadovaudamasi steigiamuoju reglamentu. Direktoriaus kadencija trunka penkerius metus ir gali būti pratęsta tik vieną kartą.

Valdančioji taryba. Valdančioji taryba rengia agentūros strategiją, nustato tikslus ir užtikrina, kad vykdomasis direktorius būtų atskaitingas. Valdančiąją tarybą sudaro:

  • vyriausybių,
  • darbdavių,
  • darbuotojų,
  • ir Europos Komisijos atstovai.

Europos Parlamentas skiria nepriklausomą ekspertą be teisės balsuoti.

EEE ir ELPA šalių atstovai ir kai kurių kitų ES agentūrų atstovai taip pat dalyvauja Valdančiosios tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Valdančiajai tarybai rotacijos tvarka pirmininkauja trijų suinteresuotų grupių – vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų – atstovai.

Vykdomoji valdyba. Tai mažesnė iniciatyvinė grupė, kurią sudaro Valdančiosios tarybos nariai. Ji prižiūri, kaip rengiami ir įgyvendinami Valdančiosios tarybos sprendimai.

Patariamosios grupės teikia agentūrai strategines gaires ir pastabas dėl jos darbo. Šių grupių narius skiria Valdančioji taryba; jas sudaro asmenys iš darbuotojų bei darbdavių grupių ir vyriausybės.

Skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas

Skaidrumas – būtina atskaitomybės sąlyga.

Siekdama užtikrinti skaidrumą, agentūra pagrindinius dokumentus skelbia viešai. Tai agentūros strategija, programavimo dokumentai ir veiklos ataskaitos, metiniai biudžetai, finansinės ataskaitos ir Audito Rūmų ataskaitos.

Vykdomasis direktorius, vyresnieji pareigūnai ir Valdančiosios tarybos nariai turi deklaruoti savo interesus (žr. EU-OSHA interesų konfliktų politikos nuostatas). Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai.

Galioja įvairios atskaitomybės taisyklės.

Direktoriaus, kaip leidimus suteikiančio pareigūno, pateikto biudžeto įvykdymą Tarybai pateikus rekomendaciją turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Valdančioji taryba taip pat atlieka svarbų vaidmenį priimdama konsoliduotąją metinę veiklos ataskaitą ir teikdama nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų. Be to, Valdančioji taryba sprendžia dėl vykdomojo direktoriaus paskyrimo ir jo kadencijos pratęsimo. Valdančioji taryba taip pat priima agentūros strategiją, programavimo dokumentus ir metinius biudžetus.

Agentūra vadovaujasi vidaus kontrolės sistema, kurios paskirtis – užtikrinti agentūros kontrolės uždavinių įgyvendinimą. Todėl agentūra sukūrė organizacinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemas, kurios atitinka sistemą ir rizikos aplinkybes, kuriomis ji veikia.

Naudodama vidaus kontrolės sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti teisėtumą ir tvarkingumą, agentūra įgyvendina konkrečias priemones, kad nustatytų nesąžiningą elgesį ir užkirstų jam kelią, įskaitant kovos su sukčiavimu strategiją.

EU-OSHA atliekamas vidaus ir išorės auditas, po kurio teikiamos nepriklausomos konsultacijos, nuomonės ir rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemų kokybės bei veikimo ir to, kaip agentūra laikosi ES finansinio ir kitų reglamentų.

Valdančioji taryba priėmė Europos gero administracinio elgesio kodeksą.

Žr. Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos narių sąrašą ir sužinokite daugiau apie jų vaidmenį.