You are here

EU-OSHA valdymas

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA yra trišalė organizacija, įsipareigojusi laikytis gero valdymo principo. Geram valdymui priskiriami įvairūs aspektai, pvz., atvirumas ir reagavimas, skaidrumas, taisyklių laikymasis, veiksmingumas, efektyvumas ir atskaitomybė.

Valdančioji taryba ir jos biuras, kaip sudedamoji ES agentūros dalis, drauge su direktoriumi atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant gero valdymo principų laikymąsi.

Kodėl svarbu užtikrinti gerą valdymą?

Geru valdymu padedama užtikrinti, kad Agentūros veikloje būtų paisoma platesnio masto interesų, kad ji atitiktų suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir būtų naudinga susijusiems asmenims. Geru valdymu padedama užtikrinti, kad uždaviniams įgyvendinti skirti žmogiškieji ištekliai ir lėšos būtų paskirstomi veiksmingai ir efektyviai.  Geru valdymu padedama didinti ne tik skaidrumą, bet ir atskaitomybę prieš suinteresuotąsias šalis ir ES piliečius.

Kitose skiltyse aprašoma, kaip EU-OSHA užtikrina gerą valdymą.

Pagrindiniai sprendimų priėmėjai

Direktorius. Valdančioji taryba Agentūros direktorių skiria vadovaudamasi steigiamuoju reglamentu. Direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta tik vieną kartą.

Šiuo metu Agentūros direktoriaus pareigas eina dr. Christa Sedlatschek. Ji yra atsakinga už Agentūros valdymą, o jai padeda vyresnieji pareigūnai; direktorė atskaitinga valdančiajai tarybai.

Valdančioji taryba. Valdančioji taryba rengia Agentūros strategiją, nustato tikslus ir užtikrina direktoriaus atskaitomybę. Valdančiąją tarybą sudaro:

  • vyriausybių,
  • darbdavių,
  • darbuotojų ir
  • Europos Komisijos atstovai.

Valdančiajai tarybai rotacijos tvarka pirmininkauja trijų suinteresuotų grupių (vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų) atstovai.

Biuras yra mažesnė vadovaujančioji grupė, sudaryta iš valdančiosios tarybos narių. Jis prižiūri, kaip rengiami ir įgyvendinami valdančiosios tarybos sprendimai.

Patariamosios grupės teikia Agentūrai strategines gaires ir grįžtamąją informaciją dėl mūsų darbo. Šių grupių narius skiria EU-OSHA ir jos valdančioji taryba; jas sudaro pavieniai asmenys iš darbuotojų ir darbdavių grupių ir vyriausybės.

Skaidrumo ir atskaitomybės užtikrinimas

Skaidrumas yra būtina atskaitomybės sąlyga.

Siekdama užtikrinti skaidrumą, agentūra pagrindinius dokumentus skelbia viešai. Tai agentūros strategija, programavimo dokumentai ir veiklos ataskaitos, metiniai biudžetai, finansinės ataskaitos ir Audito Rūmų ataskaitos.

Direktorius, vyresnieji pareigūnai ir valdančiosios tarybos nariai turi deklaruoti savo interesus (Skaitykite EU-OSHA interesų konfliktų politikos nuostatas). Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai.

Galioja įvairios atskaitomybės taisyklės.

Direktoriaus, kaip leidimus suteikiančio pareigūno, pateikto biudžeto įvykdymą Tarybai pateikus rekomendaciją turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Valdybos vaidmuo yra svarbus: ji teikia išvadą apie direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas, taip pat priima agentūros metinę ataskaitą. Be to, valdyba priima sprendimą dėl direktoriaus įdarbinimo ir jo sutarties pratęsimo. Valdyba taip pat priima agentūros strategiją, programavimo dokumentus ir metinius biudžetus.

Agentūra vadovaujasi vidaus kontrolės standartų rinkiniu, kurio paskirtis – užtikrinti Agentūros uždavinių įgyvendinimą. Todėl Agentūra sukūrė organizacinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemas, kurios atitinka standartus ir riziką, kuri kyla jos darbo aplinkoje.

Naudodama vidaus kontrolės sistemas, kuriomis siekiama užtikrinti teisėtumą ir tvarkingumą, Agentūra įgyvendina konkrečias priemones, kad nustatytų nesąžiningą elgesį ir užkirstų jam kelią, įskaitant kovos su sukčiavimu strategiją.

EU-OSHA atliekamas vidaus ir išorės auditas, po kurio teikiamas nepriklausomas patarimas, nuomonės ir rekomendacijos dėl vidaus kontrolės sistemų kokybės ir veikimo ir to, kaip Agentūra laikosi ES finansinio ir kitų reglamentų.

Valdančioji taryba patvirtino Europos gero administracinio elgesio kodeksą

Susipažinkite su valdančiosios tarybos ir biuro nariais ir skaitykite daugiau apie jų vaidmenį.