Su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų moksliniai tyrimai

Image

2017 m. EU-OSHA pradėjo vykdyti ketverių metų trukmės su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų mokslinių tyrimų veiklą, kuri bus baigta 2020 m. pabaigoje. Vykdydama šią mokslinių tyrimų veiklą EU-OSHA surengs 2020–2022 m. Saugių darbo vietų kampaniją, kuria daugiausia dėmesio bus skiriama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams.

Šia veikla siekiama skatinti ir remti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevenciją, taip pat lėtinių su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų valdymą darbo vietoje. Tai pasiekiama nustatant gerosios patirties pavyzdžius, taip pat šiuo klausimu didinant informuotumą ir teikiant nacionalinėms valdžios institucijoms, darbdaviams ir sektorių lygmens organizacijoms rekomendacijas.

Šia veikla siekiama:

 • naudoti atliktų mokslinių tyrimų duomenis ir naujus duomenis siekiant užtikrinti, kad įvairių sektorių ir profesijų atstovai geriau suprastų pagrindines raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų priežastis;
 • nustatyti sėkmingas iniciatyvas, kuriomis siekiama užkirsti kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams ir juos valdyti, taip pat reklamuoti jas plačiai auditorijai;
 • skatinti politikos formuotojus ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistus diskutuoti apie paramą nacionalinio lygmens prevencinėms priemonėms;
 • skatinti sėkmingą ilgalaikę raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų turinčių darbuotojų reintegraciją į darbo rinką nustatant veiksmingas sistemas ir priemones.

Atliekant mokslinius tyrimus vykdomi tam tikri uždaviniai, pavyzdžiui, apžvelgiama literatūra, renkami ir nagrinėjami duomenys, atliekami atvejų tyrimai ir nustatomi geriausios patirties pavyzdžiai, praktinės priemonės, taip pat mokymo ir informuotumo didinimo medžiaga.

Yra įvairių projektų dalių ir kitos veiklos krypčių. 

 

Su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencija susiję moksliniai tyrimai, politikos priemonės ir praktika

Nors jau dešimtmečius visais lygmenimis investuojama į su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevenciją, ši problema tebekelia didelį susirūpinimą. Įgyvendinant šį projektą keliamas klausimas, kodėl taip yra, ir rekomenduojami nauji šios problemos sprendimo būdai, visų pirma:

 • gerinti mūsų supratimą apie kylančią su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų riziką ir šią problemą skatinančius veiksnius;
 • nustatyti susijusius uždavinius;
 • politikos ir darbo vietos lygmenimis nustatyti dabartinių strategijų trūkumus;
 • nustatyti darbo vietoje taikomų intervencinių priemonių ir rizikos vertinimo veiksmingumą ir kokybę.

Žr. pagrindines ataskaitas ir susijusias publikacijas

Su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusių faktų ir duomenų apžvalga

Kad galėtume ES ir nacionaliniu lygmenimis remti politikos formuotojus, reikia tikslios informacijos apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų paplitimą, su jais susijusias išlaidas ir demografinę padėtį visoje Europoje.

Įgyvendinant projektą tokia informacija teikiama renkant ir nagrinėjant atitinkamų ir patikimų oficialių šaltinių duomenis, kad geriau suprastume pagrindines raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų priežastis. Taip sudaromos palankesnės sąlygos ir skatinama ES ir nacionaliniu lygmenimis taikyti daugiau ir tikslingesnių politikos priemonių.

Projektu taip pat siekiama sudaryti sąlygas anksčiau nustatyti naują ir kylančią riziką darbe, taip suteikiant galimybę laiku ir veiksmingiau taikyti intervencines priemones.

Galimybė dirbti turint lėtinių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų

DSS srities uždavinys – padėti skausmingus raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus patiriantiems darbuotojams toliau dirbti ir užtikrinti, kad dėl darbo jų būklė neprastėtų. Tai galima pasiekti nustatant ir vertinant tinkamus darbo vietos pritaikymus, kad darbuotojai galėtų toliau dirbti.

Šis mokslinis tyrimas grindžiamas grįžimo į darbą aspektu, nagrinėjamu vykdant vyresnio amžiaus darbuotojų sveikatos ir saugos projektą. Jo tikslas – pagilinti žinias ir suteikti daugiau galimybių susipažinti su pagrindine informacija, siekiant skatinti skausmingus raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus patiriančių žmonių užimtumą.

Nustatomi praktiniai sprendimai, įskaitant nesudėtingas priemones, kuriomis remiamos darbuotojų pastangos toliau dirbti, ir būdus skatinti juos anksti pranešti apie simptomus.

Žr. pagrindines ataskaitas ir susijusias publikacijas

Darbo vietai skirti mokymo ištekliai

Šie ištekliai teikiami siekiant remti profesinį ir įvadinį mokymą, jie taip pat skirti naudoti rengiant saugos instruktažus ir darbo vietoje aptariant su DSS susijusius klausimus. Jie grindžiami jau parengtais ištekliais, skirtais padėti mokytojams naudojant Napo filmus rengti užsiėmimus klasėje, kuriais 7–11 m. mokiniai informuojami apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.

Filmas Napas padeda palengvinti naštą! skirtas vien raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, o filme Napas... Atgal į sveiką ateitį yra su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusių scenų. Kiekviena atitinkama filmų scena yra susijusi su tam tikra mokymo veikla, kuria siekiama mokymosi tikslų, ir veiklos apžvalga. Pažiūrėjus Napo filmą mokomoji medžiaga puikiai tinka aptarti arba naudoti darbui grupėmis.

Pagal šį projektą taip pat dalijamos „situacijų kortelės“, kuriose apibūdinamos tikrame gyvenime susiklostančios su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusios situacijos darbo vietoje, kurios taip pat puikiai tinka grupių diskusijoms. Kiekvienoje kortelėje pateikiama tik tiek informacijos, kad būtų galima suprasti problemą ir aplinkybes, o sprendimų dalyviai turi ieškoti kartu. 

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencinių priemonių rinkinys

Siekiant pagilinti žinias apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir remti šių sutrikimų prevenciją darbo vietoje, parengtas praktinių priemonių rinkinys.

Pagrindinis projekto rezultatas yra viešai prieinama duomenų bazė, kurioje teikiamos nuorodos į visoje Europoje sukauptus informacinius šaltinius, susijusius su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais:

 • leidiniai
 • atvejų tyrimai
 • rekomendacijos
 • praktinės priemonės
 • audiovizualinė medžiaga

Žr. pagrindines ataskaitas ir susijusius leidinius 

Darbo jėgos įvairovė ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

Europos darbo jėga tampa vis įvairesnė dėl šių priežasčių:

 • plūsta darbuotojai migrantai ir pabėgėliai;
 • daugėja antrosios kartos darbuotojų migrantų;
 • darbo rinkoje atsiranda daugiau moterų;
 • vykdant vyresnių žmonių aktyvumo politiką yra daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų;
 • didinamas darbuotojų, kurie yra lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir interseksualūs asmenys (LGBTI), matomumas ir užtikrinamas aktyvesnis jų dalyvavimas;
 • aktyviau dalyvauja neįgalūs darbuotojai.

Šių grupių darbuotojų darbo sąlygos dažnai yra blogesnės nei vidutinės. Šios grupės dažnai priskiriamos prie konkrečių sektorių arba siejamos su darbo vietomis, susijusiomis su prastomis darbo sąlygomis, didesne raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizika ir didesniu poveikiu sveikatai.

Vykdant šį projektą pateikiama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir darbo jėgos įvairovės tarpusavio ryšio įrodymų, taip pat šios srities gerosios patirties pavyzdžių, daugiausia dėmesio skiriant darbuotojams migrantams, moterims ir darbuotojams, kurie yra LGBTI.

Žr. pagrindines ataskaitas ir susijusias publikacijas

Raumenų ir kaulų sistemos būklė ir būsimi darbuotojai

EU-OSHA glaudžiai bendradarbiauja su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos švietimo ir mokymo tinklu (ENETOSH), kurio padedama renka informaciją apie su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusius mokslinius tyrimus, gerąją patirtį ir praktines jaunimui skirtas priemones. Pagrindiniai rezultatai pateikiami su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusių duomenų bazėje, sukurtoje vykdant projektą „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencinių priemonių rinkinys“ ir Saugių darbo vietų kampaniją.

Prieinami informaciniai šaltiniai:

Ilgą laiką nekintanti kūno padėtis ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

Vis daugiau dėmesio skiriama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, susijusiems su ilgą laiką trunkančiu sėdėjimu ir stovėjimu.

Vis dažniau susiduriama su ilgą laiką trunkančio sėdėjimo problema (pvz., dirbant biure), tačiau apie praktines priemones, galinčias pagerinti savijautą, aiškinama mažai. Ilgą laiką stovint padidėja apatinės nugaros srities skausmų ir apatinių galūnių sutrikimų rizika.

Šiuo projektu didinamas informuotumas apie su ilgą laiką trunkančiu sėdėjimu ir stovėjimu vienoje vietoje susijusią riziką ir šios problemos sprendimo būdus, taip pat pateikiama praktinių patarimų.

„OSHwiki“ straipsniai:

Dalyvavimu grindžiama ergonomika, kuria siekiama užkirsti kelią raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams

Dalyvavimu grindžiama ergonomika reiškia darbuotojų, darbų vadovų ir kitų susijusių šalių dalyvavimą kartu nustatant pavojus darbe, dėl kurių gali būti patiriama sužalojimų ir susiduriama su kitomis sveikatos problemomis, ir sprendžiant su šiais pavojais susijusias problemas. Dalyviai skatinami darbo vietose nustatyti ir pašalinti riziką, dėl kurios gali atsirasti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų arba pablogėti tokių sutrikimų turinčių žmonių būklė.

Tokia rizika atsiranda, pavyzdžiui, dirbant nepatogioje padėtyje, pasikartojantį darbą arba darbą, kuriam reikia naudoti jėgą. Šis procesas gali padėti darbdaviams įgyvendinti veiksmingiausius sprendimus.

Vis dėlto apie šį procesą trūksta informacijos, taip pat nepakankamai žinoma, kaip jį įgyvendinti praktiškai. Vykdant projektą teikiama informacija ir nesudėtingos mokomosios priemonės, skirtos šiems poreikiams patenkinti, taip pat atliekami atvejų tyrimai.

Psichosocialiniai rizikos veiksniai ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

Esama įrodymų, jog psichosocialinė rizika ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra taip glaudžiai tarpusavyje susiję, kad abi šias problemas geriausia spręsti kartu. Sutariama, kad yra daug raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus darbe sukeliančių veiksnių, visų pirma tai fiziniai aspektai (pvz., dirbama nepatogioje padėtyje, atliekami priverstiniai judesiai ar pasikartojančios užduotys ir pan.).

Atliekant naujausius mokslinius tyrimus daugiausia dėmesio skiriama psichosocialiniams aspektams, dėl kurių darbo vietoje patiriama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, tokiems kaip nepasitenkinimas darbu, konkuruojantys poreikiai, menkai kontroliuojamas darbas ir menka socialinė parama.

Vykdant šį projektą gerinamas mūsų supratimas apie psichosocialinės rizikos ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų sąsajas teikiant rekomendacijas ir pateikiant gerosios patirties pavyzdžių.

Nuotolinis darbas

Nuotolinis darbas padėjo įmonėms plėstis ir išgyventi COVID-19 pandemiją, bet kartu darbuotojams padidino raumenų ir kaulų sutrikimų ir psichikos sveikatos sutrikimų pavojų. Šioje srityje EU-OSHA vykdo įvairią tiriamąją veiklą, kuria siekiama išsamiau ištirti šį darbo būdą ir jo poveikį DSS iš darbuotojų, darbdavių ir politikos formuotojų perspektyvos.

Žr. pagrindines ataskaitas, susijusius leidinius ir praktines priemones

„OSHwiki“ straipsniai:

Sektorių ir teminiai ištekliai

Kai kuriuose ekonomikos sektoriuose ir kai kurių profesijų darbuotojams raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai kelia ypač didelį susirūpinimą. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų poveikiui sektoriams ir profesijoms išanalizuoti atlikti tyrimai, kurių išvados pateiktos teminiuose straipsniuose ir kituose šaltiniuose.

Žr. leidinius šia tema